Ako vybaviť

01.01.1900

Matričný úrad

Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť podávajú snúbenci osobne na matričnom úrade, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na žiadosť snúbencov môže príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom. Ak sa jedná o cirkevný sobáš, žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade, kde sídli farský úrad, bez ohľadu na trvalý pobyt snúbencov.

Doklady, ktoré je potrebné pripojiť k žiadosti
A. SLOBODNÍ:
a) rodné listy obidvoch snúbencov
b) platné občianske preukazy
B. OVDOVELÍ:
a) všetky doklady uvedené pod bodom A.
b) úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.
C. ROZVEDENÍ:
a) všetky doklady uvedené pod bodom A
b) právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené
D. MALOLETÉ OSOBY (od 16 – do 18 rokov):
a) všetky doklady uvedené pod bodom A
b) právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo maloletej osobe
E. CUDZINCI:
a) všetky doklady uvedené pod bodom A (príp. B, C)
b) osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami
c) ak majú doklady bod bodom A, B, C, písané v cudzom jazyku je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho prekladateľa
- vyššie uvedené doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace a snúbenci sú povinný ich predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva!
Poplatky: podľa zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov


Žiadosť o zápis do osobitnej matriky

(matričné udalosti slovenského štátneho občana, ktoré nastali v zahraničí)

ZÁPIS O NARODENÍ:
K vybaveniu je potrebné:
•    Cudzozemský rodný list, preložený do slovenského jazyka
•    Doklad o štátnom občianstve SR (preukaz totožnosti, osvedčenie o štátnom občianstve SR, listina o udelení štátneho občianstva SR, pas SR)
•    Ak je matka vydatá, jej sobášny list
•    Ak je matka slobodná, súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva
•    Ak je matka rozvedená, sobášny list spolu s právoplatným rozsudkom o rozvode manželstva
•    Ak je matka vdovou, sobášny list spolu s úmrtným listom

ZÁPIS O UZAVRETÍ MANŽELSTVA:
K vybaveniu je potrebné:
•    Cudzozemský sobášny list preložený do slovenského jazyka
•    Doklad o štátnom občianstve SR (preukaz totožnosti,...)
•    Rodný list žiadateľa/ky
•    Ak uzatváral/a manželstvo rozvedený/á, predloží právoplatný rozsudok o rozvode
•    Ak uzatváral/a manželstvo vdovec/vdova, predloží úmrtný list predchádzajúceho manželského partnera

ZÁPIS O ÚMRTÍ:
K vybaveniu je potrebné:
•    Cudzozemský úmrtný list úradne preložený do slovenského jazyka
•    Doklad o štátnom občianstve SR (preukaz totožnosti,...)
•    Rodný list zomrelého
Poplatky: bez poplatku
Lehota na vybavenie: 3 mesiace

Všetky cudzojazyčné doklady musia byť opatrené príslušnými overeniami podľa medzištátnych zmlúv a následne preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.


Zápis úmrtia do matriky
K vybaveniu je potrebné:
•    List o prehliadke mŕtveho v 2 vyhotoveniach (1x originál, 1x kópia) potvrdený prehliadajúcim aj ošetrujúcim lekárom
•    Občiansky preukaz zosnulého
•    Občiansky preukaz vybavujúcej osoby
Poplatky: bez poplatku
Lehota na vybavenie: na počkanie

Vydanie duplikátu matričného dokladu
K vydaniu je potrebná osobná účasť alebo účasť blízkeho rodinného príslušníka, platný občiansky preukaz vybavujúceho. Duplikát je možné vydať aj na základe písomnej žiadosti zaslanej poštou.
Poplatky: 5,00 EUR
Lehota na vybavenie: na počkanie

Výpis/odpis z registra trestov
K vybaveniu je potrebné:
•    Osobná účasť
•    Platný občiansky preukaz, resp. pas
•    Kolok v nominálnej hodnote 4,- EUR
Poplatky: 1,50 EUR
Lehota na vybavenie: 15 dní

Osvedčenie podpisu
K vybaveniu je potrebné:
•    Osobná účasť
•    Platný občiansky preukaz, resp. pas
Poplatky: 1,50 EUR/podpis
Lehota na vybavenie: na počkanie

Osvedčenie dokumentu
K vybaveniu je potrebné:
•    Originál overovanej listiny
•    Fotokópia originálu listiny
•    Platný občiansky preukaz
Poplatky:
1,50 EUR/strana v slovenskom jazyku; 3,-  EUR/strana v českom jazyku

Obec nevykonáva osvedčovanie preukazov, cudzojazyčných dokladov, výpisov z listín, listiny obsahujúce hologram a listiny som suchou pečaťou. Tieto doklady osvedčuje notár.

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0