Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

13.06.2017

P O Z V Á N K A  

V súlade § 13, ods. 4, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam  
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liesku, ktoré sa uskutoční dňa
16. júna 2017 o 16.00 hod. (piatok)


v zasadačke OcÚ s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o hospodárení obce za rok 2016 a záverečný účet obce
5. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2016
6. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2017
7. Program zasadnutia OZ na II. polrok 2017
8. Aktuálne informácie
9. Interpelácie poslancov
10.Záver


                                                                   Ing. Martin Dreveňák
                                                                         starosta obce

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0