LIESEK http://www.liesek.eu.sk XML graphical interface for www.liesek.eu.sk http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/130937425843.gif http://www.liesek.eu.sk LIESEK Zmluvy september 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/152565/zmluvy-september-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/150453033532.pdf Sv. omša pri kríži http://www.liesek.eu.sk//g/152564/sv-omsa-pri-krizi.html <p style="text-align: justify;">Tradične sa stret&aacute;vame v auguste pri sl&aacute;ven&iacute; sv. om&scaron;e pri kr&iacute;ži nad na&scaron;ou obcou. Aj tento rok obec a poľovn&iacute;cke združenie pripravili pohostenie pre v&scaron;etk&yacute;ch pr&iacute;tomn&yacute;ch - gul&aacute;&scaron; z diviny a m&auml;sov&eacute; v&yacute;robky. V&scaron;etk&yacute;m P&aacute;n Boh zaplať za pripraven&eacute; občerstvenie!</p> Mon, 28 Aug 2017 00:00:00 GMT Bystrá 2 248 m n. m. http://www.liesek.eu.sk//g/152559/bystra-2-248-m-n-m.html <p>Posledn&eacute; dni pr&aacute;zdnin využilo 50 turistov pri peknom počas&iacute; na v&yacute;stup na najvy&scaron;&scaron;&iacute; končiar Z&aacute;padn&yacute;ch Tatier - Bystr&uacute; 2 248 m n. m., z ktor&eacute;ho je kr&aacute;sny v&yacute;hľad na Vysok&eacute;, Z&aacute;padn&eacute; a N&iacute;zke Tatry. Vy&scaron;e polovica skupiny vyst&uacute;pila aj na vrch Klin 2 173 m n. m. a cez Račkovu dolinu sme sa vr&aacute;tili sp&auml;ť.</p> Mon, 28 Aug 2017 00:00:00 GMT Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie http://www.liesek.eu.sk/509/c/152522/zverejnenie-elektronickej-adresy-na-dorucovanie.html<p>Elektronick&aacute; adresa na doručenie ozn&aacute;menia o delegovan&iacute; člena a n&aacute;hradn&iacute;ka do okrskov&yacute;ch volebn&yacute;ch komisi&iacute; v Liesku:</p> <p>&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p>Obec&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </td> <td> <p>Adresa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </td> <td> <p>Elektronick&aacute; adresa&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Liesek</p> </td> <td> <p>Michalsk&aacute; časť 442, 02712 Liesek&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> </td> <td> <p>obec@liesek.eu.sk<strong><br /></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> Mon, 21 Aug 2017 00:00:00 GMT Dievčenská chata http://www.liesek.eu.sk//g/152434/dievcenska-chata.html <p style="text-align: justify;">Chata pre dievčat&aacute; z druh&eacute;ho oddielu bola zameran&aacute; na spolupr&aacute;cu v družin&aacute;ch, na bliž&scaron;ie spozn&aacute;vanie sa. T&aacute;to chata trvala dva dni a dievčat&aacute; si z chaty odniesli veľa z&aacute;žitkov, nov&yacute;ch hier a priateľstiev.&nbsp;&nbsp; </p> Fri, 11 Aug 2017 00:00:00 GMT Hrebeň Nízkych Tatier http://www.liesek.eu.sk//g/152411/hreben-nizkych-tatier.html <p>Pri kr&aacute;snom augustovom počas&iacute; sme absolvovali t&uacute;ru po hrebeni N&iacute;zkych Tatier. Začali sme na Chopku 2 024 m n. m., pokračovali na Ďumbier 2 046 m n. m., ktor&yacute; je najvy&scaron;&scaron;&iacute; v hrebeni N&iacute;zkych Tatier. Zastavili sme sa občerstviť na chate M. R. &Scaron;tef&aacute;nika 1 728 m n. m. a pokračovali cez vrch Kr&aacute;lička 1 807 m n. m. a Laj&scaron;troch 1 602 m n. m.. T&uacute;ra končila v sedle Čertovica.