LIESEK http://www.liesek.eu.sk XML graphical interface for www.liesek.eu.sk http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/130937425843.gif http://www.liesek.eu.sk LIESEK Biblická olympiáda 2019 http://www.liesek.eu.sk//g/155154/biblicka-olympiada-2019.html <p style="text-align: justify;">Veľk&yacute; &uacute;spech dosiahli na&scaron;i žiaci v biblickej olympi&aacute;de, v ktorej s&uacute;ťažilo&nbsp; 100 z&aacute;kladn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l v spi&scaron;skej diec&eacute;ze. Najprv vyhrali dekansk&eacute; kolo a post&uacute;pili na celodiec&eacute;zne kolo, ktor&eacute; sa konalo v Spi&scaron;skej Kapitule dňa 9. 4. 2019, do ktor&eacute;ho post&uacute;pili v&iacute;ťaz&iacute; zo v&scaron;etk&yacute;ch dekan&aacute;tov (14 družstiev). Aj tu na&scaron;i žiaci preuk&aacute;zali veľk&eacute; vedomosti a zv&iacute;ťazili pred žiakmi z Lendaku a Z&aacute;zrivej. Zo 105 možn&yacute;ch bodov z&iacute;skali 96 bodov a post&uacute;pili na Slovensk&eacute; n&aacute;rodn&eacute; kolo, do ktor&eacute;ho post&uacute;pili v&scaron;etci v&iacute;ťaz&iacute; diec&eacute;z na Slovensku. S&uacute;ťaž sa uskutočn&iacute; v Žilinskej diec&eacute;ze od 14.-15. m&aacute;ja na Kysuciach v obci O&scaron;čadnica. Na&scaron;u farnosť a &scaron;kolu reprezentuj&uacute;: Gracjan Mot&yacute;ľ, Rebeka Mot&yacute;ľ a Timea Kubicov&aacute;. Srdečne blahožel&aacute;me!</p> Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 GMT Apríl 2019 http://www.liesek.eu.sk/998/s/155114/april-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/155411713645.pdf Skauting Liesek http://www.liesek.eu.sk/530/c/155110/skauting-liesek.html<p>Viac inform&aacute;ci&iacute; o 108. zbore Orie&scaron;ok m&ocirc;žete n&aacute;jsť na str&aacute;nke <a href="http://www.skautingliesek.sk/galeria/" target="_blank">http://www.skautingliesek.sk/galeria/</a></p> Wed, 27 Mar 2019 00:00:00 GMT Páranie peria 28.2.2019 http://www.liesek.eu.sk//g/155051/paranie-peria-2822019.html Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 GMT Všeobecné záväzné nariadenia 2019 http://www.liesek.eu.sk/469/s/155040/vseobecne-zavazne-nariadenia-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/15523737081.pdf Marec 2019 http://www.liesek.eu.sk/998/s/155032/marec-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/155194377731.pdf Pohreb Mons. Štefana Komu http://www.liesek.eu.sk//g/155031/pohreb-mons-stefana-komu.html <p style="text-align: center;"><strong><em>"Pripadol mi diel v kraji prekr&aacute;snom: a je to pre mňa znamenit&eacute; dedičstvo." (Ž16, 6)</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">28. febru&aacute;ra 2019, zaopatren&yacute; sviatosťami odovzdal Stvoriteľovi svoju du&scaron;u Mons. &Scaron;tefan Koma v 90. roku života a 49. roku kňazstva. P&ocirc;sobil ako kapl&aacute;n v Bobrovci (1970-1971) a v N&aacute;mestove (1971-1974). V rokoch 1974 - 2006 p&ocirc;sobil ako spr&aacute;vca farnosti Liesek. Od 1.7.2006 bol na d&ocirc;chodku v Liesku. Dňa 22.10.2018 ho Sv&auml;t&yacute; Otec Franti&scaron;ek prijal medzi Kapl&aacute;nov Jeho Sv&auml;tosti.</p> <p><em><strong>Requiescat in pace!</strong></em></p> Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 GMT Úroveň triedenia komunálnych odpadov http://www.liesek.eu.sk/980/s/154938/uroven-triedenia-komunalnych-odpadov.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/155133760035.pdf Pobožnosť pri kaplnke sv. Huberta http://www.liesek.eu.sk//g/154908/poboznost-pri-kaplnke-sv-huberta.html <p style="text-align: justify;">Pri kr&aacute;snom zimnom počas&iacute; sa vy&scaron;e 50 veriacich z&uacute;častnilo pobožnosti pri kaplnke sv. Huberta v doline pod Skoru&scaron;inou.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 18 Feb 2019 00:00:00 GMT Zápisnice 2019 http://www.liesek.eu.sk/5536/s/154875/zapisnice-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/155004593410.pdf Objednávky 2019 http://www.liesek.eu.sk/1000/s/154874/objednavky-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/154996063123.pdf Uznesenia 2019 http://www.liesek.eu.sk/5536/s/154869/uznesenia-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/154961584879.pdf Voľby do Európskeho parlamentu http://www.liesek.eu.sk/5528/s/154868/volby-do-európskeho-parlamentu.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/15494599733.pdf Február 2019 http://www.liesek.eu.sk/998/s/154867/februar-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/154902176651.pdf Pozvánky 2019 http://www.liesek.eu.sk/5536/s/154861/pozvanky-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/154885313968.pdf Voľby prezidenta http://www.liesek.eu.sk/5528/s/154852/volby-prezidenta.