LIESEK http://www.liesek.eu.sk XML graphical interface for www.liesek.eu.sk http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/130937425843.gif http://www.liesek.eu.sk LIESEK Zimné vykurovacie obdobie http://www.liesek.eu.sk/509/s/152820/zimne-vykurovacie-obdobie.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151072933537.pdf Okresný úrad Žilina http://www.liesek.eu.sk/509/s/152816/okresny-urad-zilina.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151065086132.pdf Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov http://www.liesek.eu.sk/5492/c/152805/vysledky-volieb-do-organov-samospravnych-krajov.html<p>Definit&iacute;vne v&yacute;sledky volieb do org&aacute;nov samospr&aacute;vnych krajov si m&ocirc;žete prezrieť na str&aacute;nke <a href="https://volbydovuc2017.sk/vysledky-volieb-vuc-2017/" target="_blank">&Scaron;tatistick&eacute;ho &uacute;radu SR.</a></p> Mon, 06 Nov 2017 00:00:00 GMT Výsledky volieb do Žilinského samosprávneho kraja http://www.liesek.eu.sk/5492/s/152804/vysledky-volieb-do-zilinskeho-samospravneho-kraja.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/150995644987.pdf Zmluvy november 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/152802/zmluvy-november-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/15096942152.pdf Víkendovka pre chlapcov 2. oddielu skautov a skautiek Kešu http://www.liesek.eu.sk//g/152801/vikendovka-pre-chlapcov-2-oddielu-skautov-a-skautiek-kesu.html <p style="text-align: justify;">Chlapčensk&eacute; družiny 2. oddielu prežili spolu v&iacute;kend na chate v Oravciach.&nbsp; Chata bola zameran&aacute; na bliž&scaron;ie spoznanie sa s nov&yacute;mi družinami v oddiele. Hoci im počasie veľmi nevy&scaron;lo, nenechali si prekaziť program vonku. Čas na chate bol pln&yacute; z&aacute;bavn&yacute;ch aj poučn&yacute;ch hier a aktiv&iacute;t. Nech&yacute;bala ani skautsk&aacute; prax, ktor&aacute; najviac zaujala odlievan&iacute;m st&ocirc;p.&nbsp; Chata sa niesla v t&eacute;me z obdobia 2. svetovej vojny, čo bolo pre &uacute;častn&iacute;kov z&aacute;žitkom a dobrodružstvom. Mohli sa tiež zamyslieť nad hodnotou mieru, ktor&yacute; prež&iacute;vame. Ver&iacute;me, že&nbsp; ich spolu čak&aacute; e&scaron;te veľa skvel&yacute;ch akci&iacute;.</p> Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 GMT Tábor Novoť 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/152800/tabor-novot-2017.html <p style="text-align: justify;">Vlčatsk&yacute; t&aacute;bor sa niesol v t&eacute;me starovek&eacute; Gr&eacute;cko. Vĺčat&aacute; uk&aacute;zali svoju oddanosť, silu, vernosť a vynaložili v&scaron;etko &uacute;silie, aby Zeusovi vr&aacute;tili blesk. Mnoh&eacute; &uacute;lohy boli veľmi ťažk&eacute;, no nemali probl&eacute;m vysporiadať sa s nimi. Za 5 dn&iacute; uk&aacute;zali v&scaron;etko, čo sa v nich ukr&yacute;va. Užili sme si kopec z&aacute;bavy a s &uacute;smevom a mil&yacute;mi spomienkami, sme sa vr&aacute;tili domov.