LIESEK http://www.liesek.eu.sk XML graphical interface for www.liesek.eu.sk http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/130937425843.gif http://www.liesek.eu.sk LIESEK Veľkoobjemový kontajner http://www.liesek.eu.sk/509/c/154461/velkoobjemovy-kontajner.html<h3 style="text-align: justify;">Obec v <strong>sobotu 22.09.2018</strong> v čase od 9:00 do 15:30 pristav&iacute; veľkoobjemov&yacute; kontajner IBA NA JEDNO MIESTO - <strong>V ZBERNOM DVORE</strong> pri moste, smerom ku kr&iacute;žu.</h3> <p style="text-align: justify;">Do kontajnera <strong>patria odpady, ktor&eacute; nie je možn&eacute; umiestniť do kuka n&aacute;doby</strong>, napr. kusy n&aacute;bytku, star&eacute; matrace, koberce a pod. Občania<strong> (nie podnikatelia) </strong>m&ocirc;žu odovzdať aj<strong> použit&eacute; pneumatiky</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Do kontajnera sa <strong>nevhadzuj&uacute; druhotn&eacute; suroviny</strong> (železo, sklo, papier, teetrapack, plasty) a <strong>nebezpečn&yacute; odpad.</strong></p> Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 GMT Kamenársky pléner v Oravskom Bielom Potoku http://www.liesek.eu.sk//g/154455/kamenarsky-plener-v-oravskom-bielom-potoku.html <p style="text-align: justify;">V Oravskom Bielom Potoku, ktor&yacute; je zn&aacute;my svojou kamen&aacute;rskou trad&iacute;ciou, sa od 24. do 30. septembra stretne dvadsaťtri kamen&aacute;rov zo Slovenska a Poľska. Ľudov&iacute; umelci z pieskovcov&yacute;ch kv&aacute;drov v priestoroch ihriska za t&yacute;ždeň vytvoria plastiky apo&scaron;tolov, sv&auml;t&yacute;ch a patr&oacute;nov. Cieľom projektu je pribl&iacute;žiť trad&iacute;ciu rezb&aacute;rskej a kamen&aacute;rskej tvorby na slovensko-poľskom pohranič&iacute; s&uacute;časnej gener&aacute;cii, popularizovať ju&nbsp; a podnietiť nov&yacute;ch z&aacute;ujemcov, ktor&iacute; preber&uacute; tento odkaz. V&yacute;sledky tvoriv&yacute;ch stretnut&iacute; z Oravskej Polhory, Bab&iacute;na a Oravsk&eacute;ho Bieleho Potoka vzhliadnu z&aacute;ujemcovia na sklonku roka na putovnej v&yacute;stave v Bielsku-Bialej, Zuberci a v Dolnom Kub&iacute;ne. Projekt, ktor&yacute; realizuje Oravsk&eacute; kult&uacute;rne stredisko v Dolnom Kub&iacute;ne, organiz&aacute;cia v zriaďovateľskej p&ocirc;sobnosti Žilinsk&eacute;ho samospr&aacute;vneho kraja, zavŕ&scaron;i vydanie bedekra i videofilmu mapuj&uacute;ceho ľudov&yacute;ch tvorcov, podujatia a expoz&iacute;cie kamen&aacute;rskej a rezb&aacute;rskej trad&iacute;cie. <br /><br /><br /><br /></p> Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 GMT Európsky týždeň mobility http://www.liesek.eu.sk//g/154454/európsky-tyzden-mobility-.html <p style="text-align: justify;">Žilinsk&yacute; samospr&aacute;vny kraj v spolupr&aacute;ci s miestnym autobusov&yacute;m dopravcom Arriva Liorbus, v&aacute;m oznamuj&uacute;, že v r&aacute;mci eur&oacute;pskeho t&yacute;ždňa mobility, ktor&yacute; zač&iacute;na od 16.9 do 22.9. bude počas cel&eacute;ho t&yacute;ždňa zľavnen&eacute; cestovn&eacute; pri obyčajnom cestovnom. Z&aacute;roveň, kto si počas tohto t&yacute;ždňa dobije (napln&iacute;) čipov&uacute; dopravn&uacute; kartu bude zaraden&yacute; do zlosovania. <br />Te&scaron;&iacute;me sa, že cestuje s nami Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 GMT Oznámenie o čase a mieste konania volieb http://www.liesek.eu.sk/5516/c/154442/oznamenie-o-case-a-mieste-konania-volieb.html<p style="text-align: justify;">V zmysle z&aacute;kona 180/2014 Z. z. o voľb&aacute;ch do org&aacute;nov samospr&aacute;vy obc&iacute; v znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch predpisov V&aacute;m oznamujeme:</p> Fri, 07 Sep 2018 00:00:00 GMT September 2018 http://www.liesek.eu.sk/998/s/154434/september-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153606724383.pdf 21. 