Zámer obce

02.09.2015

OBEC LIESEKv zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

z v e r e j ň u j e


zámer Obce Liesek zameniť nehnuteľnosti - časti pozemkov z majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Popis:

Parcela reg. „E“ č. 2583/2, č. 27579/1 a č. 27579/2 zapísaná na liste vlastníctva č. 2838 k. ú. Liesek vo vlastníctve Obce Liesek v celku, ktorá podľa geometrického plánu č. 36430234-25/2010 vyhotoveného dňa 07.07.2010, predstavuje novovytvorené pozemky parcely reg. „C“ č. 685/17 orná pôda 4 m2, č. 687/7 záhrady 236 m2, č. 687/8 záhrada 1 m2, č. 688/3 zastavané plochy a nádvoria 9 m2, č. 688/13 zastavané plochy a nádvoria 16 m2, č. 688/15 zastavané plochy a nádvoria 88 m2 (celková výmera pozemkov je 354 m2) za pozemok parcela reg. „C“ č. 1344/11 orná pôda 122 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 2746 k. ú. Liesek vo vlastníctve Ing. Milana Kolejáka a manželky MUDr. Štefánie Kolejákovej rod. Obrtáčovej v BSM v celku a časť pozemku parcela reg. „E“ č. 725 zapísaného na liste vlastníctva č. 1199 vo vlastníctve MUDr. Štefánie Kolejákovej rod. Obrtáčovej v celku, ktorá podľa geometrického plánu č. 45/2003 vyhotoveného dňa 04.12.2003, predstavuje novovytvorený pozemok parcela reg. „C“ č. 1344/13 orná pôda 58 m2 (celková výmera pozemkov je 180 m2).
Zámenou vyššie uvedených pozemkov nadobúda Obec Liesek, IČO 314 617 pozemky zobrazené ako parcely reg. „C“ č. 1344/11 a č. 1344/13 o výmere 180 m2 zastavané miestnou komunikáciou a Ing. Milan Koleják, nar. 22.02.1964 a manželka MUDr. Štefánia Kolejáková rod. Obrtáčová, nar. 03.03.1965, obaja trvale bytom Liesek 637 do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov pozemky zobrazené ako parcely reg. „C“ č. 685/17, č. 687/7, č. 687/8, č. 688/3, č. 688/13 a  č. 688/15  o výmere 354 m2, ktoré  svojim umiestnením a vyžitím tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami zobrazenými ako parcely reg. „C“ č. 688/2, č. 688/3 a č. 688/4,   na ktorých je postavený rodinný dom súpisné č. 458 v Liesku a je vo výlučnom vlastníctve MUDr. Štefánie Kolejákovej rod. Obrtáčovej. Z toho dôvodu ide o prípad osobitného zreteľa a pre prevod pozemku vo vlastníctve obce platí výnimka, podľa § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Žiadateľ uhradí  rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností.

V Liesku 02.09.2015
                                    Ing. Martin Dreveňák
                                          starosta obce

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0