07.12.2018
Názov projektu Zlepšenie technického vybavenia učební v Základnej škole v Liesku
Kód projektu v ITMS2014+  302021K095
Miesto realizácie projektu  obec Liesek
Poskytovateľ dotácie                  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Žilinský samosprávny kraj
Kód výzvy, názov                          IROP-PO2-SC222-2016-13
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os 2.Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K095-222-13

Projekt je spolufinancovaný z   Európsky fond regionálneho rozvoja

Cieľ projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Popis projektu  Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií našich žiakov v zložke Základná škola s materskou školou Liesek inováciou technického vybavenia školy, ktoré zabezpečí prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce.        

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0