LIESEK http://www.liesek.eu.sk XML graphical interface for www.liesek.eu.sk http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/130937425843.gif http://www.liesek.eu.sk LIESEK Verejná vyhláška http://www.liesek.eu.sk/509/s/154739/verejna-vyhlaska.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/154236136567.pdf Rozšírenie priestorových kapacít spracovateľského zariadenia http://www.liesek.eu.sk/509/s/154708/rozsirenie-priestorovych-kapacit-spracovatelskeho-zariadenia-.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/154219709438.pdf Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 http://www.liesek.eu.sk//g/154678/vysledky-volieb-do-organov-samospravy-obci-2018.html Sun, 11 Nov 2018 00:00:00 GMT November 2018 http://www.liesek.eu.sk/998/s/154621/november-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/15415746196.pdf Prespávačka 3. oddiel http://www.liesek.eu.sk//g/154596/prespavacka-3-oddiel.html Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 GMT Túra na Lúčnu 2. oddiel http://www.liesek.eu.sk//g/154595/tura-na-lucnu-2-oddiel.html <p>&nbsp;</p> <p>T&uacute;ra na L&uacute;čnu</p> <p>Kr&aacute;snu slnečn&uacute; sobotu sme využili aj my a&nbsp;vybrali sme sa na spoločn&uacute; t&uacute;ru na L&uacute;čnu (1653m.n.m.). Nebola to len tak nejak&aacute; t&uacute;ra ale na&scaron;a misia, na ktorej sme mali za &uacute;lohu z&iacute;skať prv&eacute;ho Avengera. Samozrejme že cieľ sme splnili a&nbsp;posilnen&yacute; o&nbsp;nov&eacute; z&aacute;žitky sme sa pobrali sp&auml;ť na z&aacute;kladňu.</p> Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 GMT Začiatok Skautského roka http://www.liesek.eu.sk//g/154593/zaciatok-skautskeho-roka.html <p>Začiatok skautsk&eacute;ho roka</p> <p>9.9. pre skautov začal nov&yacute; skautsk&yacute; rok a&nbsp;spolu s&nbsp;n&iacute;m začala aj na&scaron;a etapov&aacute; hra. Skauti sa pomocou QR k&oacute;du dostali do hlavnej centr&aacute;ly S.H.I.E.L.D.-u. Stali sa agentmi, patriacimi do tejto organiz&aacute;cie. Boli im predstaven&iacute; Avengeri, ktor&yacute;ch bud&uacute; musieť dostať na svoju stranu, aby nezničili svet.</p> Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 GMT Oravské Hámre 2018 http://www.liesek.eu.sk//g/154551/oravske-hamre-2018.html <p>Vieme, že ten, čo vzkriesil P&aacute;na Ježi&scaron;a, s Ježi&scaron;om vzkriesi aj n&aacute;s a postav&iacute; n&aacute;s s vami...<br />Veď vieme, že keď sa tento st&aacute;nok &ndash; n&aacute;&scaron; pozemsk&yacute; dom &ndash; rozpadne, m&aacute;me od Boha pr&iacute;bytok nie rukou zhotoven&yacute;, ale večn&yacute; dom v nebi.&nbsp;&nbsp; (2 Kor 4, 14 a 5,1)<br />Aj tento rok sa okolo 50 veriacich z&uacute;častnilo sv.om&scaron;e za zomrel&yacute;ch na cintor&iacute;ne po b&yacute;valej obci Or. H&aacute;mre.<br /><br /></p> Mon, 22 Oct 2018 00:00:00 GMT Odpustová slávnosť sv. Michala http://www.liesek.eu.sk//g/154523/odpustova-slavnost-sv-michala-.html <p style="text-align: justify;">V tomto roku si pripom&iacute;name 200 &ndash; t&eacute; v&yacute;ročie od požehnania chr&aacute;mu (27.9.1818) a 20 rokov od konsekr&aacute;cie pr&iacute;stavby chr&aacute;mu (27.12.1998). Pri tejto pr&iacute;ležitosti bola v na&scaron;ej farnosti&nbsp; 4.dňov&aacute; duchovn&aacute; obnova, ktor&uacute; viedli benedikt&iacute;ni: prior o. Vladim&iacute;r, o. Blažej a o. J&aacute;n. Predn&aacute;&scaron;ky boli zameran&eacute; pre najstar&scaron;&iacute;ch veriacich, pre rodiny a pre ml&aacute;dež. Každ&yacute; deň mohli veriaci prist&uacute;piť k sv. zmierenia. <br />V deň odpustovej sl&aacute;vnosti na sv. Michala prv&uacute; sl&aacute;vnostn&uacute; sv.om&scaron;u celebrovali benedikt&iacute;ni a druh&uacute; sl&aacute;vnostn&uacute; sv. om&scaron;u celebroval Mons. &Scaron;tefan &Scaron;ečka, diec.biskup.