08. 2018 Guľašové posedenie http://www.liesek.eu.sk//g/154427/21-08-2018-gulasove-posedenie-.html <p>Z&uacute;častnen&yacute;ch 40 ľud&iacute;.</p> <p>Združenie zdravotne postihnut&yacute;ch Oravy bude organizovať v mesiaci september 3x k&uacute;panie v Meandri v Oraviciach.</p> Mon, 03 Sep 2018 00:00:00 GMT Oznámenie http://www.liesek.eu.sk/5516/c/154423/oznamenie.html<p style="text-align: justify;"><strong>Elektornick&aacute; adresa na doručenie ozn&aacute;menia o delegovan&iacute; člena a n&aacute;hradn&iacute;ka do miestnej volebnej komisie a okrskov&yacute;ch volebn&yacute;ch komisi&iacute;.</strong></p> <p style="text-align: justify;">V s&uacute;lade s &sect; 138 z&aacute;kona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach v&yacute;konu volebn&eacute;ho pr&aacute;va a o zmene a doplnen&iacute; niektor&yacute;ch z&aacute;konov obec Liesek zverejňuje elektronick&uacute; adresu na doručovanie ozn&aacute;men&iacute; o delegovan&iacute; člena a n&aacute;hradn&iacute;ka do miestnej volebnej a okrskov&yacute;ch volebn&yacute;ch komisi&iacute;:</p> <p style="text-align: center;"><strong>obec@liesek.eu.sk</strong></p> <p style="text-align: justify;">Ozn&aacute;menie o delegovan&iacute; člena a n&aacute;hradn&iacute;ka možno doručiť tiež v listinnej forme starostovi obce.</p> <p style="text-align: justify;">Lehota na doručenie ozn&aacute;menia je <strong>11.09.2018</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Thu, 30 Aug 2018 00:00:00 GMT Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie http://www.liesek.eu.sk/5516/c/154422/oznamenie-o-vymenovani-zapisovatelky-miestnej-volebnej-komisie.html<p style="text-align: justify;">V zmysle &sect; 169 ods. 6 z&aacute;kona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach v&yacute;konu volebn&eacute;ho pr&aacute;va a o zmene a doplnen&iacute; niektor&yacute;ch z&aacute;konov v znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch predpisov</p> <p style="text-align: center;">menujem</p> <p style="text-align: justify;">za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v obci Liesek pre voľby do org&aacute;nov samospr&aacute;vy obc&iacute;, ktor&eacute; sa bud&uacute; konať 10. novembra 2018</p> <p><strong>Mgr. Zuzanu Mot&yacute;ľov&uacute;</strong></p> <p>Obecn&yacute; &uacute;rad Liesek, Michalsk&aacute; časť 442</p> <p>tel. č. 043/5384220, 0944 573 922</p> <p>e-mail: <a href="mailto:zuzana.motylova@liesek.eu.sk">zuzana.motylova@liesek.eu.sk</a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ing. Martin Dreveň&aacute;k</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; starosta obce</p> Thu, 30 Aug 2018 00:00:00 GMT Sv. omša pri Kríži nad dedinou 19.08.2018 http://www.liesek.eu.sk//g/154406/sv-omsa-pri-krizi-nad-dedinou-19082018.html <p style="text-align: justify;">V augustov&uacute; nedeľu pri kr&aacute;snom počas&iacute; na&scaron;e kroky viedli na sv.om&scaron;u ku Kr&iacute;žu pod horou. Po sv.om&scaron;i obecn&yacute; &uacute;rad a poľovn&iacute;ci pripravili guľ&aacute;&scaron; a občerstvenie pre vy&scaron;e 400 veriacich a vyst&uacute;penie sokoliarov s orlom bielohlav&yacute;m, sokolmi a sovami, z Banskej &Scaron;tiavnice. Za čo im srdečn&eacute; P&aacute;n Boh zaplať!</p> Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 GMT Stretnutie pri oslave Pána http://www.liesek.eu.sk//g/154405/stretnutie-pri-oslave-pana.html <p>Na sl&aacute;vnosť Nanebovzatia Panny M&aacute;rie vo večern&yacute;ch hodin&aacute;ch sa stretli veriaci pri&nbsp; kaplnke P. M&aacute;rie na modlitbe sv.ruženca.