LIESEK http://www.liesek.eu.sk XML graphical interface for www.liesek.eu.sk http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/130937425843.gif http://www.liesek.eu.sk LIESEK Cezhraničné autobusy do Zakopaneho http://www.liesek.eu.sk/509/c/152918/cezhranicne-autobusy-do-zakopaneho.html<p style="text-align: justify;">Priame autobusov&eacute; spojenia Such&aacute; Hora - Zakopan&eacute; - Kuźnice by mali začať prem&aacute;vať od leta bud&uacute;ceho roka. Autobusy bud&uacute; prem&aacute;vať vo verejnom z&aacute;ujme a zabezpeč&iacute; ich samospr&aacute;va Malopoľsk&eacute;ho vojvodstva, čiže regi&oacute;nu so s&iacute;dlom v Krakove, do ktor&eacute;ho patria aj poľsk&eacute; Tatry, Nov&yacute; Targ a Jablonka (Žywiec a Korbielov už nie - tie su s&uacute;časťou Sliezskeho vojvodstva).</p> Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 GMT Rozpočet obce na rok 2018 http://www.liesek.eu.sk/517/s/152915/rozpocet-obce-na-rok-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151507421519.xls Január 2018 http://www.liesek.eu.sk/998/s/152905/januar-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151498128235.pdf Objednávky 2018 http://www.liesek.eu.sk/1000/s/152902/objednavky-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/ Faktúry 2018 http://www.liesek.eu.sk/999/s/152894/faktury-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/ Jasličková pobožnosť 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/152891/jaslickova-poboznost-2017.html <p style="text-align: justify;">Tohtoročn&aacute; jasličkov&aacute; pobožnosť sa niesla v duchu, ako prež&iacute;vať &scaron;tedr&yacute; večer v katol&iacute;ckej rodine. Cez sc&eacute;nky, b&aacute;sne a spevy sa vyjadrovalo veľk&eacute; tajomstvo pr&iacute;chodu Božieho Syna na t&uacute;to zem. 90 &uacute;činkuj&uacute;cich takto spr&iacute;jemnilo sviatočn&eacute; poobedie.</p> <p style="text-align: center;">Svetlo Vianoc je svotlom uprostred noci.<br />Ono tmu nenič&iacute;, iba rozh&aacute;ňa.<br />Tak, ako svetlo dňa je len maličkou<br />svetelnou &scaron;kvrnou vo vesm&iacute;re,<br />tak i svetlo Vianoc je t&yacute;m žiariacim bodom<br />v na&scaron;om duchovnom, spoločenskom i nadprirodzenom živote.<br /><br />Ak&yacute; to div, že toto svetlo zbavilo tmu v&scaron;etkej moci a vl&aacute;dy.<br />A od betlehemskej noci v&iacute;ťaz&iacute; v&scaron;ade.<br />Boli to ľudia - Ježi&scaron;ovi rodičia, pastieri, mudrci<br />a po nich nespočetn&eacute; z&aacute;stupy in&yacute;ch, ktor&iacute; zaž&iacute;hali toto svetlo v&scaron;ade...<br />V in&yacute;ch ľudsk&yacute;ch srdciach.</p> Tue, 02 Jan 2018 00:00:00 GMT Na kráľovskom dvore http://www.liesek.eu.sk//g/152888/na-kralovskom-dvore.html <p style="text-align: justify;">Prvou oddielovou akciou pre tret&iacute; oddiel bola presp&aacute;vačka v na&scaron;ej klubovni, kde sa vĺčat&aacute; a včielky preniesli do doby kr&aacute;ľov a poddan&yacute;ch. Spolu sme sa naučili niečo o kr&aacute;ľovsk&yacute;ch čnostiach a pr&aacute;ci v kr&aacute;ľovstve. Okrem pr&aacute;ce bolo na na&scaron;om kr&aacute;ľovskom dvore veľa z&aacute;bavy aj vďaka b&aacute;lu, na ktorom n&aacute;s kr&aacute;ľ a kr&aacute;ľovn&aacute; naučili dobov&eacute; tance. Za statočnosť a oddanosť dostali vĺčat&aacute; pozvanie na hrad od samotn&eacute;ho kr&aacute;ľa. V&scaron;etci sa budeme te&scaron;iť na nasleduj&uacute;ce chv&iacute;le str&aacute;ven&eacute; spoločne v rovnako hojnom počte.