Pozvánka na zasadnutie OZ

07.08.2018

POZVÁNKA

     V zmysle § 13, ods. 4, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimo Plánu práce Obecného zastupiteľstva v Liesku na II. polrok 2018

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liesku, ktoré sa uskutoční dňa

10. augusta 2018 o 15.30 h (piatok)

 v zasadačke Obecného úradu Liesek

          

 

    Program:

            1. Otvorenie

            2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

            3. Informácia o voľbách do orgánov samosprávy obcí

            4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva

                vo volebných obvodoch pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Liesku

            5. Záver

 

                                              Ing. Martin Dreveňák, starosta obce

                                                                                          

 

 

   

 

 

 

                                                                  

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0