Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

24.10.2017

P O Z V Á N K A  

V zmysle § 13, ods. 4, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liesek, ktoré sa uskutoční dňa
27. októbra 2017 o 16.00 hod. (piatok)


v zasadačke Obecného úradu Liesek

Program:

1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.  Kontrola plneneia uznesení
4.  Správa o výchovno - vzdelávacom procese ZŠ s MŠ za šk. rok 2016/17
5.  Aktuálne informácie
6.  Interpelácie poslancov
7.  Záver                                  Ing. Martin Dreveňák, v. r.
                                     starosta obce

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0