Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu

Obec Liesek získala finančné prostriedky na realizáciu projektu
„Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“

 

Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu

 

 

 

Partneri projektu
Vedúci partner projektu: Mesto Dolný Kubín /http://www.dolnykubin.sk//

Partneri projektu:    

            P1 Mesto Trstená /http://www.trstena.sk//
            P2 Obec Liesek /http://www.liesek.eu.sk/482/obecny-urad.html/
            P3 Obec Hladovka /http://www.hladovka.orava.sk//
            P4 Obec Suchá Hora /http://www.suchahora.eu/sk//
            P5 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená http://farnosttrstena.sk//
            P6 Gmina Czarny Dunajec /http://www.czarny-dunajec.pl//
            P7 Gmina Mesto Zakopane /https://www.zakopane.eu//
            P8 Gmina Poronin /http://poronin.pl//
            P9 Gmina Kościelisko /http://www.gminakoscielisko.pl//

Hodnota projektu
Celkové náklady projektu                           2 168 598,82 EUR
Oprávnené náklady projektu                       2 166 316,82 EUR
Z toho:
Európsky fond regionálneho rozvoja 85%     1 841 369,06 EUR
Štátny rozpočet Slovenskej republiky 10%        80 667,80 EUR
Vlastné zdroje                                              244 279,96 EUR
Neoprávnené náklady projektu                         2 282,00 EUR

Hodnota projektu za partnera Obec Liesek
Celkové oprávnené náklady projektu               32 290,67 EUR
Z toho:
Európsky fond regionálneho rozvoja 85%         27 447,06 EUR
Štátny rozpočet Slovenskej republiky 10%         3 229,06 EUR
Vlastné zdroje                                                 1 614,55 EUR

Opis projektu
Projekt využíva výsledok projektu s názvom: Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier, ktorého výsledkom je zatraktívnenie regiónov prostredníctvom cyklotrasy Nowy Targ-Trstená. Realizácia projektu spočíva v budovaní nových úsekov cyklotrás ako súčasť "Cesty okolo Tatier", ktoré budú vedené ku kultúrnym pamätihodnostiam, inštitúciám, prírodnému dedičstvu, čím  dosiahneme trvalo udržateľné využitie dedičstva. Budeme ho propagovať na turisticky atraktívnej infraštruktúre pomocou cyklotabúľ, cyklomáp a informačných tabúľ. V projekte sú navrhnuté nové úseky cyklotrasy na oboch stranách regiónov, ktoré nie sú súčasťou vlajkového projektu "Cesty okolo Tatier II", ale túto cestu rozširujú. Nové úseky zabezpečia propagáciu kultúrnych a prírodných atraktivít pohraničia, pritiahnu turistov k novým kultúrnym a prírodným atraktivitám. Významné objekty kultúrneho dedičstva v blízkosti cyklotrasy je nutné zveľadiť, zrekonštruovať a upozorniť na ich historickú hodnotu. Samotný význam kultúrneho a prírodného dedičstva je nutné spropagovať spoločnými cezhraničnými aktivitami za účasti obyvateľov oboch regiónov.
Projekt je zameraný na všetky kategórie obyvateľstva pohraničných regiónov oboch krajín. Vylepšené podmienky cykloturistiky a s tým súvisiacu propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva, prislúchajúce služby využijú všetci aktívni užívatelia cestovného ruchu na poľskej a slovenskej strane. Úžitok z projektu budú mať aj malí a strední podnikatelia regiónu, ktorí už poskytujú služby v cestovnom ruchu, ale aj noví, ktorí môžu napomôcť sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu.
Projekt má silný cezhraničný charakter, pretože jeho realizácia sa bude uskutočňovať na oboch stranách hranice za účasti až 10 partnerov. Zatraktívnenie kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom turistickej infraštruktúry prispeje k cezhraničnej turistickej migrácií, novým partnerstvám, k hospodárskemu rozvoju celej oblasti a tiež k rozvoju malého a stredného podnikania. Spoločný projekt sa stane dôležitým ukazovateľom, spájajúcim Partnerov projektu v oblasti dlhodobej spolupráci.

Opis projektu u partnera Obec Liesek
Obec Liesek v rámci projektu zatraktívni cyklotrasu Historicko - kultúrno - prírodnú cesta okolo Tatier, na úseku Trstená – Suchá Hora doplnkovou infraštruktúrou v dĺžke 5,7 km ako vodorovné a zvislé značenie, lavičkami, stolmi, stojanmi na bicykle, odpadkovými košmi, informačnými dvojjazyčnými tabuľami o historickej železnici, informačnou dvojjazyčnou tabuľou o 2. svetovej vojne a informačnou tabuľou zachytávajúcou panorámu Tatier. Na úseku Zakopane – Czarny Dunajec – Trstená – Dolný Kubín budú osadené veľké cyklotabule o rozmere 150x100 cm spolu s vyznačením pamätihodností popri cyklotrase. Taktiež v rámci projektu budú vydané skladané cezhraničné cyklomapy s názvom „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“ vo formáte A2. Budú obsahovať popisy pamätihodností a prírodného dedičstva.

Obdobie realizácie:             01/2017 – 10/2018

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti a propagácie kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom vybudovania nových úsekov cyklotrás a sprístupnením miest kultúrneho dedičstva v prihraničnom regióne.

Hlavný cieľ cezhraničného projektu dosiahneme:
- Vybudovaním nových úsekov cyklotrás, na slovenskej strane sa vybuduje 1,541 km cyklotrasy s doplnkovou infraštruktúrou, značením, ktoré navedie turistov ku kultúrnemu a prírodnému dedičstvu mesta Dolný Kubín a okolia. Na poľskej strane sa
vyznačí 19,98 km cyklotrasy (z toho 8,52 km sa vybuduje), ktorá navedie turistov hlavne k prírodnému dedičstvu. Úseky nadväzujú na už vybudovanú cyklotrasu Nowy Targ - Trstená, budú vybavené doplnkovou infraštruktúrou. Vybudovaná cyklotrasa Trstená - štátna hranica PL bude vybavená doplnkovou infraštruktúrou, vodorovným a zvislým značením. Navrhnutá cyklotrasa v Dolnom Kubíne bude prepojená s cyklotrasou Trstená - Nowy Targ jednak Oravskou cyklomagistrálou, jednak Oravskou železnicou (45 km), v blízkosti ktorej na oboch stranách (Dolný Kubín, Trstená) budú
umiestnené cykloboxy, ktoré umožnia uloženie bicyklov a pešiu turistiku.
- Prostredníctvom nového produktu - cyklotabúľ (21ks), na ktorých budú vyznačené miesta kultúrneho a prírodného dedičstva celého pohraničného regiónu a budú osadené popri cyklotrase Dolný Kubín – Trstená – Suchá Hora - Czarny Dunajec – Zakopane.
- Zveľadením nových prvkov kultúrneho dedičstva na cyklotrase: Krypty kostola sv. Martina v Trstenej.
- Vydaním cezhraničných cyklomáp pre oba regióny: "Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu" v celkovom počte 5400 ks, budú identické ako cyklotabule.
- Umiestnením informačných tabúľ o kultúrnom dedičstve na cyklotrase, ktoré budú informovať o historickej železnici, po ktorej v súčasnosti je vedená cyklotrasa.
- Umiestnením informačných tabúľ v areáli Kostola sv. Martina, ktoré budú informovať o rekonštruovaných kultúrnych pamiatkach.
- Realizáciou mäkkých aktivít na oboch stranách hranice, ktorými bude podporená propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva regiónov a výsledkov projektu.


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0