</p> Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 GMT Výberové konanie Mesto Trstená http://www.liesek.eu.sk/509/s/154398/vyberove-konanie-mesto-trstena.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153511130643.pdf http://www.liesek.eu.sk//g/154382/.html Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 GMT Protokol o skúške vody z prameňa pri kaplnke sv. Huberta http://www.liesek.eu.sk/509/s/154379/protokol-o-skuske-vody-z-pramena-pri-kaplnke-sv-huberta.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153440240663.pdf Oznámenie http://www.liesek.eu.sk/5516/c/154361/oznamenie.html<p>K 14.08.2018 m&aacute; obec Liesek 2887 obyvateľov prihl&aacute;sen&yacute;ch na trval&yacute; pobyt.</p> <p style="text-align: center;">Obec Liesek</p> <p style="text-align: center;"><strong>OZN&Aacute;MENIE</strong></p> <p style="text-align: center;">o určen&iacute; počtu poslancov a o utvoren&iacute; volebn&yacute;ch obvodov</p> <p style="text-align: center;">pre voľby do org&aacute;nov samospr&aacute;vy obc&iacute;</p> <p style="text-align: center;">10. novembra 2018</p> <p style="text-align: justify;">Obecn&eacute; zastupiteľstvo v Liesku podľa &sect;166 z&aacute;kona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach v&yacute;konu volebn&eacute;ho pr&aacute;va a o zmene a doplnen&iacute; niektor&yacute;ch z&aacute;konov v znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch predpisov uznesen&iacute;m č. 334/2018-OZ zo dňa 10.08.2018 určilo, že obecn&eacute; zastupiteľstvo v Liesku bude mať 9 poslancov, ktor&iacute; sa bud&uacute; voliť v 1 volebnom obvode.</p> <p style="text-align: left;">V Liesku dňa 14.08.2018</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ing. Martin Dreveň&aacute;k</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; starosta obce</p> Tue, 14 Aug 2018 00:00:00 GMT Púť do Talianska http://www.liesek.eu.sk//g/154360/put-do-talianska.html <p>P&uacute;ť do Talianska a na Sic&iacute;liu<br />Koncom j&uacute;la sa z&uacute;častnili na&scaron;i veriaci p&uacute;te do Talianska a na Sic&iacute;liu.<br />Nav&scaron;t&iacute;vili mesto R&iacute;m:&nbsp; Bazilika sv. Petra (foto&nbsp; 1-5)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bazilika P. M&aacute;rie V&auml;č&scaron;ej (6 &ndash; 8)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Koloseum (9,10)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chr&aacute;m Santa Maria d&acute;Aracoeli&nbsp; (11)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Olt&aacute;r vlasti&nbsp;&nbsp; (12)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pante&oacute;n&nbsp; (13)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chr&aacute;m sv. Agnesy&nbsp; (14,15)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bazilika sv. Pavla&nbsp; (16 &ndash; 18)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bazilika Later&aacute;nska&nbsp; (19, 20)<br />Subiaco&nbsp; - kl&aacute;&scaron;tor sv. Benedikta&nbsp; (21 &ndash; 25)<br />Monte Cassino &ndash; kl&aacute;&scaron;tor sv. Benedikta a sv. &Scaron;kolastiky&nbsp; (26 &ndash; 32)<br />Neapol &ndash; hrad, katedr&aacute;la, pr&iacute;stav, odkiaľ sme sa prepl&aacute;vili na Sic&iacute;liu (33 &ndash; 36)<br />Palermo (Sic&iacute;lia) &ndash; bazilika, katedr&aacute;la mesta s hrobom sv. Roz&aacute;lie, patr&oacute;nky <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;mesta, kr&aacute;ľovsk&aacute; kaplnka&nbsp;&nbsp; (37 &ndash; 43)<br />Sirak&uacute;zy (Sic&iacute;lia) &ndash; chr&aacute;m z&aacute;zračn&eacute;ho obrazu, katakomby, gr&eacute;cke a r&iacute;mske <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;divadlo, katedr&aacute;la s hrobom sv. Lucie,patr.mesta&nbsp; (44 &ndash; 55)<br />San Giovanni