<br />Skauti sa niesli&nbsp; t&eacute;mou divok&eacute;ho z&aacute;padu, kde sa ako koloniz&aacute;tori ocitli na novej zemi, Categat city, kde z&iacute;skali občianstvo. Vďaka svojim zručnostiam a schopnostiam si začali budovať svoje ranče. Ich snahu v&scaron;ak kazila pr&iacute;roda a vandali, ktor&yacute;ch mohli poraziť len spoločn&yacute;mi silami. <br /><br /></p> Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 GMT Oravské Hámre http://www.liesek.eu.sk//g/152791/oravske-hamre.html <p style="text-align: center;">Ver&iacute;m, že m&ocirc;j Vykupiteľ žije,<br />ver&iacute;m, že v posledn&yacute; deň vstanem z prachu zeme.<br />Vstanem z mŕtvych a uvid&iacute;m Boha svojho Spasiteľa.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Pri peknom počas&iacute; sa pri sv. om&scaron;i, ktor&aacute; sa obetovala za zomrel&yacute;ch, stretli rod&aacute;ci a ich mlad&scaron;ie gener&aacute;cie na h&aacute;mrickom cintor&iacute;ne. Po kr&aacute;snej &uacute;prave cintor&iacute;na z&aacute;sluhou rod&aacute;kov, pri nov&yacute;ch historicko-informačn&yacute;ch tabuliach a novom kr&iacute;ži, bolo veľmi mil&eacute; stretnutie po rokoch, ba aj desaťročiach t&yacute;ch, ktor&iacute; maj&uacute; na tomto cintor&iacute;ne svojich drah&yacute;ch pr&iacute;buzn&yacute;ch.</p> Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 GMT Zmluvy október 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/152765/zmluvy-október-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/15070184603.pdf Slávanosť sv. Michala http://www.liesek.eu.sk//g/152764/slavanost-sv-michala.html <p style="text-align: center;">Sv&auml;t&yacute; Michal archanjel, br&aacute;ň n&aacute;s v boji, buď n&aacute;m ochranou proti zlu a &uacute;kladom diabla. Pokorne pros&iacute;me: nech ho zavr&aacute;ti Boh. A ty knieža vojska nebesk&eacute;ho, Božou mocou zažeň do pekla satana a in&yacute;ch zl&yacute;ch duchov, ktor&iacute; sa na skazu du&scaron;&iacute; po svete potuluj&uacute;.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Patr&oacute;na n&aacute;&scaron;ho kostola sme osl&aacute;vili sl&aacute;vnostn&yacute;mi sv. om&scaron;ami. V deň sl&aacute;vnosti sv. om&scaron;u celebroval emeritn&yacute; krakovsk&yacute; pomocn&yacute; biskup Mons. Jan Szkodoń, rod&aacute;k z Chyžn&eacute;ho (Poľsko), ktor&aacute; je susedn&aacute; farnosť a na&scaron;e chot&aacute;re del&iacute; len hraničn&aacute; rieka Jele&scaron;ňa.<br />Nedeľn&uacute; sl&aacute;vnostn&uacute; sv. om&scaron;u celebroval novokňaz dp. Tom&aacute;&scaron; Jendruch, kapl&aacute;n zo Skalice, ktor&eacute;ho v&scaron;etci pozn&aacute;me z b&yacute;valej hudobnej skupiny "S&uacute;rodenci Jendruchovci".</p> Thu, 05 Oct 2017 00:00:00 GMT Kúpanie v Oraviciach http://www.liesek.eu.sk//g/152763/kupanie-v-oraviciach.html <p>Dňa 29. septembra 2017 sa 33 členov z&uacute;častnilo k&uacute;pania v Meander parku v Oraviciach</p> Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 GMT Posedenie pri guláši http://www.liesek.eu.sk//g/152762/posedenie-pri-gulasi.html <p>Dňa 14. septembra 2017 sa uskutočnilo posedenie pri gul&aacute;&scaron;i, ktor&eacute;ho sa z&uacute;častnilo 45 členov.