LIESEK http://www.liesek.eu.sk XML graphical interface for www.liesek.eu.sk http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/130937425843.gif http://www.liesek.eu.sk LIESEK Cyklistické preteky http://www.liesek.eu.sk/5488/s/154248/cyklisticke-preteky.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153199084831.pdf http://www.liesek.eu.sk//g/154247/.html Fri, 08 Jun 2018 00:00:00 GMT Voľby do orgánov samosprávy obcí http://www.liesek.eu.sk/5516/c/154197/volby-do-organov-samospravy-obci.html<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">Predseda N&aacute;rodnej rady Slovenskej republiky rozhodnut&iacute;m č. 203/2018 Z. z. vyhl&aacute;sil voľby do org&aacute;nov samospr&aacute;vy obc&iacute; a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">Podrobn&eacute; inform&aacute;cie z&iacute;skate na str&aacute;nke <a href="http://www.minv.sk/?volby-oso2018" target="_blank">Ministerstva vn&uacute;tra Slovenskej republiky.</a></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 GMT Protokol o skúške vody z prameňa pri kaplnke Panny Márie http://www.liesek.eu.sk/509/s/154172/protokol-o-skuske-vody-z-pramena-pri-kaplnke-panny-marie.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153128771012.pdf Júl 2018 http://www.liesek.eu.sk/998/s/154156/jul-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153182244040.pdf Certifikát http://www.liesek.eu.sk/509/s/154146/certifikat.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153061906269.pdf Kaplnka sv. Huberta http://www.liesek.eu.sk//g/154145/kaplnka-sv-huberta.html <p style="text-align: justify;">Okolo 500 veriacich sa z&uacute;častnilo sv.om&scaron;e s požehnan&iacute;m novej kaplnky sv.Huberta, patr&oacute;na poľovn&iacute;kov, ktor&aacute; sa nach&aacute;dza pod Skoru&scaron;inou v doline, časť Baranov&aacute;. Kaplnka sa stavala tri mesiace za pomoci členov poľovn&iacute;ckeho združenia a urb&aacute;ru obce. V kr&aacute;snom prostred&iacute; lesa a riečky vzniklo&nbsp; miesto modlitby a oddychu. Od kaplnky P. M&aacute;rie pri cyklodr&aacute;he, modr&aacute; značka privedie cyklistov aj k tejto kaplnke (5 km)a cesta pokračuje cez kopec do Orav&iacute;c. Socha je dielom Mgr.art. Petra Kolč&aacute;ka zo Siheln&eacute;ho. Kaplnku požehnal ThDr. Viktor Pardeľ, biskupsk&yacute; vik&aacute;r, rod&aacute;k z Liesku.</p> Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 GMT Turzovka http://www.liesek.eu.sk//g/154144/turzovka.html <p style="text-align: justify;">Vy&scaron;e 50 veriacich sa z&uacute;častnilo p&uacute;te na miesto modlitby- na Živč&aacute;kov&uacute; horu pri Turzovke. V novom chr&aacute;me Matky Cirkvi sme&nbsp; sl&aacute;vili najsv&auml;tej&scaron;iu obetu. Potom s modlitbou kr&iacute;žovej cesty sme pre&scaron;li ku kaplnke P. M&aacute;rie. Cestou sp&auml;ť sme sa zastavili v modernom chr&aacute;me Nepo&scaron;kvrnen&eacute;ho počatia P. M&aacute;rie v Zborove a nakoniec na&scaron;a ceste smerovala k hrobu biskupa J&aacute;na Vojta&scaron;&scaron;&aacute;ka v Z&aacute;kamennom.</p> Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 GMT Výsledky súťaže 2017/2018 http://www.liesek.eu.sk//g/154135/vysledky-sutaze-2017-2018.html <p>Aj v tomto &scaron;kolskom roku prebiehala pri detsk&yacute;ch sv.om&scaron;iach s&uacute;ťaž. Ot&aacute;zky sa t&yacute;kali&nbsp; Star&eacute;ho a Nov&eacute;ho z&aacute;kona, sviatost&iacute; a cirkevn&yacute;ch dej&iacute;n.