LIESEK http://www.liesek.eu.sk XML graphical interface for www.liesek.eu.sk http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/130937425843.gif http://www.liesek.eu.sk LIESEK http://www.liesek.eu.sk//g/153064/.html Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 GMT Pracovné stretnutie partnerov projektu http://www.liesek.eu.sk/5488/c/153063/pracovne-stretnutie-partnerov-projektu.html<p style="text-align: justify;"><br />Dňa 24. janu&aacute;ra 2018 sa uskutočnilo pracovn&eacute; stretnutie v&scaron;etk&yacute;ch partnerov spoločn&eacute;ho projektu na p&ocirc;de Mestsk&eacute;ho &uacute;radu v Dolnom Kub&iacute;ne. Cieľom pracovn&eacute;ho stretnutia bola anal&yacute;za vecn&eacute;ho a finančn&eacute;ho postupu realiz&aacute;cie projektu k decembru 2017 a pl&aacute;novan&eacute; aktivity v roku 2018.<br />Stretnutie otvorila Ing. Be&aacute;ta Valekov&aacute;, hlavn&aacute; koordin&aacute;torka projektu a projektov&aacute; manaž&eacute;rka mesta Doln&yacute; Kub&iacute;n , ktor&aacute;&nbsp; odprezentovala vecn&eacute; a finančn&eacute; hodnotenie projektu a plnenie ukazovateľov k 31.12.2017, vr&aacute;tane fotodokument&aacute;cie, počet žiadost&iacute; o platbu vr&aacute;tane deklarovan&yacute;ch v&yacute;davkov, prehľad čerpania finančn&yacute;ch prostriedkov, pl&aacute;n realiz&aacute;cie &uacute;loh v roku 2018, propag&aacute;ciu projektu, probl&eacute;my ako aj zhodnotenie spolupr&aacute;ce, dodržiavanie ustanoven&iacute; partnerskej zmluvy a komunik&aacute;ciu medzi partnermi, ktor&uacute; zhodnotila veľmi pozit&iacute;vne. Partneri sa navz&aacute;jom informovali o probl&eacute;moch pri realiz&aacute;ci&iacute; a o ich rie&scaron;en&iacute;.&nbsp; Identifikovali možn&eacute; probl&eacute;my a rizik&aacute; vr&aacute;tane odch&yacute;lok a oneskoren&iacute; pri realiz&aacute;ci&iacute; &uacute;loh napl&aacute;novan&yacute;ch na rok 2018.<br />Z&aacute;verečn&yacute;m&nbsp; bodom stretnutia bola prezent&aacute;cia k n&aacute;vrhu spoločnej cyklomapy v troch variantoch, ktor&aacute; bude umiestnen&aacute; v katastri každ&eacute;ho partnera popri spoločnej cyklotrase.&nbsp; Pri tomto bode prebiehala akt&iacute;vna diskusia, nakoľko ide o rozsiahle &uacute;zemie a každ&yacute; z partnerov m&aacute; in&uacute; predstavu ako spracovať spoločn&uacute; cyklomapu, z tohto d&ocirc;vodu sa partneri dohodli na ďal&scaron;&iacute;ch spoločn&yacute;ch stretnutiach.<br /><br /><br /></p> Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 GMT http://www.liesek.eu.sk//g/153062/.html Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 GMT Cyklisti sa môžu tešiť novým prvkom na cyklotrase http://www.liesek.eu.sk/5488/c/153061/cyklisti-sa-mozu-tesit-novym-prvkom-na-cyklotrase.html<p style="text-align: justify;">Na cyklotrase v &uacute;seku Trsten&aacute; &ndash; Such&aacute; Hora bol osaden&eacute; nov&eacute; dopravn&eacute; značenie a nov&yacute; mobili&aacute;r v r&aacute;mci projektu &bdquo;Na bicykli za kult&uacute;rnym a pr&iacute;rodn&yacute;m dedičstvom pohraničn&eacute;ho regi&oacute;nu&ldquo;, č. PLSK.01.01.00-SK-0020/16 v r&aacute;mci Programu cezhraničnej spolupr&aacute;ce Interreg V- A Poľsko &ndash; Slovensko 2014 &ndash; 2020. <br />Nad&scaron;enci cyklistiky určite ocenia nov&eacute; dopravn&eacute; značky upozorňuj&uacute;ce na r&ocirc;zne križovania s cestnou komunik&aacute;ciou, priechody, z&uacute;žen&uacute; vozovku, či r&ocirc;zne piktogramy ako bicykel, cyklistick&aacute; &scaron;&iacute;pka, trojuholn&iacute;k a priechod pre cyklistov, ako aj bezpečnostn&eacute; opl&aacute;&scaron;tenie stĺpikov