Zámer obce

24.09.2018

OBEC LIESEK


v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

z v e r e j ň u j e


zámer Obce Liesek previesť nehnuteľnosti - časti pozemkov z majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Popis:

Parcela registra "E" č. 50383/14 ostatná plocha o výmere 4 m2  zapísané na liste vlastníctva č. 2838 k. ú. Liesek na Obec Liesek.


Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Liesek dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou (pozemkom a rodinným domom) vo vlastníctve kupujúceho, ktorý má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľa. Predajom pozemku vznikne majetkoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúceho

V Liesku 24.09.2018

                                                                                                      Ing. Martin Dreveňák
                                                                                                            starosta obce

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa: 24.09.2018
Zvesené z úradnej tabule obce a webovej stránky obce dňa: 26.10.2018

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0