LIESEK http://www.liesek.eu.sk XML graphical interface for www.liesek.eu.sk http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/130937425843.gif http://www.liesek.eu.sk LIESEK Biblická súťaž z Nového zákona 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/152132/biblicka-sutaz-z-noveho-zakona-2017.html <p>Aj v tomto &scaron;kolskom roku s&uacute;ťažilo v troch kateg&oacute;ri&aacute;ch skoro 100 žiakov a &scaron;tudentov.</p> <p>V&yacute;sledky:<br />mlad&scaron;&iacute; žiaci 3. - 5. ročn&iacute;k<br />1. Rebeka Mot&yacute;ľ 233 bodov<br />2. Tamara Kukucov&aacute; 87 bodov<br />3. Martin Kalis 74 bodov<br />4. Veronika Gost&iacute;kov&aacute; 65 bodov<br />5. Tom&aacute;&scaron; Ondr&iacute;k 64 bodov<br />a ostatn&iacute;<br /><br />6. - 8. ročn&iacute;k<br />1. Vojtech Babinsk&yacute; 266 bodov<br />2. Gracjan Mot&yacute;ľ 244 bodov<br />3. Tobi&aacute;&scaron; Pardel 243 bodov<br />4. Timea Kubicov&aacute; 238 bodov<br />5. Sebasti&aacute;n Mot&yacute;ľ 207 bodov<br />a ostatn&iacute;<br /><br />star&scaron;ie ročn&iacute;ky<br />1. Filip M&auml;siar 263 bodov<br />2. Patrik Stas 245 bodov<br />3. Michaela Dopaterov&aacute; 206 bodov<br />4. Anna Paz&uacute;rikov&aacute; 163 bodov<br />5. Tom&aacute;&scaron; Stas 124 bodov<br />a ostatn&iacute;</p> Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 GMT Božie Telo 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/152131/bozie-telo-2017.html <p style="text-align: justify;">Buď vždy pozdraven&aacute;, čist&aacute; hostia, v ktorej je ukryt&eacute; tajomstvo Krista.<br />Ach, vitaj, m&ocirc;j Kriste, Boh neomyln&yacute;, srdce mi daj čist&eacute;, ducha posilni!<br /><br />Teba pozdravujem srdca z cel&eacute;ho, Boha, okrem teba, nem&aacute;m in&eacute;ho...<br />Ty si m&ocirc;j Boh prav&yacute;, ty si Spasiteľ, tys&acute; Kr&aacute;ľ v&scaron;etkej sl&aacute;vy a Vykupiteľ...<br /><br /></p> Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 GMT Rok 2016 http://www.liesek.eu.sk/1705/s/152122/rok-2016.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/14979613609.pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky http://www.liesek.eu.sk/5426/s/152119/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149796082435.docx Deň rodiny 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/152071/den-rodiny-2017.html <p>Členovia ZZP ZO Liesek sa z&uacute;častnili 11.06.2017 na akcii Dňa rodiny Liesek, kde pre občanov pripravovali občerstvenie. </p> Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 GMT http://www.liesek.eu.sk//g/152050/.html Tue, 13 Jun 2017 00:00:00 GMT 1. sv. prijímanie 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/151980/1-sv-prijimanie-2017.html <p style="text-align: center;">Ďakujem ti, Ježi&scaron; m&ocirc;j, za tento kr&aacute;sny čas,<br />keď k n&aacute;m v&scaron;etk&yacute;m prich&aacute;dza&scaron; a chce&scaron; obnoviť n&aacute;s.<br /><br />Ty s&aacute;m prich&aacute;dza&scaron;, ja ti srdce otvor&iacute;m,<br />vst&uacute;p a zostaň navždy v ňom,<br />s tebou nad zlom zv&iacute;ťaz&iacute;m.</p> Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 GMT Výročná členská schôdza http://www.liesek.eu.sk//g/151685/vyrocna-clenska-schodza.html <p>V&yacute;ročn&aacute; člensk&aacute; sch&ocirc;dza sa konala 11.5.2017, zi&scaron;lo sa 62 členov&nbsp; a 10 host&iacute;.