</p> Mon, 07 Aug 2017 00:00:00 GMT Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu http://www.liesek.eu.sk/5488/c/152395/na-bicykli-za-kulturnym-a-prirodnym-dedicstvom-pohranicneho-regiónu.html<p style="text-align: center;"><strong>Obec Liesek z&iacute;skala finančn&eacute; prostriedky na realiz&aacute;ciu projektu </strong><br /><strong>&bdquo;Na bicykli za kult&uacute;rnym a pr&iacute;rodn&yacute;m dedičstvom pohraničn&eacute;ho regi&oacute;nu&ldquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 24 Jul 2017 00:00:00 GMT http://www.liesek.eu.sk//g/152394/.html Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 GMT Podpísane partnerskej zmluvy http://www.liesek.eu.sk/5488/c/152393/podpisane-partnerskej-zmluvy.html<p style="text-align: justify;">Obec Liesek spolu so &scaron;tyrmi partnermi zo slovenskej strany (Obcami Hladovka, Such&aacute; Hora, Mesto Trsten&aacute; a R&iacute;mskokatol&iacute;cka cirkev, farnosť Trsten&aacute;), &scaron;tyrmi partnermi z poľskej strany Gminami Czarny Dunajec, Mesto Zakopane, Poronin a Kościelisko) a ved&uacute;cim partnerom &ndash; Mestom Doln&yacute; Kub&iacute;n podp&iacute;sali partnersk&uacute; zmluvu dňa 22.03.2017 na Mestskom &uacute;rade v Dolnom Kub&iacute;ne. T&yacute;mto aktom sa otvoril projekt s n&aacute;zvom &bdquo;Na bicykli za kult&uacute;rnym a pr&iacute;rodn&yacute;m dedičstvom pohraničn&eacute;ho regi&oacute;nu&ldquo; v r&aacute;mci Programu cezhraničnej spolupr&aacute;ce Interreg V &ndash; A Poľsko &ndash; Slovensko 2014 &ndash; 2020.</p> Wed, 19 Jul 2017 00:00:00 GMT Zmluvy august 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/152391/zmluvy-august-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/150167031325.pdf Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu http://www.liesek.eu.sk/509/c/152370/na-bicykli-za-kulturnym-a-prirodnym-dedicstvom-pohranicneho-regiónu.html<p style="text-align: center;"><strong>Obec Liesek z&iacute;skala finančn&eacute; prostriedky na realiz&aacute;ciu projektu </strong><br /><strong>&bdquo;Na bicykli za kult&uacute;rnym a pr&iacute;rodn&yacute;m dedičstvom pohraničn&eacute;ho regi&oacute;nu&ldquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 GMT Púť do Francúzska 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/152367/put-do-francuzska-2017.html <p style="text-align: justify;">Aj v tomto roku sa veriaci farnosti z&uacute;častnili p&uacute;te po v&yacute;znamn&yacute;ch p&uacute;tnych miestach stredn&eacute;ho Franc&uacute;zska. <br />Nav&scaron;t&iacute;vili sme:<br /><br />PAR&Iacute;Ž<br />Sacre Coeur (foto č. 1 - 4)<br />Notre Dame (foto č. 5 - 7)<br />Sainte Chapelle (foto č. 8 - 9)<br />Katar&iacute;na Laboure (foto č. 10 - 11)<br />Vincent de Paul (foto č. 12 - 15)<br />Eiffelov&aacute; veža (foto č. 16 - 18)<br /><br />LISIEUX<br />Sv. Ter&eacute;zia (foto č. 19 - 25)<br /><br />Mont Saint Michel (foto č. 26 - 30)<br /><br />TOURS<br />Sv. Martin (foto č. 31 - 36)<br /><br />NEVERS<br />Sv. Bernadeta (foto č. 37 - 40)<br /><br />PARAY LE MONIAL<br />Sv. Margita Alacoquo (foto č. 41 - 45)<br /><br />CLUNY (foto č. 46 - 50)<br /><br />ARS<br />Sv. J&aacute;n Vianney (foto č. 51 - 55)<br /><br />LYON<br />Katedr&aacute;la sv. J&aacute;na Krstiteľa (foto č. 56 - 60)<br />Bazilika Panny M&aacute;rie (foto 61 - 66)<br /><br /></p> Thu, 20 Jul 2017 00:00:00 GMT http://www.liesek.eu.sk//g/152360/.html Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 GMT Podpísane partnerskej zmluvy http://www.liesek.eu.sk/509/c/152359/podpisane-partnerskej-zmluvy.html<p