reflexn&yacute;m prvkom. Taktiež sa m&ocirc;žu te&scaron;iť nov&eacute;mu mobili&aacute;ru spolu so zauj&iacute;mavosťami spojen&yacute;mi s cyklotrasou na &uacute;seku Trsten&aacute; &ndash; Such&aacute; Hora. Na tomto &uacute;seku si cyklisti bud&uacute; m&ocirc;cť vychutnať relax&nbsp; na doplnen&yacute;ch oddychov&yacute;ch miestach, kde boli osaden&eacute; nov&eacute; lavičky, stoly, cyklostojany, odpadkov&eacute; ko&scaron;e, orientačn&eacute; cyklistick&eacute; tabuľky, panor&aacute;my Tatier, dvojjazyčn&eacute; informačn&eacute; tabule o zauj&iacute;mavostiach spojen&yacute;ch s b&yacute;valou železnicou a jej fungovan&iacute;m a&nbsp; dvojjazyčn&aacute; informačn&aacute; tabuľa venovan&aacute; oslobodeniu obce Liesku počas 2. svetovej vojny. V meste Trsten&aacute; bol taktiež osaden&yacute; mestsk&yacute; &scaron;&iacute;pkov&yacute; syst&eacute;m pri železničnej stanici a cyklobox na uloženie bicyklov a možnosti pe&scaron;ej turistiky. Cyklobox bude možn&eacute; využ&iacute;vať až na začiatku cyklistickej sez&oacute;ny, nakoľko mesto e&scaron;te pripravuje možnosti jeho prev&aacute;dzky o čom bude včas informovať. <br />Ver&iacute;me, že doplnen&iacute;m dopravn&eacute;ho značenia, ako aj r&ocirc;znorod&eacute;ho mobili&aacute;ru na tejto medzin&aacute;rodnej cyklotrase zv&yacute;&scaron;ime atraktivitu a z&aacute;ujem cyklistov, a t&yacute;m sa stane e&scaron;te viac atrakt&iacute;vnej&scaron;ia a l&aacute;kavej&scaron;ia pre slovensk&yacute;ch, ale i zahraničn&yacute;ch turistov. Č&iacute;m chceme prispieť aj osaden&iacute;m spoločn&yacute;ch cyklom&aacute;p zobrazuj&uacute;cich taktiež pr&iacute;rodn&eacute; a kult&uacute;rne dedičstvo pohraničia v priebehu roka 2018.<br /><br /></p> Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 GMT Marec 2018 http://www.liesek.eu.sk/998/s/153060/marec-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/152041023263.pdf Kniha Oravy 2017 http://www.liesek.eu.sk/509/c/153050/kniha-oravy-2017.html<h4>Podporte svoj&iacute;m hlasom knihu o na&scaron;ej zn&aacute;mej liečiteľke babke Dreveň&aacute;kovej /2. kateg&oacute;ria - odborn&aacute; literat&uacute;ra/</h4> <p>&nbsp;</p> Tue, 06 Mar 2018 00:00:00 GMT Všeobecne záväzné nariadenia 2018 http://www.liesek.eu.sk/469/s/153046/vseobecne-zavazne-nariadenia-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151998818867.pdf Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA http://www.liesek.eu.sk/509/c/153037/evidencia-standardov-kvality-za-oblast-voda.html<p style="text-align: justify;">Vyhodnotenie &scaron;tandardov kvality dod&aacute;vky pitnej vody verejn&yacute;ch vodovodom a odv&aacute;dzania odpadovej vody verejnou kanaliz&aacute;ciou za predch&aacute;dzaj&uacute;ci rok v zmysle povinnosti regulovan&eacute;ho subjektu podľa &sect; 9 ods. 4 Vyhl&aacute;&scaron;ky č. 276/2012 Z. z. v znen&iacute; Vyhl&aacute;&scaron;ky č. 235/2016 Z. z. o regul&aacute;cii v sieťov&yacute;ch odvetviach v znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch predpisov.</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 27 Feb 2018 00:00:00 GMT Kapustnica http://www.liesek.eu.sk//g/152994/kapustnica.html <p style="text-align: justify;">Členovia ZZPO si posedeli pri kapustnici dňa 7. febru&aacute;ra 2018. Z&uacute;častnilo sa 65 členov, ktor&yacute;m sa prihovoril p&aacute;n poslanec V&Uacute;C &Scaron;tefan Kristofč&aacute;k a informoval o aktualit&aacute;ch na V&Uacute;C. <br />Ďakujeme p. starostovi obce že pri&scaron;iel medzi n&aacute;s a z&aacute;roveň v&scaron;etk&yacute;m čo sa z&uacute;častnili. Z&aacute;roveň poz&yacute;vame v&scaron;etk&yacute;ch členov na pravideln&eacute; stretnutie &ndash; každ&yacute; &scaron;tvrtok o 15 hod.