</p> Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 GMT http://www.liesek.eu.sk//g/152760/.html Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 GMT Zmluvy september 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/152565/zmluvy-september-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/150453033532.pdf Sv. omša pri kríži http://www.liesek.eu.sk//g/152564/sv-omsa-pri-krizi.html <p style="text-align: justify;">Tradične sa stret&aacute;vame v auguste pri sl&aacute;ven&iacute; sv. om&scaron;e pri kr&iacute;ži nad na&scaron;ou obcou. Aj tento rok obec a poľovn&iacute;cke združenie pripravili pohostenie pre v&scaron;etk&yacute;ch pr&iacute;tomn&yacute;ch - gul&aacute;&scaron; z diviny a m&auml;sov&eacute; v&yacute;robky. V&scaron;etk&yacute;m P&aacute;n Boh zaplať za pripraven&eacute; občerstvenie!</p> Mon, 28 Aug 2017 00:00:00 GMT Bystrá 2 248 m n. m. http://www.liesek.eu.sk//g/152559/bystra-2-248-m-n-m.html <p>Posledn&eacute; dni pr&aacute;zdnin využilo 50 turistov pri peknom počas&iacute; na v&yacute;stup na najvy&scaron;&scaron;&iacute; končiar Z&aacute;padn&yacute;ch Tatier - Bystr&uacute; 2 248 m n. m., z ktor&eacute;ho je kr&aacute;sny v&yacute;hľad na Vysok&eacute;, Z&aacute;padn&eacute; a N&iacute;zke Tatry. Vy&scaron;e polovica skupiny vyst&uacute;pila aj na vrch Klin 2 173 m n. m. a cez Račkovu dolinu sme sa vr&aacute;tili sp&auml;ť.</p> Mon, 28 Aug 2017 00:00:00 GMT Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie http://www.liesek.eu.sk/5492/c/152522/zverejnenie-elektronickej-adresy-na-dorucovanie.html<p>Elektronick&aacute; adresa na doručenie ozn&aacute;menia o delegovan&iacute; člena a n&aacute;hradn&iacute;ka do okrskov&yacute;ch volebn&yacute;ch komisi&iacute; v Liesku:</p> <p>&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p>Obec&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </td> <td> <p>Adresa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </td> <td> <p>Elektronick&aacute; adresa&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Liesek</p> </td> <td> <p>Michalsk&aacute; časť 442, 02712 Liesek&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </td> <td> <p>obec@liesek.eu.sk<strong><br /></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> Mon, 21 Aug 2017 00:00:00 GMT Dievčenská chata http://www.liesek.eu.sk//g/152434/dievcenska-chata.html <p style="text-align: justify;">Chata pre dievčat&aacute; z druh&eacute;ho oddielu bola zameran&aacute; na spolupr&aacute;cu v družin&aacute;ch, na bliž&scaron;ie spozn&aacute;vanie sa. T&aacute;to chata trvala dva dni a dievčat&aacute; si z chaty odniesli veľa z&aacute;žitkov, nov&yacute;ch hier a priateľstiev.&nbsp;&nbsp; </p> Fri, 11 Aug 2017 00:00:00 GMT Hrebeň Nízkych Tatier http://www.liesek.eu.sk//g/152411/hreben-nizkych-tatier.html <p>Pri kr&aacute;snom augustovom počas&iacute; sme absolvovali t&uacute;ru po hrebeni N&iacute;zkych Tatier. Začali sme na Chopku 2 024 m n. m., pokračovali na Ďumbier 2 046 m n. m., ktor&yacute; je najvy&scaron;&scaron;&iacute; v hrebeni N&iacute;zkych Tatier. Zastavili sme sa občerstviť na chate M. R. &Scaron;tef&aacute;nika 1 728 m n. m. a pokračovali cez vrch Kr&aacute;lička 1 807 m n. m. a Laj&scaron;troch 1 602 m n. m.. T&uacute;ra končila v sedle Čertovica.