Zámer obce

09.11.2015

OBEC LIESEKv zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

z v e r e j ň u j e


zámer Obce Liesek previesť nehnuteľnosti - časti pozemkov z majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Popis:

časti pozemkov parcely reg. „E“ č. 370/1 a 371/1 zapísané na LV č. 2838 v prospech Obce Liesek v celku, ktorá podľa GP č. 36433756-178/2008 zo dňa 25.8.2008 zodpovedá dielu 3 o výmere 65 m2 novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ č. 768/3 zastavané plochy a nádvoria 65 m2, dielu 4 o výmere 4 m2 a dielu 5 o výmere 40 m2 novovytvoreného pozemku reg. „C“ č. 768/4 zastavané  plochy a nádvoria 44 m2 v celku.
    

V Liesku 09.11.2015                                                  Ing. Martin Dreveňák
                                                       starosta obce

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0