Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

14.12.2018

POZVÁNKA

     V zmysle § 13, ods. 4, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liesku, ktoré sa uskutoční dňa

18. decembra 2018 o 16.00 hod. (utorok)

 v zasadačke Obecného úradu Liesek

          

 

    Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Rozpočet obce na rok 2019
 5. Program zasadnutí OZ na I. polrok 2019
 6. Rôzne
  - voľba členov komisií
  - určenie platu starostu obce
  - zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
  -žiadosti
 7. Interpelácie poslancov
 8. Záver

                                              Ing. Martin Dreveňák, starosta obce

                                                                                          

 

 

   

 

 

 

                                                                  

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0