style="text-align: justify;">Obec Liesek spolu so &scaron;tyrmi partnermi zo slovenskej strany (Obcami Hladovka, Such&aacute; Hora, Mesto Trsten&aacute; a R&iacute;mskokatol&iacute;cka cirkev, farnosť Trsten&aacute;), &scaron;tyrmi partnermi z poľskej strany Gminami Czarny Dunajec, Mesto Zakopane, Poronin a Kościelisko) a ved&uacute;cim partnerom &ndash; Mestom Doln&yacute; Kub&iacute;n podp&iacute;sali partnersk&uacute; zmluvu dňa 22.03.2017 na Mestskom &uacute;rade v Dolnom Kub&iacute;ne. T&yacute;mto aktom sa otvoril projekt s n&aacute;zvom &bdquo;Na bicykli za kult&uacute;rnym a pr&iacute;rodn&yacute;m dedičstvom pohraničn&eacute;ho regi&oacute;nu&ldquo; v r&aacute;mci Programu cezhraničnej spolupr&aacute;ce Interreg V &ndash; A Poľsko &ndash; Slovensko 2014 &ndash; 2020.</p> Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 GMT Výzva na predloženie cenovej ponuky http://www.liesek.eu.sk/5426/s/152358/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/150044987462.docx Voľby do orgánov samosprávnych krajov http://www.liesek.eu.sk/509/c/152313/volby-do-organov-samospravnych-krajov.html<p style="text-align: center;"><strong>Inform&aacute;cie pre voliča</strong></p> <p style="text-align: center;"><br />I<br />D&aacute;tum a čas konania volieb</p> <p style="text-align: justify;">Voľby do org&aacute;nov samospr&aacute;vnych krajov sa konaj&uacute; v sobotu <strong>4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.</strong></p> <p style="text-align: center;">II<br />Pr&aacute;vo voliť</p> <p>Pr&aacute;vo voliť do org&aacute;nov samospr&aacute;vnych krajov m&aacute; občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktor&yacute;&nbsp; m&aacute; trval&yacute; pobyt v obci, ktor&aacute; patr&iacute; do &uacute;zemia samospr&aacute;vneho kraja, alebo m&aacute; trval&yacute; pobyt vo vojenskom obvode, ktor&yacute; patr&iacute; na &uacute;čely volieb do org&aacute;nov samospr&aacute;vneho kraja do jeho &uacute;zemia (ďalej len &bdquo;obyvateľ samospr&aacute;vneho kraja&ldquo;) a najnesk&ocirc;r v deň konania volieb dovŕ&scaron;i 18 rokov veku.<br />Prek&aacute;žkou pr&aacute;va voliť je<br />- z&aacute;konom ustanoven&eacute; obmedzenie osobnej slobody z d&ocirc;vodov ochrany verejn&eacute;ho zdravia,<br />- v&yacute;kon trestu odňatia slobody uložen&yacute; za sp&aacute;chanie obzvl&aacute;&scaron;ť z&aacute;važn&eacute;ho zločinu.<br /><br /></p> Fri, 07 Jul 2017 00:00:00 GMT Zmluvy júl 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/152277/zmluvy-jul-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/14993425834.pdf Zámer obce http://www.liesek.eu.sk/1956/c/152241/zamer-obce.html<p style="text-align: center;">OBEC LIESEK</p> <p style="text-align: justify;"><br />v zmysle &sect; 9a ods. 8 p&iacute;sm. e/ z&aacute;kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc&iacute; v znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch zmien a doplnkov</p> <p style="text-align: center;"><strong>z v e r e j ň u j e</strong></p> <p style="text-align: justify;"><br />z&aacute;mer Obce Liesek previesť nehnuteľnosti - časti pozemkov z majetku obce z d&ocirc;vodu hodn&eacute;ho osobitn&eacute;ho zreteľa, o ktor&yacute;ch rozhodne obecn&eacute; zastupiteľstvo trojp&auml;tinovou v&auml;č&scaron;inou v&scaron;etk&yacute;ch poslancov.