&nbsp; v klube.<br />26.05.2018 sa uskutočn&iacute; rekondičn&yacute; pobyt v Pie&scaron;ťanoch. Pln&aacute; penzia, cena na osobu 140 &euro;. Nahl&aacute;siť sa m&ocirc;žete do 29.02. 2018 u pani Pardelovej, Liesek 17 ,&nbsp; č.t. : 0907 121 403. <br />Pl&aacute;novan&eacute; akcie &ndash; k&uacute;panie do Orav&iacute;c Meander Park. <br /><br /></p> Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 GMT Február 2018 http://www.liesek.eu.sk/998/s/152978/februar-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151748831436.pdf http://www.liesek.eu.sk//g/152976/.html Wed, 31 Jan 2018 00:00:00 GMT Zámer obce http://www.liesek.eu.sk/1956/c/152975/zamer-obce.html<p style="text-align: center;">OBEC LIESEK<br /><br /><br />v zmysle &sect; 9a ods. 8 p&iacute;sm. e/ z&aacute;kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc&iacute; v znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch zmien a doplnkov<br /><br />z v e r e j ň u j e<br /><br /><br />z&aacute;mer Obce Liesek previesť nehnuteľnosti - časti pozemkov z majetku obce z d&ocirc;vodu hodn&eacute;ho osobitn&eacute;ho zreteľa, o ktor&yacute;ch rozhodne obecn&eacute; zastupiteľstvo trojp&auml;tinovou v&auml;č&scaron;inou v&scaron;etk&yacute;ch poslancov.<br /><br /><br /></p> Wed, 31 Jan 2018 00:00:00 GMT Januárová lyžovačka http://www.liesek.eu.sk//g/152974/januarova-lyzovacka.html <p style="text-align: justify;">Vy&scaron;e 40 lyžiarov sa z&uacute;častnilo lyžovačky pri troch zmen&aacute;ch počasia. Najprv kr&aacute;sne bez mr&aacute;čika, potom hodina vo veľkej hmle a posledn&eacute; dve hodiny v oblačnom počas&iacute;. Ale aj tak super lyžovačka.</p> Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 GMT Zápisnice 2018 http://www.liesek.eu.sk/490/s/152959/zapisnice-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151929749685.pdf Uznesenia 2018 http://www.liesek.eu.sk/490/s/152958/uznesenia-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151791589576.pdf Pozvánky 2018 http://www.liesek.eu.sk/490/s/152957/pozvanky-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151671769818.pdf Cezhraničné autobusy do Zakopaneho http://www.liesek.eu.sk/509/c/152918/cezhranicne-autobusy-do-zakopaneho.html<p style="text-align: justify;">Priame autobusov&eacute; spojenia Such&aacute; Hora - Zakopan&eacute; - Kuźnice by mali začať prem&aacute;vať od leta bud&uacute;ceho roka. Autobusy bud&uacute; prem&aacute;vať vo verejnom z&aacute;ujme a zabezpeč&iacute; ich samospr&aacute;va Malopoľsk&eacute;ho vojvodstva, čiže regi&oacute;nu so s&iacute;dlom v Krakove, do ktor&eacute;ho patria aj poľsk&eacute; Tatry, Nov&yacute; Targ a Jablonka (Žywiec a Korbielov už nie - tie su s&uacute;časťou Sliezskeho vojvodstva).</p> Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 GMT Rozpočet obce na rok 2018 http://www.liesek.eu.sk/517/s/152915/rozpocet-obce-na-rok-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151738525790.xls Január 2018 http://www.liesek.eu.sk/998/s/152905/januar-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151498128235.pdf Objednávky 2018 http://www.liesek.eu.sk/1000/s/152902/objednavky-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151903959737.pdf Faktúry 2018 http://www.liesek.eu.sk/999/s/152894/faktury-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151903970387.pdf Jasličková pobožnosť 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/152891/jaslickova-poboznost-2017.html <p style="text-align: justify;">Tohtoročn&aacute; jasličkov&aacute; pobožnosť sa niesla v duchu, ako prež&iacute;vať &scaron;tedr&yacute; večer v katol&iacute;ckej rodine. Cez sc&eacute;nky, b&aacute;sne a spevy sa vyjadrovalo veľk&eacute; tajomstvo pr&iacute;chodu Božieho Syna na t&uacute;to zem. 90 &uacute;činkuj&uacute;cich takto spr&iacute;jemnilo sviatočn&eacute; poobedie.