</p> Mon, 07 Aug 2017 00:00:00 GMT Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu http://www.liesek.eu.sk/5488/c/152395/na-bicykli-za-kulturnym-a-prirodnym-dedicstvom-pohranicneho-regiónu.html<p style="text-align: center;"><strong>Obec Liesek z&iacute;skala finančn&eacute; prostriedky na realiz&aacute;ciu projektu </strong><br /><strong>&bdquo;Na bicykli za kult&uacute;rnym a pr&iacute;rodn&yacute;m dedičstvom pohraničn&eacute;ho regi&oacute;nu&ldquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 24 Jul 2017 00:00:00 GMT http://www.liesek.eu.sk//g/152394/.html Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 GMT Podpísane partnerskej zmluvy http://www.liesek.eu.sk/5488/c/152393/podpisane-partnerskej-zmluvy.html<p style="text-align: justify;">Obec Liesek spolu so &scaron;tyrmi partnermi zo slovenskej strany (Obcami Hladovka, Such&aacute; Hora, Mesto Trsten&aacute; a R&iacute;mskokatol&iacute;cka cirkev, farnosť Trsten&aacute;), &scaron;tyrmi partnermi z poľskej strany Gminami Czarny Dunajec, Mesto Zakopane, Poronin a Kościelisko) a ved&uacute;cim partnerom &ndash; Mestom Doln&yacute; Kub&iacute;n podp&iacute;sali partnersk&uacute; zmluvu dňa 22.03.2017 na Mestskom &uacute;rade v Dolnom Kub&iacute;ne. T&yacute;mto aktom sa otvoril projekt s n&aacute;zvom &bdquo;Na bicykli za kult&uacute;rnym a pr&iacute;rodn&yacute;m dedičstvom pohraničn&eacute;ho regi&oacute;nu&ldquo; v r&aacute;mci Programu cezhraničnej spolupr&aacute;ce Interreg V &ndash; A Poľsko &ndash; Slovensko 2014 &ndash; 2020.</p> Wed, 19 Jul 2017 00:00:00 GMT Zmluvy august 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/152391/zmluvy-august-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/150167031325.pdf Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu http://www.liesek.eu.sk/509/c/152370/na-bicykli-za-kulturnym-a-prirodnym-dedicstvom-pohranicneho-regiónu.html<p style="text-align: center;"><strong>Obec Liesek z&iacute;skala finančn&eacute; prostriedky na realiz&aacute;ciu projektu </strong><br /><strong>&bdquo;Na bicykli za kult&uacute;rnym a pr&iacute;rodn&yacute;m dedičstvom pohraničn&eacute;ho regi&oacute;nu&ldquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 GMT Púť do Francúzska 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/152367/put-do-francuzska-2017.html <p style="text-align: justify;">Aj v tomto roku sa veriaci farnosti z&uacute;častnili p&uacute;te po v&yacute;znamn&yacute;ch p&uacute;tnych miestach stredn&eacute;ho Franc&uacute;zska. <br />Nav&scaron;t&iacute;vili sme:<br /><br />PAR&Iacute;Ž<br />Sacre Coeur (foto č. 1 - 4)<br />Notre Dame (foto č. 5 - 7)<br />Sainte Chapelle (foto č. 8 - 9)<br />Katar&iacute;na Laboure (foto č. 10 - 11)<br />Vincent de Paul (foto č. 12 - 15)<br />Eiffelov&aacute; veža (foto č. 16 - 18)<br /><br />LISIEUX<br />Sv. Ter&eacute;zia (foto č. 19 - 25)<br /><br />Mont Saint Michel (foto č. 26 - 30)<br /><br />TOURS<br />Sv. Martin (foto č. 31 - 36)<br /><br />NEVERS<br />Sv. Bernadeta (foto č. 37 - 40)<br /><br />PARAY LE MONIAL<br />Sv. Margita Alacoquo (foto č. 41 - 45)<br /><br />CLUNY (foto č. 46 - 50)<br /><br />ARS<br />Sv. J&aacute;n Vianney (foto č. 51 - 55)<br /><br />LYON<br />Katedr&aacute;la sv. J&aacute;na Krstiteľa (foto č. 56 - 60)<br />Bazilika Panny M&aacute;rie (foto 61 - 66)<br /><br /></p> Thu, 20 Jul 2017 00:00:00 GMT Podpísane partnerskej zmluvy http://www.liesek.eu.sk/509/c/152359/podpisane-partnerskej-zmluvy.html<p style="text-align: justify;">Obec Liesek spolu so &scaron;tyrmi partnermi zo slovenskej strany (Obcami