</p> Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 GMT Uznanie obci Liesek http://www.liesek.eu.sk//g/152881/uznanie-obci-liesek.html <p style="text-align: justify;">Spolupr&aacute;ca s ml&aacute;dežou v na&scaron;ej obci je veľmi pekn&aacute;. Skauti aj eRk&aacute;ri ochotne pom&aacute;haj&uacute; pri akci&aacute;ch, ktor&eacute; organizujeme. Prich&aacute;dzaj&uacute; so zauj&iacute;mav&yacute;mi, inovat&iacute;vnymi n&aacute;padmi. Na na&scaron;e veľk&eacute; prekvapenie, nominovali obec na ocenenie Obec s najpriateľskej&scaron;&iacute;m vzťahom k ml&aacute;deži, ktor&eacute; sme aj z&iacute;skali. V&aacute;žime si ho a budeme sa snažiť v doteraj&scaron;ej spolupr&aacute;ci nepoľaviť, sk&ocirc;r ju naďalej roz&scaron;irovať o ďal&scaron;ie zauj&iacute;mav&eacute;&nbsp; aktivity.</p> Tue, 19 Dec 2017 00:00:00 GMT Plán práce Obecného zastupiteľstva v Liesku rok 2018 http://www.liesek.eu.sk/489/s/152852/plan-prace-obecneho-zastupitelstva-v-liesku-rok-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151298614539.pdf Mikulášske posedenie 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/152851/mikulasske-posedenie-2017.html <p>Tento rok sme sa op&auml;ť stretli na Mikul&aacute;&scaron;skom poseden&iacute; v na&scaron;om klube. Posedenie bolo veľmi pr&iacute;jemn&eacute;.</p> Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 GMT Zmluvy december 2017 http://www.liesek.eu.sk/5499/s/152849/zmluvy-december-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151317435880.pdf Zimné vykurovacie obdobie http://www.liesek.eu.sk/509/s/152820/zimne-vykurovacie-obdobie.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/151072933537.pdf Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov http://www.liesek.eu.sk/5492/c/152805/vysledky-volieb-do-organov-samospravnych-krajov.html<p>Definit&iacute;vne v&yacute;sledky volieb do org&aacute;nov samospr&aacute;vnych krajov si m&ocirc;žete prezrieť na str&aacute;nke <a href="https://volbydovuc2017.sk/vysledky-volieb-vuc-2017/" target="_blank">&Scaron;tatistick&eacute;ho &uacute;radu SR.</a></p> Mon, 06 Nov 2017 00:00:00 GMT Výsledky volieb do Žilinského samosprávneho kraja http://www.liesek.eu.sk/5492/s/152804/vysledky-volieb-do-zilinskeho-samospravneho-kraja.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/150995644987.pdf Zmluvy november 2017 http://www.liesek.eu.sk/5499/s/152802/zmluvy-november-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/15096942152.pdf Víkendovka pre chlapcov 2. oddielu skautov a skautiek Kešu http://www.liesek.eu.sk//g/152801/vikendovka-pre-chlapcov-2-oddielu-skautov-a-skautiek-kesu.html <p style="text-align: justify;">Chlapčensk&eacute; družiny 2. oddielu prežili spolu v&iacute;kend na chate v Oravciach.&nbsp; Chata bola zameran&aacute; na bliž&scaron;ie spoznanie sa s nov&yacute;mi družinami v oddiele. Hoci im počasie veľmi nevy&scaron;lo, nenechali si prekaziť program vonku. Čas na chate bol pln&yacute; z&aacute;bavn&yacute;ch aj poučn&yacute;ch hier a aktiv&iacute;t. Nech&yacute;bala ani skautsk&aacute; prax, ktor&aacute; najviac zaujala odlievan&iacute;m st&ocirc;p.&nbsp; Chata sa niesla v t&eacute;me z obdobia 2. svetovej vojny, čo bolo pre &uacute;častn&iacute;kov z&aacute;žitkom a dobrodružstvom. Mohli sa tiež zamyslieť nad hodnotou mieru, ktor&yacute; prež&iacute;vame. Ver&iacute;me, že&nbsp; ich spolu čak&aacute; e&scaron;te veľa skvel&yacute;ch akci&iacute;.</p> Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 GMT Tábor Novoť 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/152800/tabor-novot-2017.html <p style="text-align: justify;">Vlčatsk&yacute; t&aacute;bor sa niesol v t&eacute;me starovek&eacute; Gr&eacute;cko. Vĺčat&aacute; uk&aacute;zali svoju oddanosť, silu, vernosť a vynaložili v&scaron;etko &uacute;silie, aby Zeusovi vr&aacute;tili blesk. Mnoh&eacute; &uacute;lohy boli veľmi ťažk&eacute;, no nemali probl&eacute;m vysporiadať sa s nimi. Za 5 dn&iacute; uk&aacute;zali v&scaron;etko, čo sa v nich ukr&yacute;va. Užili sme si kopec z&aacute;bavy a s &uacute;smevom a mil&yacute;mi spomienkami, sme sa vr&aacute;tili domov.