Rotondo &ndash; p&ocirc;sobisko sv. p&aacute;tra Pia s jeho neporu&scaron;en&yacute;m telom <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;(56 &ndash; 60)<br />Monte Sant Angelo &ndash; miesto zjavenia sv. Michala, archanjela (61,62)<br />Loreto &ndash; domček P. M&aacute;rie z Nazareta (63 &ndash; 66)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br /></p> Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 GMT August 2018 http://www.liesek.eu.sk/998/s/154343/august-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153371743465.pdf Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva http://www.liesek.eu.sk/509/c/154342/pozvanka-na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva.html<p style="text-align: center;"><strong>POZV&Aacute;NKA</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&nbsp;zmysle &sect; 13, ods. 4, z&aacute;kona SNR č. 369/90 Zb. o&nbsp;obecnom zriaden&iacute; v&nbsp;znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch predpisov zvol&aacute;vam</p> <p style="text-align: center;"><strong>zasadnutie Obecn&eacute;ho zastupiteľstva v&nbsp;Liesku, ktor&eacute; sa uskutočn&iacute; dňa</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>21. septembra 2018 o&nbsp;16.00 h (piatok)</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong>v&nbsp;zasadačke Obecn&eacute;ho &uacute;radu Liesek</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 GMT Multifunkčné ihrisko http://www.liesek.eu.sk/509/s/154328/multifunkcne-ihrisko.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153331463725.docx Multifunkčné ihrisko http://www.liesek.eu.sk/2076/s/154325/multifunkcne-ihrisko.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153331428560.docx http://www.liesek.eu.sk/5516/s/154314/.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153242748462.pdf Cyklistické preteky http://www.liesek.eu.sk/5488/s/154248/cyklisticke-preteky.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153199084831.pdf http://www.liesek.eu.sk//g/154247/.html Fri, 08 Jun 2018 00:00:00 GMT Voľby do orgánov samosprávy obcí http://www.liesek.eu.sk/5516/c/154197/volby-do-organov-samospravy-obci.html<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">Predseda N&aacute;rodnej rady Slovenskej republiky rozhodnut&iacute;m č. 203/2018 Z. z. vyhl&aacute;sil voľby do org&aacute;nov samospr&aacute;vy obc&iacute; a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">Podrobn&eacute; inform&aacute;cie z&iacute;skate na str&aacute;nke <a href="http://www.minv.sk/?volby-oso2018" target="_blank">Ministerstva vn&uacute;tra Slovenskej republiky.</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 GMT Protokol o skúške vody z prameňa pri kaplnke Panny Márie http://www.liesek.eu.sk/509/s/154172/protokol-o-skuske-vody-z-pramena-pri-kaplnke-panny-marie.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153128771012.pdf Júl 2018 http://www.liesek.eu.sk/998/s/154156/jul-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153423459865.pdf Certifikát http://www.liesek.eu.sk/509/s/154146/certifikat.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153061906269.pdf Kaplnka sv. Huberta http://www.liesek.eu.sk//g/154145/kaplnka-sv-huberta.html <p style="text-align: justify;">Okolo 500 veriacich sa z&uacute;častnilo sv.om&scaron;e s požehnan&iacute;m novej kaplnky sv.Huberta, patr&oacute;na poľovn&iacute;kov, ktor&aacute; sa nach&aacute;dza pod Skoru&scaron;inou v doline, časť Baranov&aacute;. Kaplnka sa stavala tri mesiace za pomoci členov poľovn&iacute;ckeho združenia a urb&aacute;ru obce. V kr&aacute;snom prostred&iacute; lesa a riečky vzniklo&nbsp; miesto modlitby a oddychu. Od kaplnky P. M&aacute;rie pri cyklodr&aacute;he, modr&aacute; značka privedie cyklistov aj k tejto kaplnke (5 km)a cesta pokračuje cez kopec do Orav&iacute;c. Socha je dielom Mgr.art. Petra Kolč&aacute;ka zo Siheln&eacute;ho. Kaplnku požehnal ThDr. Viktor Pardeľ, biskupsk&yacute; vik&aacute;r, rod&aacute;k z Liesku.