Zámer obce

10.11.2011

OBEC LIESEK


v zmysle § 9a ods.8 písm. e / zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov
                                                       z v e r e j ň u j e


zámer Obce Liesek previesť nehnuteľnosti - časti pozemkov z majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Popis nehnuteľnosti zapísaných na LV č. 2838 pre k.ú. Liesek:

a) pozemok parc. KN – E č. 3694/7, ktorá podľa GP č. 364337596-105/2011 zo dňa 01.08.2011 zodpovedá dielu č. 4 o výmere 214 m2 novovytvoreného pozemku parcela č. 132/3 ostatné plochy v k.ú.  Liesek


b) pozemok parc. KN – E č. 3639/6, ktorá podľa GP  č. 364337596-105/2011 zo dňa 01.08.2011 zodpovedá dielu č. 3 o výmere 22 m2 novovytvoreného pozemku parcela č. 132/3 - ostatné plochy v k.ú. Liesek


c) časti  pozemkov:
pozemok parc. KN - E č. 174/2 o výmere 42 m2
pozemok parc. KN - E č. 174/3 o výmere 125 m2
pozemok parc. KN - E č. 174/4 o výmere 310 m2
pozemok parc. KN - E č. 371/2 o výmere 54 m2


V Liesku, 10.11.2011

                                             Martin Dreveňák
                                                   starosta

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0