Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

28.11.2010

Kandidát, ktorý bol zvolený za starostu obce:

Martin Dreveňák, KDH

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Ing. Martin Dreveňák, SDKÚ – DS
Martin Kalis, nezávislý kandidát
Daniel Vavrek, ĽS – HZDS
Ing. Ján Koleják, nezávislý kandidát
Jozef Bobrovský, nezávislý kandidát
Marián Ondrík , KDH
Marta Pardelová, KDH
Soňa Šulíková, KDH
Eduard Kubás, KDH


Okrsok
Spolu

Účasť
č.1  č.2
Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1067 863 1930
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 620 521 1141 59,12%
Počet odovzdaných obálok 620 521 1141 59,12%
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby obecného zastupiteľstva 614 506 1120 58,03%
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 611 513 1124 58,24%

 

Meno a priezvisko kandidáta za starostu obce        
Okrsok 1    %    
Okrsok 2    %    
Spolu    %    
Martin Dreveňák, KDH 435 71,19 368 71,73 803

71,44

Ján Motýľ, nezávislý kandidát 61 9,98 46 8,97 107 9,52
JUDr. Milan Vavrek, ĽS-HZDS 115 18,82 99 19,30 214 19,04
Spolu 611
513
1124

 

Meno a prizevisko kandidáta za poslanca      Okrsok 1      %      Okrsok2       %     Spolu       %   
Jozef Bobrovský, nezávislý kandidát 136 3,74 190 6,57 326 4,99
Jozef Bobrovský, KDH 112 3,08 124 4,28 236 3,61
Ing. Martin Dreveňák, SDKÚ-DS 323 8,88 246 8,5 569 8,71
Jaroslav Garbiar, ĽS-HZDS 102 2,80 92 3,18 194 2,97
Martin Kalis, nezávislý kandidát 300 8,25 196 6,77 496 7,59
Ján Koleják, ĽS-HZDS 151 4,15 109 3,77 260 3,98
Ing. Ján Koleják, nezávislý kandidát 193 5,31 166 5,74 359 5,50
Ing. Jaroslav Koleják, KDH 174 4,78 97 3,35 271 4,15
Eduard Kubás, KDH 167 4,59 123 4,25 290 4,44
Peter Maniak, SaS 39 1,07 67 2,32 106 1,62
Róbert Motýľ, nezávislý kandidát 140 3,85 97 3,35 237 3,63
Jaroslav Ondrík, KDH 109 3,00 98 3,39 207 3,17
Marián Ondrík, KDH 195 5,36 123 4,25 318 4,87
Mgr. Anna Parcová, KDH 161 4,43 124 4,28 285 4,36
Marta Pardelová, KDH 176 4,84 135 4,66 311 4,76
Ing. Miroslav Rabčan, SMER 148 4,07 82 2,83 230 3,52
Jaroslav Stas, SMER 80 2,20 51 1,76 131 2,01
Stanislav Stas, KDH 137 3,77 66 2,28 203 3,11
Juraj Šálka, ĽS-HZDS 108 2,97 60 2,07 168 2,57
Soňa Šulíková, KDH 170 4,67 135 4,66 305 4,67
Daniel Vavrek, ĽS-HZDS 194 5,33 192 6,63 386 5,91
JUDr. Milan Vavrek, ĽS-HZDS 136 3,74 144 4,98 280 4,29
Stanislav Vrabček, nezávislý kandidát 108 2,97 107 3,70 215 3,29
Ján Vrabec 78 2,14 70 2,42 148 2,27

 

Kandidáti - náhradníci, ktorí neboli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva:

Mgr. Anna Parcová, KDH
JUDr. Milan Vavrek, ĽS-HZDH
Ing. Jaroslav Koleják, KDH
Ján Koleják, ĽS-HZDS
Róbert Motýľ, nezávislý kandidát
Jozef Bobrovský, KDH
Ing. Miroslav Rabčan, SMER
Stanislav Vrabček, nezávislý kandidát
Jaroslav Ondrík, KDH
Stanislav Stas, KDH
Jaroslav Garbiar, ĽS-HZDS
Juraj Šálka, ĽS-HZDS
Ján Vrabec, SMER
Jaroslav Stas, SMER
Peter Maniak, SaS

Voľby do orgánov samosprávy obcí

01.01.1900

O Z N Á M E N I E

o čase a mieste konania volieb

Podľa § 26 zákona č. 346/1990 Zb.  o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že:


1. voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať
v sobotu 27. novembra 2010  od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny.

