Podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier

Myšlienka spoločného slovensko-poľského cezhraničného projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier vznikla na pôde Euroregiónu „Tatry” v roku 2004 na základe dlhoročnej spolupráce medzi slovenskými a poľskými prihraničnými samosprávami. V nasledujúcich rokoch boli v rámci viacerých projektov spracované projektové dokumentácie, podklady pre územné rozhodnutia, historicko-kultúrne, prírodovedno-vlastivedné, dopravné, turistické a urbanisticko-architektonické štúdie na oboch stranách Euroregiónu „Tatry“. 

Kompletný strategický projekt Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás okolo Tatier. Hlavnou myšlienkou projektu je rozvoj a skvalitnenie podmienok cestovného ruchu, sprístupnenie unikátnych miest, lokálnych prírodných krás, kultúrnych a historických pamiatok na oboch stranách hranice, ktorých dostupnosť je v súčasnej dobe obmedzená alebo zanedbateľná. Okrem toho má cesta slúžiť v rámci aktívnej turistiky, má byť šetrná k životnému prostrediu a má podporiť zdravé trávenie voľného času. Cesta okolo Tatier prechádza regiónmi Spiša, Podhalia, Oravy a Liptova v bezprostrednej blízkosti mnohých a rôznych atrakcií a zaujímavostí. O jej atraktivite svedčí blízkosť niekoľkých národných parkov, lokalít so zaujímavých prírodnými krásami, množstvo historických pamiatok, turistických atrakcií, atď.

Výsledkom projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier bude značkový turistický produkt, ktorý bude mať priaznivý vplyv na slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu, zvýši príval turistov, povzbudí nové podnikateľské iniciatívy, umožní tvorbu pracovných miest, turistom priblíži historické a kultúrne dedičstvo regiónu, objaví dosiaľ neznáme prírodné hodnoty slovensko-poľského pohraničia, spopularizuje voľnočasové aktivity a vytvorí podmienky pre pestovanie aktívneho oddychu, atď.

V marci 2010 celkovo 13 partnerov - 9 slovenských (mestá: Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Trstená, obce: Hladovka, Huncovce, Liesek, Nižná, Suchá Hora, Vrbov) a 4 poľskí (Gmina Czarny Dunajec, Gmina Miasta Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Nowy Targ) – predložilo žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu I. etapy Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, Prioritná os 1: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry, Oblasť podpory 1: Komunikačná a dopravná infraštruktúra. Po hodnotení expertmi sa projekt žiaľ dostal do rezervného zoznamu. V novembri 2013 bol predsedníčke Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 zaslaná žiadosť o presun prostriedkov z Programu cezhraničnej spolupráce Litva – Poľsko - Rusko 2007 - 2013 do Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 práve do Oblasti podpory 1: Komunikačná a dopravná infraštruktúra podpísaná predsedami Rady Združenia Región „Tatry“, Rady Zväzku Euroregión „Tatry“ a starostom obce Czarny Dunajec (Vedúci Partner projektu). Členovia Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 na svojom zasadnutí dňa 19. 11. 2013 v Zakopanom našej žiadosti vyhoveli a tým sa vytvorila šanca pre realizáciu Cesty okolo Tatier. Keďže od podania žiadosti uplynuli vyše štyri roky, bolo potrebné zaktualizovať dokumentáciu a rozpočet. Niektorí z partnerov do tohto času už zrealizovali nejaké časti Cesty okolo Tatier, ktoré mali naplánované v pôvodnom projekte: Gmina Nowy Targ: 4,745 km, Mesto Kežmarok: 3,3 km a mesto Liptovský Mikuláš: 1,1 km. V spolupráci so všetkými partnermi projektu bola žiadosť upravená. Členovia Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 – 2013 na základe hlasovania per rollam akceptovali uznesením zo dňa 05. 05. 2014 zaktualizovanú žiadosť a požiadavky Vedúceho Partnera. Dňa 09. 07. 2014 všetci partneri projektu v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu slávnostne podpísali Partnerskú zmluvu na realizáciu projektu. Začiatkom mesiaca august bude ešte podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku. V rámci tohto projektu do konca roku 2014 partneri vybudujú takmer 43 km cyklistických trás (na slovenskej strane: 27 km a na poľskej strane: 16 km), vrátane 35 km kontinuálneho cezhraničného úseku z Noweho Targu do Trstenej. (Podrobné rozdelenie dĺžky úsekov na katastrálnych územiach jednotlivých partnerov: Gmina Czarny Dunajec – 13,8 km, Gmina Miasto Nowy Targ – 1,74 km, Gminy Szaflary – 0,504 km, Mesto Kežmarok – 3,0 km, Obec Hladovka – 3,334 km, Obec Huncovce – 1 km, Obec Liesek – 5,702 km, Mesto Liptovský Mikuláš – 3,213 km, Obec Nižná – 0,825 km, Obec Suchá Hora – 1,857 km, Mesto Trstená – 3,507 km a Obec Vrbov – 4,477 km). Celková hodnota projektu po ukončení verejných obstarávaní činí: 3.713.021,78 €, z toho spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bude vo výške: 3.155.309,18 €.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dopravy a komunikácie v regióne slovensko-poľského pohraničia, čo bude mať vplyv na zvýšenie atraktivity regiónu z turistického hľadiska, ako aj zabezpečenie územnej kohéznosti prihraničnej oblasti so zachovaním unikátnych hodnôt prírodného dedičstva.

