Zámer obce

29.06.2015

OBEC LIESEKv zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

z v e r e j ň u j e


zámer Obce Liesek zameniť nehnuteľnosti - časti pozemkov z majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Popis:

Parcela reg. „E“ č.374/3 ostatné plochy 150 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 2838 k.ú. Liesek na Obec Liesek v celku za pozemky parcela reg. „C“ č. 1344/8 zastavané plochy a nádvoria 40 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 160 na Pavla Bartoša, nar. 08.12.1971, trvale bytom Liesek 682 v celku a časť pozemkov parcely reg. „E“ č. 729 a č. 732, zapísaných na liste vlastníctva č. 1886 a liste vlastníctva č. 2821 na  Gabrielu Bartošovú rod. Pakosovú nar. 03.06.1974, trvale bytom Liesek 682 v celku, ktorá podľa GP č.45/2003 zo dňa 04.12.2003 zodpovedá novovytvorenému pozemku parcela reg. „C“ č. 1344/16 orná pôda 15 m2 a č. 1344/17 orná pôda 7m2 v celku.
Zámenou vyššie uvedených pozemkov Obec Liesek nadobúda pozemky parcely reg. „C“ č. 1344/8, č. 1344/16 a č. 1344/1 zastavené miestnou komunikáciou a Pavol  Bartoš a manželka Gabriela Bartošová rod. Pakosová do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov pozemok parcela reg. „E“ č. 374/3 o výmere 150 m2 ktorý tvorí svojim umiestnením a využitím neoddeliteľný celok s pozemkov parcela reg. „C“ č. 68 na ktorom je postavený rodinný dom súpisné číslo 435 a je vo výlučnom vlastníctve Pavla Bartoša a manželka Gabriely Bartošovej rod Pakosovej. Z tohto dôvodu ide o prípad osobitného zreteľa a pre prevod pozemku vo vlastníctve obce platí výnimka, podľa § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  Žiadateľ uhradí  rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností.

V Liesku 29.06.2015
                                   Ing. Martin Dreveňák
                                        starosta obce

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0