<br /><br /></p> Wed, 28 Jun 2017 00:00:00 GMT Púť do Ladcov a na Skalku pri Trenčíne http://www.liesek.eu.sk//g/152206/put-do-ladcov-a-na-skalku-pri-trencine.html <p style="text-align: justify;">Pri kr&aacute;snom počas&iacute; sme absolvovali p&uacute;ť na nov&eacute; p&uacute;tne miesto Božieho milosrdenstva v obci Ladce. Po pr&iacute;chode sme mali sv. om&scaron;u v novovybudovanom kostole Božieho milosrdenstva a po nej sme sa premiestnili pod horu Butkov na pobožnosť kr&iacute;žovej cesty, ktor&aacute; končila pri kaplnke Božieho milosrdenstva, ktor&aacute; je postaven&aacute; nad kameňolomom s kr&aacute;snym v&yacute;hľadom na Považie. Druh&aacute; na&scaron;a zast&aacute;vka bolo p&uacute;tne miesto Skalka pri Trenč&iacute;ne, kde žili pustovn&iacute;ci sv. Andrej-Svorad a Beňadik v 11. storoč&iacute;. Po prehliadke b&yacute;val&eacute;ho kl&aacute;&scaron;tora a jaskyne sme nav&scaron;t&iacute;vili aj hlavn&yacute; p&uacute;tny chr&aacute;m nitrianskej diec&eacute;zy, t&yacute;chto sv&auml;tcov na mieste, kde bol zavražden&yacute; sv. Beňadik.</p> Mon, 26 Jun 2017 00:00:00 GMT Biblická súťaž z Nového zákona 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/152132/biblicka-sutaz-z-noveho-zakona-2017.html <p>Aj v tomto &scaron;kolskom roku s&uacute;ťažilo v troch kateg&oacute;ri&aacute;ch skoro 100 žiakov a &scaron;tudentov.</p> <p>V&yacute;sledky:<br />mlad&scaron;&iacute; žiaci 3. - 5. ročn&iacute;k<br />1. Rebeka Mot&yacute;ľ 233 bodov<br />2. Tamara Kukucov&aacute; 87 bodov<br />3. Martin Kalis 74 bodov<br />4. Veronika Gost&iacute;kov&aacute; 65 bodov<br />5. Tom&aacute;&scaron; Ondr&iacute;k 64 bodov<br />a ostatn&iacute;<br /><br />6. - 8. ročn&iacute;k<br />1. Vojtech Babinsk&yacute; 266 bodov<br />2. Gracjan Mot&yacute;ľ 244 bodov<br />3. Tobi&aacute;&scaron; Pardel 243 bodov<br />4. Timea Kubicov&aacute; 238 bodov<br />5. Sebasti&aacute;n Mot&yacute;ľ 207 bodov<br />a ostatn&iacute;<br /><br />star&scaron;ie ročn&iacute;ky<br />1. Filip M&auml;siar 263 bodov<br />2. Patrik Stas 245 bodov<br />3. Michaela Dopaterov&aacute; 206 bodov<br />4. Anna Paz&uacute;rikov&aacute; 163 bodov<br />5. Tom&aacute;&scaron; Stas 124 bodov<br />a ostatn&iacute;</p> Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 GMT Božie Telo 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/152131/bozie-telo-2017.html <p style="text-align: justify;">Buď vždy pozdraven&aacute;, čist&aacute; hostia, v ktorej je ukryt&eacute; tajomstvo Krista.<br />Ach, vitaj, m&ocirc;j Kriste, Boh neomyln&yacute;, srdce mi daj čist&eacute;, ducha posilni!<br /><br />Teba pozdravujem srdca z cel&eacute;ho, Boha, okrem teba, nem&aacute;m in&eacute;ho...<br />Ty si m&ocirc;j Boh prav&yacute;, ty si Spasiteľ, tys&acute; Kr&aacute;ľ v&scaron;etkej sl&aacute;vy a Vykupiteľ...<br /><br /></p> Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 GMT Rok 2016 http://www.liesek.eu.sk/1705/s/152122/rok-2016.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/14979613609.pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky http://www.liesek.eu.sk/5426/s/152119/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149796082435.docx Deň rodiny 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/152071/den-rodiny-2017.html <p>Členovia ZZP ZO Liesek sa z&uacute;častnili 11.06.2017 na akcii Dňa rodiny Liesek, kde pre občanov pripravovali občerstvenie. </p> Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 GMT http://www.liesek.eu.sk//g/152050/.html Tue, 13 Jun 2017 00:00:00 GMT 1. sv. prijímanie 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/151980/1-sv-prijimanie-2017.html <p style="text-align: center;">Ďakujem ti, Ježi&scaron; m&ocirc;j, za tento kr&aacute;sny čas,<br />keď k n&aacute;m v&scaron;etk&yacute;m prich&aacute;dza&scaron; a chce&scaron; obnoviť n&aacute;s.