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Sv&auml;t&yacute; Michal, archanjel &ndash; oroduj za n&aacute;s!<br /><br /></p> Tue, 09 Oct 2018 00:00:00 GMT Informačná povinnosť http://www.liesek.eu.sk/509/s/154522/informacna-povinnost.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153906840715.pdf Október 2018 http://www.liesek.eu.sk/998/s/154515/október-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153900543584.pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov http://www.liesek.eu.sk/5516/s/154509/zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153856899987.pdf http://www.liesek.eu.sk//g/154480/.html <p style="text-align: justify;">Na z&aacute;klade žiadosti, ktor&uacute; obec Liesek podala v r&aacute;mci v&yacute;zvy č. VII. Prez&iacute;dia Hasičsk&eacute;ho a z&aacute;chrann&eacute;ho zboru 2017 na predkladanie žiadost&iacute; o poskytnutie dot&aacute;cie zo &scaron;t&aacute;tneho rozpočtu prostredn&iacute;ctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vn&uacute;tra Slovenskej republiky pridelen&aacute; dot&aacute;cia vo v&yacute;&scaron;ke 18 988,78 &euro;.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Obec Liesek sa snaž&iacute; vytv&aacute;rať podmienky, aby&nbsp; Dobrovoľn&yacute; hasičsk&yacute; zbor bol modernou organiz&aacute;ciou, ktor&aacute; m&ocirc;že svojim r&yacute;chlym a&nbsp; kvalitn&yacute;m z&aacute;sahom veľmi v&yacute;razne eliminovať &scaron;kody na zdrav&iacute; a&nbsp; majetku nap&aacute;chan&yacute;ch živlami, ako s&uacute; oheň a&nbsp; voda. Vykon&aacute;va z&aacute;chrann&eacute; pr&aacute;ce pri požiaroch, povodniach, vetern&yacute;ch smr&scaron;tiach, snehov&yacute;ch kalamit&aacute;ch a&nbsp; in&yacute;ch mimoriadnych udalostiach.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Hlavn&yacute;m cieľom projektu bola rekon&scaron;trukcia budovy hasičskej zbrojnice v obci Liesek, ktor&aacute; zahŕňala v&yacute;menu podlahov&yacute;ch kon&scaron;trukci&iacute; v miestnostiach parkovania hasičskej techniky, zn&iacute;ženie energetickej n&aacute;ročnosti na vykurovanie: v&yacute;mena priamo v&yacute;hrevn&yacute;ch plynov&yacute;ch spotrebičov Gamat za teplovodn&eacute; vykurovanie kondenzačn&yacute;m plynov&yacute;m kotlom a panelov&yacute;mi vyhrievac&iacute;mi telesami.<br /><br /></p> Thu, 27 Sep 2018 00:00:00 GMT Bezbariérový prístup do kultúrneho domu http://www.liesek.eu.sk//g/154455/bezbarierovy-pristup-do-kulturneho-domu.html <p style="text-align: justify;">Kult&uacute;rny dom bol v na&scaron;ej obci postaven&yacute; v roku 1982 v akcii &bdquo;Z&ldquo;.&nbsp; Uplynul&yacute;ch 36 rokov sa podp&iacute;salo na technickom stave budovy, preto obec podľa svojich finančn&yacute;ch možnost&iacute; kult&uacute;rny dom postupne rekon&scaron;truuje. Podarilo sa n&aacute;m obnoviť fas&aacute;du, vymeniť okn&aacute; a v roku 2018 sme rekon&scaron;truovali vn&uacute;torn&eacute; priestory s&aacute;ly, pr&iacute;salia a vestibulu. S&uacute;časťou &uacute;prav bola aj realiz&aacute;cia hygienick&yacute;ch priestorov (WC) pre imobiln&yacute;ch občanov. Aj vybudovanie bezbari&eacute;rov&eacute;ho vstupu do kult&uacute;rneho domu bol jednou z prior&iacute;t, a preto sme sa zapojili do v&yacute;zvy Žilinsk&eacute;ho samospr&aacute;vneho kraja