<br />Mlad&scaron;ie ročn&iacute;ky 3-5 Z&Scaron;:&nbsp; 1. Veronika Mot&yacute;ľov&aacute;&nbsp;&nbsp; &nbsp;111 bodov<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2. Tom&aacute;&scaron; Ondr&iacute;k&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 91<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3. Marek Volf&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4. Ema Vavrekov&aacute;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;5. Tamara Kukucov&aacute;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 80&nbsp;&nbsp;&nbsp; a ostatn&iacute;<br />Star&scaron;ie ročn&iacute;ky 6-8 Z&Scaron;:&nbsp;&nbsp; &nbsp;1. Gracjan Mot&yacute;ľ&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;233 bodov<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2. Rebeka Mot&yacute;ľ&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3. Timea Kubicov&aacute;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;183<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4. Mari&aacute;n Stas&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;5. Vladim&iacute;r &Scaron;in&aacute;ľ&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 155&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a ostatn&iacute;<br />Ročn&iacute;ky 9 Z&Scaron; a star.:&nbsp;&nbsp; &nbsp;1. Filip M&auml;siar&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;219 bodov<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2. Anna Paz&uacute;rikov&aacute;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 167<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3. Vojtech Babinsk&yacute;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 164<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4. &Scaron;imon &Scaron;tef&aacute;nek&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113<br /><br /></p> Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 GMT 1. sv. prijímanie 2018 http://www.liesek.eu.sk//g/154133/1-sv-prijimanie-2018.html <p style="text-align: justify;">Dietky srdca nevinn&eacute;ho do kostola pri&scaron;li sme,<br />uctiť Krista premil&eacute;ho, jemu zbožne spievame.<br />Prin&aacute;&scaron;ame srdcia svoje, ktor&eacute; horia zbožnosťou,<br />čakaj&uacute; n&aacute;s žitia boje, posilni n&aacute;s milosťou.<br /><br /></p> Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 GMT Pilsko (1 557 m.n.m.) 17.06.2018 http://www.liesek.eu.sk//g/154075/pilsko-(1-557-mnm)--17062018.html <p style="text-align: justify;">Pri peknom počas&iacute; sa 38 turistov&nbsp; z&uacute;častnilo t&uacute;ry na druh&yacute; najvy&scaron;&scaron;&iacute; kopec Slovensk&yacute;ch besk&yacute;d, na Pilsko (1557 m n.m.).&nbsp; Po dvojhodinovom v&yacute;stupe sme mali pekn&yacute; v&yacute;hľad na Beskydy, Mal&uacute; a&nbsp; Veľk&uacute; Fatru, N&iacute;zke a Vysok&eacute; Tatry, Oravsk&uacute; priehradu,&nbsp; Babiu horu (1725 m n.m.) a okolit&eacute; obce na slovenskej aj poľskej strane.</p> Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 GMT Jún 2018 http://www.liesek.eu.sk/998/s/154042/jun-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/152828638125.pdf Výlet detského zboru http://www.liesek.eu.sk//g/154040/vylet-detskeho-zboru.html <p style="text-align: justify;">Aj tento rok detsk&yacute; zbor absolvoval v&yacute;let. Boli sme v N&iacute;zkych Tatr&aacute;ch na vrchole druh&eacute;ho najvy&scaron;&scaron;ieho &scaron;t&iacute;tu &ndash; Chopok (2024 m n.m.). Potom sme sa lanovkou presunuli na druh&uacute; stranu pohoria a nav&scaron;t&iacute;vili Bystriansku jaskyňu.