</p> <p style="text-align: center;">Svetlo Vianoc je svotlom uprostred noci.<br />Ono tmu nenič&iacute;, iba rozh&aacute;ňa.<br />Tak, ako svetlo dňa je len maličkou<br />svetelnou &scaron;kvrnou vo vesm&iacute;re,<br />tak i svetlo Vianoc je t&yacute;m žiariacim bodom<br />v na&scaron;om duchovnom, spoločenskom i nadprirodzenom živote.<br /><br />Ak&yacute; to div, že toto svetlo zbavilo tmu v&scaron;etkej moci a vl&aacute;dy.<br />A od betlehemskej noci v&iacute;ťaz&iacute; v&scaron;ade.<br />Boli to ľudia - Ježi&scaron;ovi rodičia, pastieri, mudrci<br />a po nich nespočetn&eacute; z&aacute;stupy in&yacute;ch, ktor&iacute; zaž&iacute;hali toto svetlo v&scaron;ade...<br />V in&yacute;ch ľudsk&yacute;ch srdciach.</p> Tue, 02 Jan 2018 00:00:00 GMT Na kráľovskom dvore http://www.liesek.eu.sk//g/152888/na-kralovskom-dvore.html <p style="text-align: justify;">Prvou oddielovou akciou pre tret&iacute; oddiel bola presp&aacute;vačka v na&scaron;ej klubovni, kde sa vĺčat&aacute; a včielky preniesli do doby kr&aacute;ľov a poddan&yacute;ch. Spolu sme sa naučili niečo o kr&aacute;ľovsk&yacute;ch čnostiach a pr&aacute;ci v kr&aacute;ľovstve. Okrem pr&aacute;ce bolo na na&scaron;om kr&aacute;ľovskom dvore veľa z&aacute;bavy aj vďaka b&aacute;lu, na ktorom n&aacute;s kr&aacute;ľ a kr&aacute;ľovn&aacute; naučili dobov&eacute; tance. Za statočnosť a oddanosť dostali vĺčat&aacute; pozvanie na hrad od samotn&eacute;ho kr&aacute;ľa. V&scaron;etci sa budeme te&scaron;iť na nasleduj&uacute;ce chv&iacute;le str&aacute;ven&eacute; spoločne v rovnako hojnom počte.</p> Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 GMT Plán práce Obecného zastupiteľstva v Liesku rok 2018 http://www.liesek.eu.sk/489/s/152852/plan-prace-obecneho-zastupitelstva-v-liesku-rok-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151298614539.pdf Mikulášske posedenie 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/152851/mikulasske-posedenie-2017.html <p>Tento rok sme sa op&auml;ť stretli na Mikul&aacute;&scaron;skom poseden&iacute; v na&scaron;om klube. Posedenie bolo veľmi pr&iacute;jemn&eacute;.</p> Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 GMT Zmluvy december 2017 http://www.liesek.eu.sk/5499/s/152849/zmluvy-december-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151317435880.pdf Zimné vykurovacie obdobie http://www.liesek.eu.sk/509/s/152820/zimne-vykurovacie-obdobie.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151072933537.pdf Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov http://www.liesek.eu.sk/5492/c/152805/vysledky-volieb-do-organov-samospravnych-krajov.html<p>Definit&iacute;vne v&yacute;sledky volieb do org&aacute;nov samospr&aacute;vnych krajov si m&ocirc;žete prezrieť na str&aacute;nke <a href="https://volbydovuc2017.sk/vysledky-volieb-vuc-2017/" target="_blank">&Scaron;tatistick&eacute;ho &uacute;radu SR.</a></p> Mon, 06 Nov 2017 00:00:00 GMT Výsledky volieb do Žilinského samosprávneho kraja http://www.liesek.eu.sk/5492/s/152804/vysledky-volieb-do-zilinskeho-samospravneho-kraja.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/150995644987.pdf Zmluvy november 2017 http://www.liesek.eu.sk/5499/s/152802/zmluvy-november-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/15096942152.pdf