Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Liesek

24.04.2019

Obec Liesek
Michalská časť 442, 027 12 Liesek


v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Liesek, Staničná 324, 027 12 Liesek

Kvalifikačné predpoklady:
•    odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
•    najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
•    vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie požiadavky:
•    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
•    bezúhonnosť,
•    zdravotná spôsobilosť,
•    znalosť príslušnej školskej legislatívy,
•    organizačné schopnosti,
•    komunikatívnosť.
 
Požadované doklady:
•    žiadosť o zaradenie do výberového konania,
•    overené kópie dokladov o vzdelaní,
•    doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
•    overený doklad o absolvovaní prvej atestácie,
•    výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
•    štruktúrovaný životopis,
•    písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany),
•    lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
•    písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania žiadostí je 24. mája 2019 do 12:00 hod.
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi posielajte poštou na adresu:
Obec Liesek, Michalská časť 442, 027 12 Liesek alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Liesku v zalepenej obálke s označením: „VK – ZŠ s MŠ Liesek – neotvárať!“ a s uvedením odosielateľa.
Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín, miesto a čas výberového konania oznámený písomne, najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

V Liesku, 24. apríla 2019                                                                                          Ing. Martin Dreveňák
                                                                                                 Starosta obce

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0