Hladovka, Such&aacute; Hora, Mesto Trsten&aacute; a R&iacute;mskokatol&iacute;cka cirkev, farnosť Trsten&aacute;), &scaron;tyrmi partnermi z poľskej strany Gminami Czarny Dunajec, Mesto Zakopane, Poronin a Kościelisko) a ved&uacute;cim partnerom &ndash; Mestom Doln&yacute; Kub&iacute;n podp&iacute;sali partnersk&uacute; zmluvu dňa 22.03.2017 na Mestskom &uacute;rade v Dolnom Kub&iacute;ne. T&yacute;mto aktom sa otvoril projekt s n&aacute;zvom &bdquo;Na bicykli za kult&uacute;rnym a pr&iacute;rodn&yacute;m dedičstvom pohraničn&eacute;ho regi&oacute;nu&ldquo; v r&aacute;mci Programu cezhraničnej spolupr&aacute;ce Interreg V &ndash; A Poľsko &ndash; Slovensko 2014 &ndash; 2020.</p> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 GMT Výzva na predloženie cenovej ponuky http://www.liesek.eu.sk/5426/s/152358/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/150044987462.docx Voľby do orgánov samosprávnych krajov http://www.liesek.eu.sk/5492/c/152313/volby-do-organov-samospravnych-krajov.html<p style="text-align: center;"><strong>Inform&aacute;cie pre voliča</strong></p> <p style="text-align: center;"><br />I<br />D&aacute;tum a čas konania volieb</p> <p style="text-align: justify;">Voľby do org&aacute;nov samospr&aacute;vnych krajov sa konaj&uacute; v sobotu <strong>4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.</strong></p> <p style="text-align: center;">II<br />Pr&aacute;vo voliť</p> <p>Pr&aacute;vo voliť do org&aacute;nov samospr&aacute;vnych krajov m&aacute; občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktor&yacute;&nbsp; m&aacute; trval&yacute; pobyt v obci, ktor&aacute; patr&iacute; do &uacute;zemia samospr&aacute;vneho kraja, alebo m&aacute; trval&yacute; pobyt vo vojenskom obvode, ktor&yacute; patr&iacute; na &uacute;čely volieb do org&aacute;nov samospr&aacute;vneho kraja do jeho &uacute;zemia (ďalej len &bdquo;obyvateľ samospr&aacute;vneho kraja&ldquo;) a najnesk&ocirc;r v deň konania volieb dovŕ&scaron;i 18 rokov veku.<br />Prek&aacute;žkou pr&aacute;va voliť je<br />- z&aacute;konom ustanoven&eacute; obmedzenie osobnej slobody z d&ocirc;vodov ochrany verejn&eacute;ho zdravia,<br />- v&yacute;kon trestu odňatia slobody uložen&yacute; za sp&aacute;chanie obzvl&aacute;&scaron;ť z&aacute;važn&eacute;ho zločinu.<br /><br /></p> Fri, 07 Jul 2017 00:00:00 GMT Zmluvy júl 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/152277/zmluvy-jul-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/14993425834.pdf Zámer obce http://www.liesek.eu.sk/1956/c/152241/zamer-obce.html<p style="text-align: center;">OBEC LIESEK</p> <p style="text-align: justify;"><br />v zmysle &sect; 9a ods. 8 p&iacute;sm. e/ z&aacute;kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc&iacute; v znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch zmien a doplnkov</p> <p style="text-align: center;"><strong>z v e r e j ň u j e</strong></p> <p style="text-align: justify;"><br />z&aacute;mer Obce Liesek previesť nehnuteľnosti - časti pozemkov z majetku obce z d&ocirc;vodu hodn&eacute;ho osobitn&eacute;ho zreteľa, o ktor&yacute;ch rozhodne obecn&eacute; zastupiteľstvo trojp&auml;tinovou v&auml;č&scaron;inou v&scaron;etk&yacute;ch poslancov.<br /><br /></p> Wed, 28 Jun 2017 00:00:00 GMT