Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

04.12.2017

P O Z V Á N K A  

V súlade § 13, ods. 4, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam  
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liesku, ktoré sa uskutoční dňa
8. decembra 2017 o 16.00 hod. (piatok)


v zasadačke OcÚ s nasledovným programom:

1.    Otvorenie
2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.    Kontrola plnenia uznesení
4.    Rozpočet obce na rok 2018
5.    Správa o činnosti komisií pri OZ za rok 2017 a plán práce komisií na rok 2018
6.    Program zasadnutí OZ na I. polrok 2018
7.    Aktuálne informácie
8.    Interpelácie poslancov
9.    Záver


                                                                   Ing. Martin Dreveňák
                                                                         starosta obce

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0