&nbsp; Do n&ocirc;ty hrala folkl&oacute;rna skupina Senkova z Podbiela. <br />Pl&aacute;novan&eacute; akcie na rok 2017:<br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;guľ&aacute;&scaron; v are&aacute;li klubu, <br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;k&uacute;panie v Oraviciach,<br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mikul&aacute;&scaron;ke posedenie v klube.<br />&nbsp;Srdečne poz&yacute;vame v&scaron;etk&yacute;ch členov na pripravovan&eacute; akcie. <br /><br /></p> Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 GMT Zmluvy jún 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/151684/-zmluvy-jun-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149630445212.pdf Púť na Spiš http://www.liesek.eu.sk//g/151626/put-na-spis.html <p style="text-align: justify;">V jubilejnom roku sv. Martina, patr&oacute;na diec&eacute;zy vy&scaron;e 60 veriacich sa z&uacute;častnilo dekanskej p&uacute;te do n&aacute;&scaron;ho katedr&aacute;lneho chr&aacute;mu sv. Martina.&nbsp;Najprv sme nav&scaron;t&iacute;vili cintor&iacute;n, kde je pochovan&yacute; biskup Mons. Franti&scaron;ek Tondra a mnoh&iacute; kňazi. Sl&aacute;vnostn&uacute; sv. om&scaron;u sl&uacute;žil Mons. Anton Tyrol, gen.&nbsp;vik&aacute;r. Po sv. om&scaron;i bola prehliadka biskupsk&eacute;ho &uacute;radu. Potom sme nav&scaron;t&iacute;vili kostol z 13. storočia so vz&aacute;cnymi freskami v Žehre a nakoniec&nbsp;vz&aacute;cny kostol z 15. - 16. storočia v Spi&scaron;skej Sobote so vz&aacute;cnymi olt&aacute;rmi od Majstra Pavla z Levoče.</p> Thu, 25 May 2017 00:00:00 GMT Oznámenie o prijatí finančnej pomoci http://www.liesek.eu.sk/509/s/151619/oznamenie-o-prijati-financnej-pomoci.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149571125649.pdf Výlet do Bratislavy http://www.liesek.eu.sk//g/151568/vylet-do-bratislavy.html <p style="text-align: justify;">Druh&yacute; oddiel skautov sa rozhodol spozn&aacute;vať nov&yacute;ch skautov a aj nov&eacute; časti Slovenska a tak sa vydal na v&yacute;let do Bratislavy. Cestovali od skor&eacute;ho r&aacute;na, aby sa doobeda dostali do hlavn&eacute;ho mesta. Po pr&iacute;chode si &scaron;li zložiť veci do skautskej klubovne a potom na prehliadku ZOO. Počas prehliadky mali aj s&uacute;ťaž, urobiť čo najorigin&aacute;lnej&scaron;iu selfie so zvieraťom. Po prezret&iacute; v&scaron;etk&yacute;ch zvierat a aj dinoparku sa vr&aacute;tili do klubovne a tam sa zahrali hry. Bolo tam aj futbalov&eacute; ihrisko, ktor&eacute; chlapci využili až k&yacute;m nepri&scaron;la tma. Večer bolo kr&aacute;tke zamyslenie a spoločn&eacute; pomodlenie sa. V nedeľu sa r&aacute;no z&uacute;častnili na sv. om&scaron;i, potom sa upratala klubovňa a &scaron;lo sa nasp&auml;ť domov vlakom. </p> Tue, 23 May 2017 00:00:00 GMT Sv. Juraj http://www.liesek.eu.sk//g/151567/sv-juraj.html <p style="text-align: justify;">24. Apr&iacute;l je v&yacute;znamn&yacute;m sviatkom pre skautov, pretože v tento deň si pripom&iacute;name sviatok n&aacute;&scaron;ho patr&oacute;na sv. Juraja. Bol to mučen&iacute;k, ktor&yacute; nev&aacute;hal za svoju vieru položiť život. <br />Na&scaron;a tohtoročn&aacute; oslava sv. Juraja začala poobedn&yacute;m programom v nedeľu a vyvrcholila sv. om&scaron;ou v pondelok. Počas programu sa skauti preniesli do doby keď e&scaron;te existovali rytieri a ako aj Juraj z&aacute;pasil s drakom, tak aj oni medzi sebou z&aacute;pasili ako t&yacute;mi v r&ocirc;znych discipl&iacute;nach. Na konci mali star&scaron;ie vĺčat&aacute; ofici&aacute;lny prechod do druh&eacute;ho oddielu, a tak boli priv&iacute;tan&iacute; ostatn&yacute;mi skautmi a aj on sami sa nimi stali.