Zápis detí do Materskej školy v Liesku

12.04.2019

Zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu v Liesku oznamuje rodičom, ktorých deti v školskom roku 2019/2020 majú navštevovať materskú školu, že zápis sa uskutoční
od 1.apríla 2019 do 30.apríla 2019

 

Pozor!!!     Deti, ktoré navštevujú materskú školu sa nezapisujú!!!
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť dostane rodič v materskej škole. Po jej dôkladnom vyplnení ju potvrdí u všeobecného lekára pre deti a dorast, priloží prefotenú kartičku poistenca dieťaťa a uvedené doklady odovzdá v materskej škole do 30.04.2019.
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka, ale aj v priebehu školského roka.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Rozhodnutie o prijatí, respektíve neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka 2019/2020 dostane rodič najneskôr do 15.júna 2019.

V Liesku 28.03.2019                                       Dreveniaková Anna
                                                                   zástupca riaditeľa školy pre MŠ

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0