<br />Skauti sa niesli&nbsp; t&eacute;mou divok&eacute;ho z&aacute;padu, kde sa ako koloniz&aacute;tori ocitli na novej zemi, Categat city, kde z&iacute;skali občianstvo. Vďaka svojim zručnostiam a schopnostiam si začali budovať svoje ranče. Ich snahu v&scaron;ak kazila pr&iacute;roda a vandali, ktor&yacute;ch mohli poraziť len spoločn&yacute;mi silami. <br /><br /></p> Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 GMT Oravské Hámre http://www.liesek.eu.sk//g/152791/oravske-hamre.html <p style="text-align: center;">Ver&iacute;m, že m&ocirc;j Vykupiteľ žije,<br />ver&iacute;m, že v posledn&yacute; deň vstanem z prachu zeme.<br />Vstanem z mŕtvych a uvid&iacute;m Boha svojho Spasiteľa.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Pri peknom počas&iacute; sa pri sv. om&scaron;i, ktor&aacute; sa obetovala za zomrel&yacute;ch, stretli rod&aacute;ci a ich mlad&scaron;ie gener&aacute;cie na h&aacute;mrickom cintor&iacute;ne. Po kr&aacute;snej &uacute;prave cintor&iacute;na z&aacute;sluhou rod&aacute;kov, pri nov&yacute;ch historicko-informačn&yacute;ch tabuliach a novom kr&iacute;ži, bolo veľmi mil&eacute; stretnutie po rokoch, ba aj desaťročiach t&yacute;ch, ktor&iacute; maj&uacute; na tomto cintor&iacute;ne svojich drah&yacute;ch pr&iacute;buzn&yacute;ch.</p> Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 GMT Zmluvy október 2017 http://www.liesek.eu.sk/5499/s/152765/zmluvy-október-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/15070184603.pdf Slávanosť sv. Michala http://www.liesek.eu.sk//g/152764/slavanost-sv-michala.html <p style="text-align: center;">Sv&auml;t&yacute; Michal archanjel, br&aacute;ň n&aacute;s v boji, buď n&aacute;m ochranou proti zlu a &uacute;kladom diabla. Pokorne pros&iacute;me: nech ho zavr&aacute;ti Boh. A ty knieža vojska nebesk&eacute;ho, Božou mocou zažeň do pekla satana a in&yacute;ch zl&yacute;ch duchov, ktor&iacute; sa na skazu du&scaron;&iacute; po svete potuluj&uacute;.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Patr&oacute;na n&aacute;&scaron;ho kostola sme osl&aacute;vili sl&aacute;vnostn&yacute;mi sv. om&scaron;ami. V deň sl&aacute;vnosti sv. om&scaron;u celebroval emeritn&yacute; krakovsk&yacute; pomocn&yacute; biskup Mons. Jan Szkodoń, rod&aacute;k z Chyžn&eacute;ho (Poľsko), ktor&aacute; je susedn&aacute; farnosť a na&scaron;e chot&aacute;re del&iacute; len hraničn&aacute; rieka Jele&scaron;ňa.<br />Nedeľn&uacute; sl&aacute;vnostn&uacute; sv. om&scaron;u celebroval novokňaz dp. Tom&aacute;&scaron; Jendruch, kapl&aacute;n zo Skalice, ktor&eacute;ho v&scaron;etci pozn&aacute;me z b&yacute;valej hudobnej skupiny "S&uacute;rodenci Jendruchovci".</p> Thu, 05 Oct 2017 00:00:00 GMT Kúpanie v Oraviciach http://www.liesek.eu.sk//g/152763/kupanie-v-oraviciach.html <p>Dňa 29. septembra 2017 sa 33 členov z&uacute;častnilo k&uacute;pania v Meander parku v Oraviciach</p> Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 GMT Posedenie pri guláši http://www.liesek.eu.sk//g/152762/posedenie-pri-gulasi.html <p>Dňa 14. septembra 2017 sa uskutočnilo posedenie pri gul&aacute;&scaron;i, ktor&eacute;ho sa z&uacute;častnilo 45 členov.