v programe Region&aacute;lny rozvoj. Tento projket bol &uacute;spe&scaron;n&yacute; a z V&Uacute;C sme z&iacute;skali finančn&eacute; prostriedky na jeho realiz&aacute;ciu. <br /><br /><br /></p> Mon, 05 Nov 2018 00:00:00 GMT Oznámenie o čase a mieste konania volieb http://www.liesek.eu.sk/5516/c/154442/oznamenie-o-case-a-mieste-konania-volieb.html<p style="text-align: justify;">V zmysle z&aacute;kona 180/2014 Z. z. o voľb&aacute;ch do org&aacute;nov samospr&aacute;vy obc&iacute; v znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch predpisov V&aacute;m oznamujeme:</p> Fri, 07 Sep 2018 00:00:00 GMT September 2018 http://www.liesek.eu.sk/998/s/154434/september-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153606724383.pdf 21. 08. 2018 Guľašové posedenie http://www.liesek.eu.sk//g/154427/21-08-2018-gulasove-posedenie-.html <p>Z&uacute;častnen&yacute;ch 40 ľud&iacute;.</p> <p>Združenie zdravotne postihnut&yacute;ch Oravy bude organizovať v mesiaci september 3x k&uacute;panie v Meandri v Oraviciach.</p> Mon, 03 Sep 2018 00:00:00 GMT Oznámenie http://www.liesek.eu.sk/5516/c/154423/oznamenie.html<p style="text-align: justify;"><strong>Elektornick&aacute; adresa na doručenie ozn&aacute;menia o delegovan&iacute; člena a n&aacute;hradn&iacute;ka do miestnej volebnej komisie a okrskov&yacute;ch volebn&yacute;ch komisi&iacute;.</strong></p> <p style="text-align: justify;">V s&uacute;lade s &sect; 138 z&aacute;kona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach v&yacute;konu volebn&eacute;ho pr&aacute;va a o zmene a doplnen&iacute; niektor&yacute;ch z&aacute;konov obec Liesek zverejňuje elektronick&uacute; adresu na doručovanie ozn&aacute;men&iacute; o delegovan&iacute; člena a n&aacute;hradn&iacute;ka do miestnej volebnej a okrskov&yacute;ch volebn&yacute;ch komisi&iacute;:</p> <p style="text-align: center;"><strong>obec@liesek.eu.sk</strong></p> <p style="text-align: justify;">Ozn&aacute;menie o delegovan&iacute; člena a n&aacute;hradn&iacute;ka možno doručiť tiež v listinnej forme starostovi obce.</p> <p style="text-align: justify;">Lehota na doručenie ozn&aacute;menia je <strong>11.09.2018</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Thu, 30 Aug 2018 00:00:00 GMT Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie http://www.liesek.eu.sk/5516/c/154422/oznamenie-o-vymenovani-zapisovatelky-miestnej-volebnej-komisie.html<p style="text-align: justify;">V zmysle &sect; 169 ods. 6 z&aacute;kona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach v&yacute;konu volebn&eacute;ho pr&aacute;va a o zmene a doplnen&iacute; niektor&yacute;ch z&aacute;konov v znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch predpisov</p> <p style="text-align: center;">menujem</p> <p style="text-align: justify;">za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v obci Liesek pre voľby do org&aacute;nov samospr&aacute;vy obc&iacute;, ktor&eacute; sa bud&uacute; konať 10. novembra 2018</p> <p><strong>Mgr. Zuzanu Mot&yacute;ľov&uacute;</strong></p> <p>Obecn&yacute; &uacute;rad Liesek, Michalsk&aacute; časť 442</p> <p>tel. č. 043/5384220, 0944 573 922</p> <p>e-mail: <a href="mailto:zuzana.motylova@liesek.eu.sk">zuzana.motylova@liesek.eu.sk</a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ing. Martin Dreveň&aacute;k</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; starosta obce</p> Thu, 30 Aug 2018 00:00:00 GMT Sv. omša pri Kríži nad dedinou 19.08.2018 http://www.liesek.eu.sk//g/154406/sv-omsa-pri-krizi-nad-dedinou-19082018.html <p style="text-align: justify;">V augustov&uacute; nedeľu pri kr&aacute;snom počas&iacute; na&scaron;e kroky viedli na sv.om&scaron;u ku Kr&iacute;žu pod horou. Po sv.om&scaron;i obecn&yacute; &uacute;rad a poľovn&iacute;ci pripravili guľ&aacute;&scaron; a občerstvenie pre vy&scaron;e 400 veriacich a vyst&uacute;penie sokoliarov s orlom bielohlav&yacute;m, sokolmi a sovami, z Banskej &Scaron;tiavnice. Za čo im srdečn&eacute; P&aacute;n Boh zaplať!