<br /><br /></p> Tue, 05 Jun 2018 00:00:00 GMT Slávnosť Božieho Tela http://www.liesek.eu.sk//g/154039/slavnost-bozieho-tela.html <p style="text-align: justify;">Aby n&aacute;m zostala trval&aacute; pamiatka veľk&eacute;ho dobrodenia, P&aacute;n Ježi&scaron; zanechal svoje telo za pokrm a svoju krv za n&aacute;poj, ktor&eacute; maj&uacute; veriaci prij&iacute;mať pod podobami chleba a v&iacute;na. Nijak&aacute; in&aacute; sviatosť nie je spasiteľnej&scaron;ia ako t&aacute;, ktorou sa očisťuj&uacute; hriechy, zveľaďuj&uacute; čnosti a myseľ napĺňa hojnosťou v&scaron;etk&yacute;ch duchovn&yacute;ch darov.</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 05 Jun 2018 00:00:00 GMT Verejná vyhláška http://www.liesek.eu.sk/509/s/154009/verejna-vyhlaska.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/153207629528.pdf Športový deň http://www.liesek.eu.sk//g/153996/sportovy-den.html <p style="text-align: justify;">Aj napriek ukrutnej nedeľnej zime sme sa rozhodli tro&scaron;ku si za&scaron;portovať. Keďže vonku je e&scaron;te st&aacute;le chladn&eacute; počasie, &scaron;portov&eacute; popoludnie sa konalo v telocvični. Zahrali sme si r&ocirc;zne &scaron;porty ako napr&iacute;klad vyb&iacute;jan&uacute;, basketbal a taktiež aj futbal. Po cel&yacute; čas vl&aacute;dla dobr&aacute; n&aacute;lada a neop&uacute;&scaron;ťala n&aacute;s ani po prehr&aacute;ch. Už teraz sa te&scaron;&iacute;me na ďal&scaron;ie tak&eacute;to mil&eacute; popoludnie.</p> Wed, 30 May 2018 00:00:00 GMT Slávnosť svätého Juraja http://www.liesek.eu.sk//g/153995/slavnost-svateho-juraja.html <p style="text-align: justify;">Sviatok sv&auml;t&eacute;ho Juraja, patr&oacute;na skautov, sme ako obvykle osl&aacute;vili spolu. <br />22.4. 2018 sme str&aacute;vili deň pri kaplnke Panny M&aacute;rie, kde n&aacute;s čakal spoločn&yacute; program, opekačka a hry. Cel&eacute; skautsk&eacute; oslavy sme zavŕ&scaron;ili v utorok, sl&aacute;vnostnou sv&auml;tou om&scaron;ou.<br /><br /></p> Wed, 30 May 2018 00:00:00 GMT Na stope http://www.liesek.eu.sk//g/153994/na-stope.html <p style="text-align: justify;">S pr&iacute;chodom prv&yacute;ch jarn&yacute;ch dn&iacute;, sa vĺčat&aacute; a včielky rozhodli pom&ocirc;cť kr&aacute;ľovi pri hľadan&iacute; jeho ukradnut&eacute;ho pokladu. Museli čeliť veľk&yacute;m sk&uacute;&scaron;kam a mnoh&yacute;m nepr&iacute;jemn&yacute;m situ&aacute;ci&aacute;m. Av&scaron;ak v&scaron;etko dobre dopadlo, poklad sme vr&aacute;tili kr&aacute;ľovi a už sa teda naozaj m&ocirc;žme te&scaron;iť na v&yacute;let, do ozajstn&eacute;ho kr&aacute;ľovstva.<br /><br /></p> Wed, 30 May 2018 00:00:00 GMT Výlet na Oravský hrad http://www.liesek.eu.sk//g/153993/vylet-na-oravsky-hrad.html <p style="text-align: justify;">V sobotu 19.5. sme sa s 3. oddielom vĺčat a včielok vydali na Oravsk&yacute; hrad, kde sme videli ako sa žilo kedysi a spoločne sme sa presunuli na kr&aacute;ľovsk&yacute; dvor. Vďaka sprievodcovi sme videli v&scaron;etky miestnosti pln&eacute; hist&oacute;rie a zauj&iacute;mavosti. Mnoh&iacute; z n&aacute;s cestovali vlakom prv&yacute; kr&aacute;t, čo bol ďal&scaron;&iacute; z&aacute;žitok. <br /><br /></p> Wed, 30 May 2018 00:00:00 GMT Slávnostná akadémia http://www.liesek.eu.sk//g/153987/slavnostna-akademia.html <p style="text-align: justify;">Na&scaron;a farnosť si tento rok pripom&iacute;na 200 rokov od posv&auml;tenia chr&aacute;mu (29.9.1818) a 20 rokov od posv&auml;tenia pr&iacute;stavby chr&aacute;mu (27.12.1998) sv. Michala archanjela.</p> <p style="text-align: justify;">Na sl&aacute;vnosť Zoslania Ducha Sv&auml;t&eacute;ho bola v&yacute;stava liturgick&yacute;ch predmetov, ktor&eacute; sa zachovali (kalichy, r&iacute;msky mis&aacute;l, r&uacute;cha..). Po obede bola sl&aacute;vnostn&aacute; akad&eacute;mia pri rozj&iacute;man&iacute; a spevoch chr&aacute;mov&yacute;ch zborov.