Zámer obce

12.04.2012

OBEC LIESEK


v zmysle § 9a ods.8 písm. e / zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

z v e r e j ň u j e


zámer Obce Liesek previesť nehnuteľnosti - časti pozemkov  z majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Popis nehnuteľnosti zapísaných na LV č. 2838 pre k.ú. Liesek:

a)  pozemok  parc. KN – E  č. 50383/15,  podľa GP č. 364337596-035/2011 zo dňa 21.3.2011 o výmere 88 m2  ostatné plochy v k.ú.  Liesek


V Liesku 12.04.2012


                                Martin Dreveňák
                                 starosta obce

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0