<br /><br /></p> Tue, 23 May 2017 00:00:00 GMT Rozprávkový deň a Bomba v dedine http://www.liesek.eu.sk//g/151566/rozpravkovy-den-a-bomba-v-dedine.html <p style="text-align: justify;">V nedeľn&eacute; popoludnie sa konali oddielovky pre skautov s n&aacute;zvom "Bomba v dedine" a pre vĺčat&aacute; bol pripraven&yacute; rozpr&aacute;vkov&yacute; deň.&nbsp; Zatiaľ čo skauti museli hľadať bomby, ktor&eacute; boli rozmiestnen&eacute; po celej obci a &uacute;spe&scaron;ne ich zne&scaron;kodniť, vĺčat&aacute; zachraňovali &Scaron;moulinku, ktor&uacute; uniesol zl&yacute; Gargamel. Skautom sa ich &uacute;loha podarila, ba dokonca e&scaron;te chytili aj p&aacute;chateľa. Vĺčat&aacute; tiež boli &uacute;spe&scaron;n&eacute; a &scaron;molkom vr&aacute;tili ich &Scaron;moulinku. Tieto akcie boli zameran&eacute; na medzi-družinov&eacute; vzťahy, pretože skauting nie je len o družinovk&aacute;ch a t&aacute;bore.</p> Tue, 23 May 2017 00:00:00 GMT Všeobecne záväzné nariadenia 2017 http://www.liesek.eu.sk/469/s/151514/vseobecne-zavazne-nariadenia-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149381207439.pdf Svätomartinský relikviár http://www.liesek.eu.sk//g/151443/svatomartinsky-relikviar.html <p style="text-align: justify;">V tomto jubilejnom roku sv. Martina na&scaron;a farnosť priv&iacute;tala relikvi&aacute;r, v ktorom sa nach&aacute;dzali relikvie sv. Martina, sv. Pia V., sv. Valent&iacute;na a&nbsp;relikvie bl. Zdenky Schelingovej. Pri večernej sv. om&scaron;i, na ktorej sa z&uacute;častnilo veľk&eacute; množstvo veriacich sme si preč&iacute;tali niektor&eacute;&nbsp;v&yacute;znamn&eacute; udalosti zo života sv. Martina a takto sa pripravovali aj na dekansk&uacute; p&uacute;ť na Spi&scaron;sk&uacute; Kapitulu.</p> <p style="text-align: justify;">Sv. Martin, patr&oacute;n na&scaron;ej diec&eacute;zy,&nbsp;oroduj za n&aacute;s!</p> Tue, 09 May 2017 00:00:00 GMT Miništrantský turnaj http://www.liesek.eu.sk//g/151442/ministrantsky-turnaj.html <p style="text-align: justify;">Tento rok futbalov&yacute; turnaj mini&scaron;trantov usporiadala farnosť Zuberec. Z dekan&aacute;tu bolo prihl&aacute;sen&yacute;ch 6 mužstiev. Na&scaron;i mini&scaron;tranti prehrali až vo fin&aacute;le a skončili na druhom mieste. Reprezentovali n&aacute;s: Vladim&iacute;r &Scaron;in&aacute;l, Gracjan Mot&yacute;ľ, Timotej a Mari&aacute;n Stas a Igor a Ladislav G&aacute;bor.</p> <p style="text-align: justify;">V&yacute;sledka z&aacute;pasov:<br />Liesek - Or.B.Potok 2:1<br />Liesek - Zuberec B 5:2</p> <p style="text-align: justify;">Semifin&aacute;le:<br />Liesek - Such&aacute; Hora 3:2.</p> <p style="text-align: justify;">Fin&aacute;le:<br />Liesek - Zuberec A 5:10</p> <p style="text-align: justify;">V&scaron;etky z&aacute;pasy okrem fin&aacute;le sa hrali v telocvični a fin&aacute;lov&yacute; z&aacute;pas na multifunkčnom ihrisku.</p> Tue, 09 May 2017 00:00:00 GMT Biblická olympiáda 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/151441/biblicka-olympiada-2017.html <p style="text-align: justify;">Aj v tomto roku na&scaron;i žiaci aj stredo&scaron;kol&aacute;čky zv&iacute;ťazili v dekansk&yacute;ch kol&aacute;ch a post&uacute;pili na diec&eacute;zne kolo.&nbsp;Tak ako vlani aj tento rok skončili na treťom mieste. Z&aacute;kladn&uacute; &scaron;kolu reprezentovali: Patrik Stas, Filip M&auml;siar, Gracjan Mot&yacute;ľ.