                                                                             Mgr. Jana Majorová Garstková
                                                                      riaditeľka Združenia Euroregión Tatry

Historicko–kultúrno–prírodná cesta okolo Tatier
WTSL.01.01.00-12-304/10

Projekt je spolufinancovaný  Európskou úniou  z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 82,17 %
štátnym rozpočtom vo výške 10 %
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013
z rozpočtu obce Liesek vo výške 5 %

Celková náklady projektu sú: 3 888 903,43 EUR
Výška oprávnených výdavkov projektu pre Obec Liesek: 320 323,43 EUR

Obdobie realizácie projektu: Február 2014 –  December 2014

Obec Liesek pod vedením Euroregiónu „Tatry“ spolu s ďalšími oravskými obcami – Nižná,  Hladovka, Suchá Hora a Mestom Trstená, a tiež s obcami regiónov Podhalia (Gmina Czarny Dunajec, Gmina Miasta Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Nowy Targ), Liptova (Liptovský Mikuláš) a Spiša (Kežmarok, Vrbov, Huncovce) podalo v roku 2010 prostredníctvom vedúceho partnera Gminy Czarny Dunajec strategický cezhraničný projekt

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie prepravy a dopravy v regióne poľsko-slovenského pohraničia. Realizácia projektu má vplyv  na zvýšenie atraktivity regiónu z turistického hľadiska, ako aj zabezpečenie územnej kohéznosti prihraničnej oblasti, so zachovaním unikátnych hodnôt prírodného prostredia. V rámci tohto projektu do konca roku 2014 partneri vybudujú takmer 43 km cyklistických trás (na slovenskej strane: 27 km a na poľskej strane: 16 km), vrátane 30 km kontinuálneho cezhraničného úseku z Noweho Targu do Trstenej.
Podrobné rozdelenie dĺžky úsekov na území obcí jednotlivých partnerov projektu sú nasledujúce: Gmina Czarny Dunajec –13,8 km, Gmina  Miasto Nowy Targ –1,74 km, Gmina Szaflary –0,504 km, Mesto Kežmarok –3,0 km, Obec Hladovka – 3,334 04 km, Obec Huncovce –1 km, Obec Liesek –5,702 56 km, Mesto Liptovský Mikuláš –3,213 km, Obec Nižná –0,825 km, Obec Suchá Hora –1,857 54 km, Mesto Trstená –3,507 31 km a Obec Vrbov –4,477 km.

Výsledkom projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier bude značkový turistický produkt, ktorý bude mať priaznivý vplyv na slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu, zvýši príval turistov, povzbudí nové podnikateľské iniciatívy, umožní tvorbu pracovných miest, turistom priblíži historické a kultúrne dedičstvo regiónu, objaví dosiaľ neznáme prírodné hodnoty slovensko-poľského pohraničia, spopularizuje voľnočasové aktivity a vytvorí podmienky pre pestovanie aktívneho oddychu, atď.  

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.“

Otvorenie poľskej časti cyklisitckého chodníka Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier

Dňa 27. septembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie poľskej časti Historicko – kultúrno – prírodnej CESTY OKOLO TATIER v Czarnom Dunajci. Otvorenie sa konalo v mieste štátnej hranice Chocholow – Suchá Hora, kde slávnostne prestrihli pásku  a pustili peletón wójt Gminy Czarny Dunajec, Józef Babicz a primátor mesta Trstená, Ing. Juraj Bernaťák. Spoločný cyklistický peletón prechádzal cez Chocholów, Kaniówke, Podcerwone do Czarneho Dunajca, kde na parkovisku  prebiehal rodinný piknik s množstvom atrakcií a prekvapení. Cyklistický peletón viedol predstaviteľ Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ing. Peter Kľučka – národný cyklokoordinátor.
Slávnosť na parkovisku začala o 14:00 hod. privítaním pozvaných hostí a príhovorom wójta Gminy Czarny Dunajec, Józefa Babicza. Príhovorov sa taktiež ujali riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“, Antoni Nowak, riaditeľ Spoločného technického sekretariátu, Grzegorz Golda, generálny konzul Slovenskej republiky v Krakowe, Ing. Ivan Škorupa a v mene parlamentárov, senátor Stanislaw Hodorowicz.
Program pokračoval sprievodom na čele s bubuníkmi na platforme, choduliach, tanečnými súbormi smerom na námestie v Czarnom Dunajci, kde sa začala finálová šou pod názvom „REVOLÚCIA“ v réžii Jerzego Zonia, s účasťou poľských a slovenských umelcov, okrem iných aj Divadlo KTO a Divadlo pravdy. K dispozícii bolo veľa nezvyčajných ohňových ukážok, pyrotechnických efektov, originálne scénické predstavenia, ktoré boli zakončené zapálením veľkého bicykla.
Otvorenie cezhraničnej „Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier“ sa zapísalo do osláv Dňa Európskej Spolupráce a taktiež do Svetového dňa cestovného ruchu.