</p> Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 GMT Zmluvy september 2017 http://www.liesek.eu.sk/5499/s/152565/zmluvy-september-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/150453033532.pdf Sv. omša pri kríži http://www.liesek.eu.sk//g/152564/sv-omsa-pri-krizi.html <p style="text-align: justify;">Tradične sa stret&aacute;vame v auguste pri sl&aacute;ven&iacute; sv. om&scaron;e pri kr&iacute;ži nad na&scaron;ou obcou. Aj tento rok obec a poľovn&iacute;cke združenie pripravili pohostenie pre v&scaron;etk&yacute;ch pr&iacute;tomn&yacute;ch - gul&aacute;&scaron; z diviny a m&auml;sov&eacute; v&yacute;robky. V&scaron;etk&yacute;m P&aacute;n Boh zaplať za pripraven&eacute; občerstvenie!</p> Mon, 28 Aug 2017 00:00:00 GMT Bystrá 2 248 m n. m. http://www.liesek.eu.sk//g/152559/bystra-2-248-m-n-m.html <p>Posledn&eacute; dni pr&aacute;zdnin využilo 50 turistov pri peknom počas&iacute; na v&yacute;stup na najvy&scaron;&scaron;&iacute; končiar Z&aacute;padn&yacute;ch Tatier - Bystr&uacute; 2 248 m n. m., z ktor&eacute;ho je kr&aacute;sny v&yacute;hľad na Vysok&eacute;, Z&aacute;padn&eacute; a N&iacute;zke Tatry. Vy&scaron;e polovica skupiny vyst&uacute;pila aj na vrch Klin 2 173 m n. m. a cez Račkovu dolinu sme sa vr&aacute;tili sp&auml;ť.</p> Mon, 28 Aug 2017 00:00:00 GMT Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie http://www.liesek.eu.sk/5492/c/152522/zverejnenie-elektronickej-adresy-na-dorucovanie.html<p>Elektronick&aacute; adresa na doručenie ozn&aacute;menia o delegovan&iacute; člena a n&aacute;hradn&iacute;ka do okrskov&yacute;ch volebn&yacute;ch komisi&iacute; v Liesku:</p> <p>&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p>Obec&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </td> <td> <p>Adresa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </td> <td> <p>Elektronick&aacute; adresa&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Liesek</p> </td> <td> <p>Michalsk&aacute; časť 442, 02712 Liesek&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </td> <td> <p>obec@liesek.eu.sk<strong><br /></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> Mon, 21 Aug 2017 00:00:00 GMT Dievčenská chata http://www.liesek.eu.sk//g/152434/dievcenska-chata.html <p style="text-align: justify;">Chata pre dievčat&aacute; z druh&eacute;ho oddielu bola zameran&aacute; na spolupr&aacute;cu v družin&aacute;ch, na bliž&scaron;ie spozn&aacute;vanie sa. T&aacute;to chata trvala dva dni a dievčat&aacute; si z chaty odniesli veľa z&aacute;žitkov, nov&yacute;ch hier a priateľstiev.&nbsp;&nbsp; </p> Fri, 11 Aug 2017 00:00:00 GMT Hrebeň Nízkych Tatier http://www.liesek.eu.sk//g/152411/hreben-nizkych-tatier.html <p>Pri kr&aacute;snom augustovom počas&iacute; sme absolvovali t&uacute;ru po hrebeni N&iacute;zkych Tatier. Začali sme na Chopku 2 024 m n. m., pokračovali na Ďumbier 2 046 m n. m., ktor&yacute; je najvy&scaron;&scaron;&iacute; v hrebeni N&iacute;zkych Tatier. Zastavili sme sa občerstviť na chate M. R. &Scaron;tef&aacute;nika 1 728 m n. m. a pokračovali cez vrch Kr&aacute;lička 1 807 m n. m. a Laj&scaron;troch 1 602 m n. m.. T&uacute;ra končila v sedle Čertovica.</p> Mon, 07 Aug 2017 00:00:00 GMT Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu http://www.liesek.eu.sk/5488/c/152395/na-bicykli-za-kulturnym-a-prirodnym-dedicstvom-pohranicneho-regiónu.html<p style="text-align: center;"><strong>Obec Liesek z&iacute;skala finančn&eacute; prostriedky na realiz&aacute;ciu projektu </strong><br /><strong>&bdquo;Na bicykli za kult&uacute;rnym a pr&iacute;rodn&yacute;m dedičstvom pohraničn&eacute;ho regi&oacute;nu&ldquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 24 Jul 2017 00:00:00 GMT http://www.liesek.eu.sk//g/152394/.html Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 GMT