</p> Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 GMT Stretnutie pri oslave Pána http://www.liesek.eu.sk//g/154405/stretnutie-pri-oslave-pana.html <p>Na sl&aacute;vnosť Nanebovzatia Panny M&aacute;rie vo večern&yacute;ch hodin&aacute;ch sa stretli veriaci pri&nbsp; kaplnke P. M&aacute;rie na modlitbe sv.ruženca.</p> Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 GMT Náučno - oddychová zóna v Liesku http://www.liesek.eu.sk//g/154382/naucno---oddychova-zóna-v-liesku.html <p style="text-align: justify;">V Liesku v bl&iacute;zkosti cyklotrasy a meteorologickej stanice vyr&aacute;stla n&aacute;učno-oddychov&aacute; z&oacute;na s interakt&iacute;vnymi&nbsp; dreven&yacute;mi prvkami.<br />&nbsp;Priestor bude sl&uacute;žiť nielen obyvateľom obce ale aj okoloid&uacute;cim turistom a tiež m&ocirc;že plniť aj funkciu učebne v pr&iacute;rode. Pozost&aacute;va z informačn&yacute;ch a hrac&iacute;ch tab&uacute;ľ. Jedna pribl&iacute;ži zvierat&aacute; a rastliny, ktor&eacute; rast&uacute; a žij&uacute; v na&scaron;om chot&aacute;ri. Druh&aacute; nauč&iacute; priradiť stopy k zvieraťu, a tiež tak&aacute;, na ktorej si zahraj&uacute; pexeso. S&uacute;časťou z&oacute;ny s&uacute; aj men&scaron;ie tabule, podľa ktor&yacute;ch bud&uacute; deti porovn&aacute;vať svoj doskok alebo v&yacute;&scaron;ku so zvieratkami. Zauj&iacute;mavosťou je ohryzen&yacute; strom, ktor&yacute; je v&yacute;tvorom bobra žij&uacute;ceho v Jele&scaron;ni. Oddychov&uacute; z&oacute;nu dokr&aacute;&scaron;ľuje vy&scaron;e sto novovysaden&yacute;ch stromčekov.<br />V tejto lokalite vzniklo miesto, ktor&eacute; poskytne n&aacute;v&scaron;tevn&iacute;kom možnosť dlh&scaron;ie pobudn&uacute;ť v pr&iacute;rode s kr&aacute;snym v&yacute;hľadom na okolie, odd&yacute;chnuť si a hravou formou z&iacute;skať vedomosti o rastlin&aacute;ch a živoč&iacute;choch chot&aacute;ra. Tento projekt podporila obec Liesek, Pozemkov&eacute; spoločenstvo Liesek a Nad&aacute;cia Tesco. Fotodokument&aacute;ciu poskytli CHKO HO N&aacute;mestovo. &nbsp;<br /><br /></p> Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 GMT Protokol o skúške vody z prameňa pri kaplnke sv. Huberta http://www.liesek.eu.sk/509/s/154379/protokol-o-skuske-vody-z-pramena-pri-kaplnke-sv-huberta.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153440240663.pdf Oznámenie http://www.liesek.eu.sk/5516/c/154361/oznamenie.html<p>K 14.08.2018 m&aacute; obec Liesek 2887 obyvateľov prihl&aacute;sen&yacute;ch na trval&yacute; pobyt.</p> <p style="text-align: center;">Obec Liesek</p> <p style="text-align: center;"><strong>OZN&Aacute;MENIE</strong></p> <p style="text-align: center;">o určen&iacute; počtu poslancov a o utvoren&iacute; volebn&yacute;ch obvodov</p> <p style="text-align: center;">pre voľby do org&aacute;nov samospr&aacute;vy obc&iacute;</p> <p style="text-align: center;">10. novembra 2018</p> <p style="text-align: justify;">Obecn&eacute; zastupiteľstvo v Liesku podľa &sect;166 z&aacute;kona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach v&yacute;konu volebn&eacute;ho pr&aacute;va a o zmene a doplnen&iacute; niektor&yacute;ch z&aacute;konov v znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch predpisov uznesen&iacute;m č. 334/2018-OZ zo dňa 10.08.2018 určilo, že obecn&eacute; zastupiteľstvo v Liesku bude mať 9 poslancov, ktor&iacute; sa bud&uacute; voliť v 1 volebnom obvode.