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.“

https://www.youtube.com/watch?t=40&v=6RIBqewDE7g – otvorenie video
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=FvkEI7bqvUo – Propagačný film


Otvorenie poľskej časti cyklisitckého chodníka Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier

Slávnostné otvorenie slovenskej časti cyklistického chodníka Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier

Dňa 22. novembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie slovenskej časti cyklotrasy úseku Nižná – Trstená – Liesek – Hladovka – Suchá Hora realizovanej v rámci projektu „Historicko – kultúrno – prírodná CESTA OKOLO TATIER“, č. WTSL.01.01.00-12-304/10. Podujatie začalo slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Martina v Trstenej o 10:30 hod. Po slávnostnej svätej omši sa hostia sprievodom premiestnili za účasti DH Oravanka na začiatok nepretržitého cezhraničného úseku, kde slávnostne prestrihli pásku primátor mesta Trstená, Ing. Juraj Bernaťák, sekretár Gminy Czarny Dunajec, Michal Jarończyk, riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“, Antoni Nowak a národný cyklokoordinátor z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ing. Peter Kľučka. Program ďalej pokračoval v Dome kultúry privítaním pozvaných hostí primátorom mesta Trstená, Ing. Jurajom Bernaťákom, slávnostnými príhovormi a kultúrnym programom. Príhovorov sa ujali spolu s vyššie uvedenými hosťami predseda Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Juraj Blanár, predseda Rady Euroregiónu Tatry, Antoni Karlak, partneri projektu a spoluorganizátori otvorenia cyklotrasy, starosta obce Suchá Hora, Ing. Miloš Šustek, starosta obce Hladovka, PhDr. Marián Brnušák, starosta obce Liesek, Ing. Martin Dreveňák, ako aj bývalí starostovia, ktorí stáli pri zrode predloženia projektu Ing. Jozef Ďubjak (Trstená), Mária Kendralová (Hladovka), Martin Dreveňák (Liesek) a MUDr. Alexander Slafkovský (Liptovský Mikuláš). Po slávnostných príhovoroch začal kultúrny program premietaním propagačného filmu cyklotrasy, krátkou ukážkou cyklotrialu v podaní Martina Jaroša a vystúpeniami kultúrnych súborov.
Podujatie zorganizované dňa 22. novembra zahŕňa realizáciu strategického cezhraničného projektu týkajúceho sa vybudovania I. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier, v ktorom je zúčastnených 13 poľských a slovenských samospráv, vedúcim partnerom je Gmina Czarny Dunajec. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Jeho efektom je takmer 80 km klasických a bezpečných cyklistických trás  s asfaltovým, alebo štrkovým povrchom vedených cez Podhalie, Oravu, Spiš a Liptov. Až 35 km cezhraničných trás vytvára nepretržitý úsek postavený na bývalej železničnej dráhe od mesta Trstená, cez Liesek, Hladovku, Suchú Horu k poľskej hranici v Gmine Czarny Dunajec, pokračuje cez Gminu Nowy Targ, Gminu Szaflary do mesta Nowy Targ. Ostatné úseky Cesty okolo Tatier sa nachádzajú na Spiši (Vrbov – Kežmarok – Huncovce) a v Liptovskom Mikuláši. Okrem toho sa vybudovala drobná infraštruktúra – odpočinky, informačné a smerové tabule, parkovisko v Czarnom Dunajci, rekreačné miesto pri moste v Podczerwonem.  
V obci Liesek sa vybudoval 5,702 km úsek vedúci po železničnom zvršku. V katastri obce Liesek bol osadený jeden altánok so sedením a 420,00 m ochranného zábradlia.
Cesta okolo Tatier je doposiaľ najväčším predsavzatím takéhoto typu v našom regióne, dotýkajúceho sa vybudovania bezpečnostných cyklistických trás. Už dnes sa stretáva s veľkým súhlasom samospráv, obyvateľov a turistov,  teší sa veľkej popularite medzi cyklistami, korčuliarmi a bežcami.  

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0