&nbsp;Za gymn&aacute;zium v Trstenej s&uacute;ťažili: Petra Baň&aacute;kov&aacute;, Katar&iacute;na Gasperov&aacute;.<br />Srdečne blahožel&aacute;me!</p> Tue, 09 May 2017 00:00:00 GMT Zmluvy máj 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/151435/zmluvy-maj-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149381678472.pdf Stavanie mája http://www.liesek.eu.sk//g/151434/stavanie-maja.html Wed, 03 May 2017 00:00:00 GMT Veľká noc 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/151299/velka-noc-2017.html <p style="text-align: center;">Vstal sl&aacute;vne z hrobu Kristus P&aacute;n:<br />z temn&ocirc;t sa v&iacute;ťaz vyn&aacute;ra,<br />do okov zavrel vl&aacute;dcu tmy<br />a br&aacute;ny neba otv&aacute;ra.<br /><br />Ježi&scaron;u, ty buď naveky<br />n&aacute;m veľkonočnou radosťou,<br />pridruž n&aacute;s k svojmu v&iacute;ťazstvu<br />znovuzroden&yacute;ch milosťou.<br /><br /></p> Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 GMT Výsledok rozboru vody http://www.liesek.eu.sk//g/151298/vysledok-rozboru-vody.html <h3 style="text-align: justify;">V&yacute;sledok rozboru vody z prameňa pri kaplnke:<br /><br /><em>"Dodan&aacute; vzorka vo vy&scaron;etren&yacute;ch ukazovateľoch je v s&uacute;lade s požiadavkami Nariadenia vl&aacute;dy SR č. 496/2010, ktor&yacute;m&nbsp; sa men&iacute; a dopĺňa Nariadenie vl&aacute;dy SR č.354/2006 Z.z., ktor&yacute;m sa ustanovuj&uacute; požiadavky na vodu určen&uacute; na ľudsk&uacute; spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudsk&uacute; spotrebu."</em><br /><br />V&yacute;sledok je pote&scaron;uj&uacute;ci, no je potrebn&eacute; d&aacute;vať pozor na hraničn&eacute; hodnoty dusičnanov. Pros&iacute;me majiteľov pozemkov v okol&iacute; prameňa, aby zv&aacute;žili uskladňovanie ma&scaron;taľn&eacute;ho hnoja na jednom mieste, nakoľko pri dažďoch prenikaj&uacute; dusičnany do p&ocirc;dy. Ma&scaron;taľn&yacute; hnoj by bolo vhodn&eacute; umiestňovať na vzdialenej&scaron;ie miesta od prameňa.<br /><br /></h3> Thu, 20 Apr 2017 00:00:00 GMT Rekonštrukcia miestnych komunikácií http://www.liesek.eu.sk/5469/s/151023/rekonstrukcia-miestnych-komunikacii.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149207632683.pdf Súhrnné správy 2015 http://www.liesek.eu.sk/2859/s/150801/suhrnne-spravy-2015.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149189057398.pdf Súhrnné správy 2017 http://www.liesek.eu.sk/2859/s/150787/suhrnne-spravy-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149181056926.pdf Zmluvy apríl 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/150725/zmluvy-april-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149146406677.pdf Zmluvy marec 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/150551/zmluvy-marec-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/148914386349.pdf Kúpanie v Oraviciach http://www.liesek.eu.sk//g/150528/kupanie-v-oraviciach.html <p>38 členov ZZPO ZO Liesek sa boli dňa 27.02.2017 k&uacute;pať v Meander parku v Oraviciach.</p> <p>Ďakujeme za &uacute;časť a te&scaron;&iacute;me sa na ďal&scaron;ie stretnutie</p> Fri, 03 Mar 2017 00:00:00 GMT Zápisnice 2017 http://www.liesek.eu.sk/490/s/150434/zapisnice-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/14893831491.pdf Uznesenia 2017 http://www.liesek.eu.sk/490/s/150433/uznesenia-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/148938312672.pdf