</p> <p style="text-align: left;">V Liesku dňa 14.08.2018</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ing. Martin Dreveň&aacute;k</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; starosta obce</p> Tue, 14 Aug 2018 00:00:00 GMT Púť do Talianska http://www.liesek.eu.sk//g/154360/put-do-talianska.html <p>P&uacute;ť do Talianska a na Sic&iacute;liu<br />Koncom j&uacute;la sa z&uacute;častnili na&scaron;i veriaci p&uacute;te do Talianska a na Sic&iacute;liu.<br />Nav&scaron;t&iacute;vili mesto R&iacute;m:&nbsp; Bazilika sv. Petra (foto&nbsp; 1-5)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bazilika P. M&aacute;rie V&auml;č&scaron;ej (6 &ndash; 8)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Koloseum (9,10)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chr&aacute;m Santa Maria d&acute;Aracoeli&nbsp; (11)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Olt&aacute;r vlasti&nbsp;&nbsp; (12)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pante&oacute;n&nbsp; (13)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chr&aacute;m sv. Agnesy&nbsp; (14,15)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bazilika sv. Pavla&nbsp; (16 &ndash; 18)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bazilika Later&aacute;nska&nbsp; (19, 20)<br />Subiaco&nbsp; - kl&aacute;&scaron;tor sv. Benedikta&nbsp; (21 &ndash; 25)<br />Monte Cassino &ndash; kl&aacute;&scaron;tor sv. Benedikta a sv. &Scaron;kolastiky&nbsp; (26 &ndash; 32)<br />Neapol &ndash; hrad, katedr&aacute;la, pr&iacute;stav, odkiaľ sme sa prepl&aacute;vili na Sic&iacute;liu (33 &ndash; 36)<br />Palermo (Sic&iacute;lia) &ndash; bazilika, katedr&aacute;la mesta s hrobom sv. Roz&aacute;lie, patr&oacute;nky <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;mesta, kr&aacute;ľovsk&aacute; kaplnka&nbsp;&nbsp; (37 &ndash; 43)<br />Sirak&uacute;zy (Sic&iacute;lia) &ndash; chr&aacute;m z&aacute;zračn&eacute;ho obrazu, katakomby, gr&eacute;cke a r&iacute;mske <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;divadlo, katedr&aacute;la s hrobom sv. Lucie,patr.mesta&nbsp; (44 &ndash; 55)<br />San Giovanni Rotondo &ndash; p&ocirc;sobisko sv. p&aacute;tra Pia s jeho neporu&scaron;en&yacute;m telom <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;(56 &ndash; 60)<br />Monte Sant Angelo &ndash; miesto zjavenia sv. Michala, archanjela (61,62)<br />Loreto &ndash; domček P. M&aacute;rie z Nazareta (63 &ndash; 66)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br /></p> Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 GMT August 2018 http://www.liesek.eu.sk/998/s/154343/august-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153371743465.pdf Multifunkčné ihrisko http://www.liesek.eu.sk/509/s/154328/multifunkcne-ihrisko.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153331463725.docx Multifunkčné ihrisko http://www.liesek.eu.sk/2076/s/154325/multifunkcne-ihrisko.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153331428560.docx http://www.liesek.eu.sk/5516/s/154314/.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153242748462.pdf Cyklistické preteky http://www.liesek.eu.sk/5488/s/154248/cyklisticke-preteky.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153199084831.pdf