<br /><br />Ty s&aacute;m prich&aacute;dza&scaron;, ja ti srdce otvor&iacute;m,<br />vst&uacute;p a zostaň navždy v ňom,<br />s tebou nad zlom zv&iacute;ťaz&iacute;m.</p> Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 GMT Výročná členská schôdza http://www.liesek.eu.sk//g/151685/vyrocna-clenska-schodza.html <p>V&yacute;ročn&aacute; člensk&aacute; sch&ocirc;dza sa konala 11.5.2017, zi&scaron;lo sa 62 členov&nbsp; a 10 host&iacute;.&nbsp; Do n&ocirc;ty hrala folkl&oacute;rna skupina Senkova z Podbiela. <br />Pl&aacute;novan&eacute; akcie na rok 2017:<br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;guľ&aacute;&scaron; v are&aacute;li klubu, <br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;k&uacute;panie v Oraviciach,<br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mikul&aacute;&scaron;ke posedenie v klube.<br />&nbsp;Srdečne poz&yacute;vame v&scaron;etk&yacute;ch členov na pripravovan&eacute; akcie. <br /><br /></p> Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 GMT Zmluvy jún 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/151684/-zmluvy-jun-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149630445212.pdf Púť na Spiš http://www.liesek.eu.sk//g/151626/put-na-spis.html <p style="text-align: justify;">V jubilejnom roku sv. Martina, patr&oacute;na diec&eacute;zy vy&scaron;e 60 veriacich sa z&uacute;častnilo dekanskej p&uacute;te do n&aacute;&scaron;ho katedr&aacute;lneho chr&aacute;mu sv. Martina.&nbsp;Najprv sme nav&scaron;t&iacute;vili cintor&iacute;n, kde je pochovan&yacute; biskup Mons. Franti&scaron;ek Tondra a mnoh&iacute; kňazi. Sl&aacute;vnostn&uacute; sv. om&scaron;u sl&uacute;žil Mons. Anton Tyrol, gen.&nbsp;vik&aacute;r. Po sv. om&scaron;i bola prehliadka biskupsk&eacute;ho &uacute;radu. Potom sme nav&scaron;t&iacute;vili kostol z 13. storočia so vz&aacute;cnymi freskami v Žehre a nakoniec&nbsp;vz&aacute;cny kostol z 15. - 16. storočia v Spi&scaron;skej Sobote so vz&aacute;cnymi olt&aacute;rmi od Majstra Pavla z Levoče.</p> Thu, 25 May 2017 00:00:00 GMT Výlet do Bratislavy http://www.liesek.eu.sk//g/151568/vylet-do-bratislavy.html <p style="text-align: justify;">Druh&yacute; oddiel skautov sa rozhodol spozn&aacute;vať nov&yacute;ch skautov a aj nov&eacute; časti Slovenska a tak sa vydal na v&yacute;let do Bratislavy. Cestovali od skor&eacute;ho r&aacute;na, aby sa doobeda dostali do hlavn&eacute;ho mesta. Po pr&iacute;chode si &scaron;li zložiť veci do skautskej klubovne a potom na prehliadku ZOO. Počas prehliadky mali aj s&uacute;ťaž, urobiť čo najorigin&aacute;lnej&scaron;iu selfie so zvieraťom. Po prezret&iacute; v&scaron;etk&yacute;ch zvierat a aj dinoparku sa vr&aacute;tili do klubovne a tam sa zahrali hry. Bolo tam aj futbalov&eacute; ihrisko, ktor&eacute; chlapci využili až k&yacute;m nepri&scaron;la tma. Večer bolo kr&aacute;tke zamyslenie a spoločn&eacute; pomodlenie sa. V nedeľu sa r&aacute;no z&uacute;častnili na sv. om&scaron;i, potom sa upratala klubovňa a &scaron;lo sa nasp&auml;ť domov vlakom. </p> Tue, 23 May 2017 00:00:00 GMT