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/155065031248.pdf Január 2019 http://www.liesek.eu.sk/998/s/154850/januar-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/154746905530.pdf Prázdninová lyžovačka http://www.liesek.eu.sk//g/154848/prazdninova-lyzovacka.html <p style="text-align: justify;">Vy&scaron;e 50 lyžiarov v kr&aacute;snom počas&iacute; a pri množstve pr&iacute;rodn&eacute;ho snehu (ako m&aacute;lokedy) si už&iacute;valo lyžovačku vo Vitanovej.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 GMT http://www.liesek.eu.sk//g/154846/.html Fri, 11 Jan 2019 00:00:00 GMT Faktúry 2019 http://www.liesek.eu.sk/999/s/154845/faktury-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/15499605865.pdf Kúpanie v Oraviciach http://www.liesek.eu.sk//g/154840/kupanie-v-oraviciach-.html <p>Op&auml;ť sme s radosťou absolvovali rekreačn&eacute; k&uacute;panie v Menader parku v Oraviciach.</p> Mon, 07 Jan 2019 00:00:00 GMT Mikulášske posedenie 2018 http://www.liesek.eu.sk//g/154839/mikulasske-posedenie-2018.html <p>Tento rok sme sa 04. 12. 2018 op&auml;ť stretli na Mikul&aacute;&scaron;skom poseden&iacute; v na&scaron;om klube.</p> Mon, 07 Jan 2019 00:00:00 GMT Jasličková pobožnosť 2018 http://www.liesek.eu.sk//g/154817/jaslickova-poboznost-2018.html <p style="text-align: justify;">Len postoj, pros&iacute;m, človeče a hľaď, jak svetlo dnes žiari.<br />To Boh n&aacute;m zoslal z neba &ndash; to Svetlo &ndash; nech zasiahne aj teba.<br />Počas cel&eacute;ho adventu sme sa zam&yacute;&scaron;ľali nad postavami zo Star&eacute;ho z&aacute;kona, pri rodokmeni P&aacute;na Ježi&scaron;a. Vyvrcholilo to sl&aacute;vnostnou sv&auml;tou om&scaron;ou&nbsp; Narodenia P&aacute;na a jasličkovou pobožnosťou, pri ktorej vystupovalo do 100 &uacute;činkuj&uacute;cich. T&eacute;mou boli proroctv&aacute; Izai&aacute;&scaron;a a Miche&aacute;&scaron;a.<br /><br /></p> Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 GMT Mons. Štefan Koma http://www.liesek.eu.sk//g/154816/mons-stefan-koma.html <p style="text-align: justify;">P&aacute;pež Franti&scaron;ek dňa 22. okt&oacute;bra 2018 udelil čestn&yacute; titul Monsignor (kapl&aacute;n Jeho Sv&auml;tosti) vsdp. &Scaron;tefanovi Komovi, b&yacute;val&eacute;mu spr&aacute;vcovi farnosti Liesek. Menovaciu listinu odovzdal dňa 9. decembra 2018 pri sl&aacute;vnostnej sv.om&scaron;i Mons. &Scaron;tefan Sečka, diec&eacute;zny biskup.</p> Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 GMT Rozpočet obce na rok 2019 http://www.liesek.eu.sk/517/s/154815/rozpocet-obce-na-rok-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/154537737866.xls Oznam http://www.liesek.eu.sk/509/c/154814/oznam.html<h2 style="text-align: justify;">Obecn&yacute; &uacute;rad bude 18. apr&iacute;la 2019 (Zelen&yacute; &scaron;tvrtok) otvoren&yacute; do 13:00hod.</h2> <h2 style="text-align: justify;">Ďakujeme za pochopenie.</h2> Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 GMT Plán práce Obecného zastupiteľstva v Liesku rok 2019 http://www.liesek.eu.sk/489/s/154813/plan-prace-obecneho-zastupitelstva-v-liesku-rok-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/154531110479.pdf Vybavenie pre Základnú školu v Liesku - IKT http://www.liesek.eu.sk/5524/s/154812/vybavenie-pre-zakladnu-skolu-v-liesku---ikt.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/154531006994.pdf Vybavenie pre Základnú školu v Liesku - Nábytok http://www.liesek.eu.sk/5524/s/154811/vybavenie-pre-zakladnu-skolu-v-liesku---nabytok.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/154530992335.pdf Obecná knižnica podporená z verejných zdrojov FPU http://www.liesek.eu.sk//g/154810/obecna-kniznica-podporena-z-verejnych-zdrojov-fpu.html <p style="text-align: justify;">V marci tohto roku obec požiadala o finančn&eacute; granty cez Fond na podporu umenia. Žiadosť bola zameran&aacute; na oživenie knižn&eacute;ho fondu teda n&aacute;kup nov&yacute;ch kn&iacute;h. Z&iacute;skali sme finančn&eacute; prostriedky vo v&yacute;&scaron;ke 1 000 eur. Knižn&yacute; fond sme doplnili 107 titulmi viacer&yacute;ch ž&aacute;nrov. Na&scaron;im cieľom je pon&uacute;knuť čitateľom kvalitn&uacute; literat&uacute;ru a z&aacute;roveň zv&yacute;&scaron;iť n&aacute;v&scaron;tevnosť knižnice. Knižnicu je možn&eacute; nav&scaron;t&iacute;viť v pracovn&yacute;ch dňoch od 8:00 do 15:00.</p> Wed, 19 Dec 2018 00:00:00 GMT