Pozvánka na zasadnutie OZ

18.04.2019

P O Z V Á N K A  

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liesek, ktoré sa uskutoční dňa
23. apríla 2019 o 16.00 hod. (utorok)


v zasadačke OcÚ s nasledovným programom:

1.    Otvorenie
2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.    Kontrola plnenia uznesení
4.    Sociálna starostlivosť v obci a vývoj nezamestnanosti v obci
5.    Informatívna správa o činnosti OcÚ
6.    Aktuálne informácie
7.    Interpelácie poslancov
8.    Záver                                                   Ing. Martin Dreveňák
                                                      starosta obce

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0