Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

15.06.2018

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DOLNOM KUBÍNE


V súlade s § 21 písm. n) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení  neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej  prevencii  v znení neskorších predpisov


VYHLASUJE
ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresov Dolný Kubín a Tvrdošín
dňom 07.08.2015 od 09:00 hod. – do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších  predpisov  na lesných pozemkoch   z a k a z u j e   najmä:
-  zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
-  fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
-  odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
-  vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z.  v znení neskorších predpisov a  v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  p o v i n n í   najmä:

- zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov (mobily, vysielačky...),
- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah

- prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov
  2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru
  3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku

- vybaviť prednostnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napr. lesné koelsové traktory, hravestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

 


                                                                    mjr. Mgr. Dušan Bakoš
                                                            riaditeľ OR HaZZ v Dolnom Kubíne
Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0