Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

19.04.2017

P O Z V Á N K A  

V zmysle § 13, ods. 4, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liesek, ktoré sa uskutoční dňa
21. apríla 2017 o 16.00 hod. (piatok)


v zasadačke Obecného úradu Liesek

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Voľby hlavného kontrolóra
5. Životné prostredie v obci
6. Plnenie úloh strediskom služieb a prevádzka ČOV za rok 2016
7. Aktuálne informácie
8. Interpelácie poslancov
9. Záver                                                     Ing. Martin Dreveňák v. r.
                                                              starosta obce

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0