Pozvánka na zasadnutie OZ

15.06.2018

P O Z V Á N K A  

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liesek, ktoré sa uskutoční dňa
22. júna 2018 o 16.00 hod. (piatok)


v zasadačke OcÚ s nasledovným programom:

1.    Otvorenie
2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.    Kontrola plnenia uznesení
4.    Plnenie úloh rozvoja obce
5.    Program zasadnutí OZ na II.polrok 2018
6.    Aktuálne informácie
7.    Interpelácie poslancov
8.    Záver                                                   Ing. Martin Dreveňák
                                                      starosta obce

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0