Zámer obce

28.06.2017

OBEC LIESEK


v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

z v e r e j ň u j e


zámer Obce Liesek previesť nehnuteľnosti - časti pozemkov z majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Popis:

Parcela C-KN č. 484/6 zastavané plochy a nádvoria 71 m2 vzniknutá odčlenením z pozemku parcela reg. „E“ č.3434/1 ostatné plochy 113 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 2838 k. ú. Liesek na Obec Liesek.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok susedí bezprostredne s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a slúži ako prístup a vstup do rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa.

V Liesku 28.06.2017


                                                                     Ing. Martin Dreveňák
                                                                         starosta obce


Vyvesené na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa: 28.06.2017
Zvesené z úradnej tabule obce a webovej stránky obce dňa:

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0