</p> Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 GMT Turzovka http://www.liesek.eu.sk//g/154144/turzovka.html <p style="text-align: justify;">Vy&scaron;e 50 veriacich sa z&uacute;častnilo p&uacute;te na miesto modlitby- na Živč&aacute;kov&uacute; horu pri Turzovke. V novom chr&aacute;me Matky Cirkvi sme&nbsp; sl&aacute;vili najsv&auml;tej&scaron;iu obetu. Potom s modlitbou kr&iacute;žovej cesty sme pre&scaron;li ku kaplnke P. M&aacute;rie. Cestou sp&auml;ť sme sa zastavili v modernom chr&aacute;me Nepo&scaron;kvrnen&eacute;ho počatia P. M&aacute;rie v Zborove a nakoniec na&scaron;a ceste smerovala k hrobu biskupa J&aacute;na Vojta&scaron;&scaron;&aacute;ka v Z&aacute;kamennom.</p> Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 GMT Výsledky súťaže 2017/2018 http://www.liesek.eu.sk//g/154135/vysledky-sutaze-2017-2018.html <p>Aj v tomto &scaron;kolskom roku prebiehala pri detsk&yacute;ch sv.om&scaron;iach s&uacute;ťaž. Ot&aacute;zky sa t&yacute;kali&nbsp; Star&eacute;ho a Nov&eacute;ho z&aacute;kona, sviatost&iacute; a cirkevn&yacute;ch dej&iacute;n.<br />Mlad&scaron;ie ročn&iacute;ky 3-5 Z&Scaron;:&nbsp; 1. Veronika Mot&yacute;ľov&aacute;&nbsp;&nbsp; &nbsp;111 bodov<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2. Tom&aacute;&scaron; Ondr&iacute;k&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 91<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3. Marek Volf&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4. Ema Vavrekov&aacute;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;5. Tamara Kukucov&aacute;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 80&nbsp;&nbsp;&nbsp; a ostatn&iacute;<br />Star&scaron;ie ročn&iacute;ky 6-8 Z&Scaron;:&nbsp;&nbsp; &nbsp;1. Gracjan Mot&yacute;ľ&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;233 bodov<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2. Rebeka Mot&yacute;ľ&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3. Timea Kubicov&aacute;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;183<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4. Mari&aacute;n Stas&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;5. Vladim&iacute;r &Scaron;in&aacute;ľ&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 155&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a ostatn&iacute;<br />Ročn&iacute;ky 9 Z&Scaron; a star.:&nbsp;&nbsp; &nbsp;1. Filip M&auml;siar&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;219 bodov<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2. Anna Paz&uacute;rikov&aacute;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 167<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3. Vojtech Babinsk&yacute;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 164<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4. &Scaron;imon &Scaron;tef&aacute;nek&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113<br /><br /></p> Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 GMT 1. sv. prijímanie 2018 http://www.liesek.eu.sk//g/154133/1-sv-prijimanie-2018.html <p style="text-align: justify;">Dietky srdca nevinn&eacute;ho do kostola pri&scaron;li sme,<br />uctiť Krista premil&eacute;ho, jemu zbožne spievame.<br />Prin&aacute;&scaron;ame srdcia svoje, ktor&eacute; horia zbožnosťou,<br />čakaj&uacute; n&aacute;s žitia boje, posilni n&aacute;s milosťou.<br /><br /></p> Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 GMT