2. miestom  konania volieb je volebná miestnosť, ktorá sa nachádza pre
okrsok č. I.:
miestnosť v kultúrnom dome – veľká sála
pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na číslach domov
od ulice Staničnej a ulice Priečnej smerom na dolný koniec obce

okrsok č. II.:
miestnosť v kultúrnom dome – prisálie
pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na číslach domov
od ulice Staničnej a ulice Priečnej smerom na horný koniec obce


V Liesku                                                Martin Dreveňák
18. októbra 2010                                     starosta obce

Vyhlásenie kandidatúry

01.01.1900

pre voľby starostu obce
Liesek
27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Liesku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Martin Dreveňák, 68 r., technik ekonóm, Liesek 88, KDH
2. Ján Motýľ, 36 r., podnikateľ, Liesek 341, nezávislý kandidát
3. Milan Vavrek, JUDr., 46 r., advokát, Liesek 590, ĽS – HZDS


V Liesku
Dátum: 08.10.2010

Vyhlásenie kandidatúry

01.01.1900

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Liesku
27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Liesku podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Jozef Bobrovský, 41 r., živnostník, Liesek, Pri moste 632, nezávislý kandidát
2. Jozef Bobrovský, 57 r., súkromný podnikateľ, Liesek 137, KDH
3. Martin Dreveňák, Ing., 44 r., štátny zamestnanec, Liesek, A. Hlinku 656, SKDÚ - DS
4. Jaroslav Garbiar, 62 r., technik, Liesek 175, ĽS – HZDS
5. Martin Kalis, 31 r., živnostník, Liesek, A. Bernoláka 750, nezávislý kandidát
6. Ján Koleják, 43 r., stolár, Liesek 558, ĽS – HZDS
7. Ján Koleják, Ing., 52 r., predseda Urbáru Liesek, Liesek 753, nezávislý kandidát
8. Jaroslav Koleják, Ing., 44 r., technik, Liesek 66, KDH
9. Eduard Kubás, 47 r., živnostník, Liesek 476, KDH
10. Peter Maniak, 32 r., SZČO, Liesek 631, SaS
11. Róbert Motýľ, 36 r., vodič z povolania, Liesek 38, nezávislý kandidát
12. Jaroslav Ondrík, 58 r., súkromný podnikateľ, Liesek 293, KDH
13. Marián Ondrík, 58 r., súkromný podnikateľ, Liesek 509, KDH
14. Anna Parcová, Mgr., 44 r., sociálny pracovník, Liesek 630, KDH
15. Marta Pardeľová, 60 r., dôchodca, Liesek 17, KDH
16. Miroslav Rabčan, Ing., 54 r., súkr. podnikateľ, Liesek 304, SMER
17. Jaroslav Stas, 59 r., súkr. podnikateľ, Liesek 309, SMER
18. Stanislav Stas, 48 r., stolár, Liesek 563, KDH
19. Juraj Šálka, 41 r., stredoškolský učiteľ, Liesek 453, ĽS – HZDS
20. Soňa Šulíková, 55 r., zdravotná sestra, Liesek 521, KDH
21. Daniel Vavrek, 42 r., súkromný podnikateľ, Liesek 622, ĽS – HZDS
22. Milan Vavrek, JUDr., 46 r., advokát, Liesek 590, ĽS – HZDS
23. Stanislav Vrabček, 43 r., robotník, Liesek, Oravická 142, nezávislý kandidát
24. Ján Vrabec, 51 r., robotník, Liesek 127, SMER


V Liesku
Dátum: 08.10.2010

Odovzdávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samoprávy obcí

01.10.2010

Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva  a kandidátne listiny pre voľbu starostu obce sa doručujú zapisovateľke miestnej volebnej komisie do 3. októbra 2010.

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:
Mgr. Zuzana Motýľová
Liesek 503

Oznámenie

01.01.1900

K 30.08.2010 má Obec Liesek 2720 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt.

 

Obec LIESEK

OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
27. novembra 2010

Obecné zastupiteľstvo v   L i e s k u
podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa 26.08.2010  č. 407/10-OZ bod b určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Liesku bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.


V Liesku, dňa 30.08.2010
                                   

                                                                                        Martin Dreveňák
                                                                                          starosta obce

Voľby do orgánov samosprávy obcí

01.01.1900

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.

Pre voľby poslancov obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod politická strana, politické hnutie a koalícia (ďalej len „politická strana“) a nezávislý kandidát.
Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 3. októbra 2010.

Pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti) podáva kandidátnu listinu politická strana a nezávislý kandidát.
Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 3. októbra 2010.

Ďalšie informácie získate na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky http://www.minv.sk/?volby-oso

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0