</p> <p style="text-align: justify;">Zazneli skladby: To deň (J&aacute;n L. Bella)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; St&iacute;&scaron;me sa v Božom Slove (Hevier, Dufka)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; M&aacute;rnotratn&yacute; syn (Juh&aacute;sov&aacute;)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Credo (Verbum panis) (Balduzzi)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ubi caritas (Hurt)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Agnus Dei (Smith)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Starosloviensky Otčen&aacute;&scaron;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Len milosťou (Gustafson)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Keď trp&iacute;&scaron; (Rosso, &Scaron;i&scaron;kovič)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Panis angelicus (Franci)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kr&aacute;ľovn&aacute; nebies (Magdolen, Halmo)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nech ten chr&aacute;m (&Scaron;i&scaron;kovič, Krajči)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> Sat, 26 May 2018 00:00:00 GMT Cezhraničná spolupráca Slovensko - Poľsko http://www.liesek.eu.sk/5515/s/153961/cezhranicna-spolupraca-slovensko---polsko.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/152689047250.pdf http://www.liesek.eu.sk//g/153960/.html Mon, 21 May 2018 00:00:00 GMT Program cezhraničnej spolupráce Interreg http://www.liesek.eu.sk/509/s/153955/program-cezhranicnej-spoluprace-interreg-.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/15268892620.pdf Výročná schôdza http://www.liesek.eu.sk//g/153950/vyrocna-schodza.html <p>Tento rok sa v&yacute;ročn&aacute; sch&ocirc;dza konala 9. m&aacute;ja 2018 v priestoroch združenia. Stretlo sa n&aacute;m tam 60 členov.</p> Thu, 17 May 2018 00:00:00 GMT Kúpanie v Oraviciach http://www.liesek.eu.sk//g/153949/kupanie-v-oraviciach.html <p>Op&auml;ť sme s radosťou absolvovali rekreačn&eacute; k&uacute;panie v Menader parku v Oraviciach. Tentokr&aacute;t boli s nami aj členovia z okolit&yacute;ch obc&iacute; a to z Brezovice, Čimhovej aj Vitanovej. Spolu n&aacute;s bolo 45. Te&scaron;&iacute;me sa na ďal&scaron;ie k&uacute;panie.</p> Thu, 17 May 2018 00:00:00 GMT Máj 2018 http://www.liesek.eu.sk/998/s/153861/maj-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/152543253465.pdf Nedeľa Dobrého pastiera http://www.liesek.eu.sk//g/153815/nedela-dobreho-pastiera.html <p>P&aacute;n je m&ocirc;j pastier nič mi nech&yacute;ba: pasie ma na zelen&yacute;ch pa&scaron;ienkach.</p> <p style="text-align: justify;">Vod&iacute; ma k tich&yacute;m vod&aacute;m, du&scaron;u mi osviežuje.</p> <p>Vod&iacute; ma po spr&aacute;vnych chodn&iacute;koch, vern&yacute; svojmu menu. (Ž 23)</p> Tue, 24 Apr 2018 00:00:00 GMT Veľká noc 2018 http://www.liesek.eu.sk//g/153814/velka-noc-2018.html <p style="text-align: justify;">Ak sme zomreli s Kristom, ver&iacute;me, že s n&iacute;m budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesen&yacute; z mŕtvych už neumiera, smrť nad n&iacute;m už nepanuje. Lebo zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zm&yacute;&scaron;ľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvy hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježi&scaron;ovi. (Rim 6, 8-11)</p> Tue, 24 Apr 2018 00:00:00 GMT Rok 2017 http://www.liesek.eu.sk/1705/s/153812/rok-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/152423040232.pdf Apríl 2018 http://www.liesek.eu.sk/998/s/153284/april-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/152645669080.pdf