Zámer obce

31.03.2015

OBEC LIESEK


v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

z v e r e j ň u j e

zámer Obce Liesek previesť nehnuteľnosti - časti pozemkov z majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Popis nehnuteľnosti zapísaných na LV č. 2838 pre k.ú. Liesek:

a/ pozemok parc. reg. „E“ č. 3588 ostatné plochy o výmere 668 m2 a č. 3628/4 ostatné plohy o výmere 2033 m2 a č. 12163 ostatné plochy o výmere 6313 m2 , v obci Liesek, zapísaný na liste vlastníctva č. 2838 k.ú. Liesek, pod B1 na Obec Liesek v celosti, ktoré sú v GP č. 93/09 zo dňa 21.4.2009 zobrazené  ako parcely reg. "C" č. 631/3 zastavené plochy a nádvoria 25 m2, č. 632/3 týhrady 29 m2, č. 632/4 záhrady 15 m2, č. 633/3 orná pôda 43 m2 a č. 633/4 orná pôda 15 m2

V Liesku 31.3.2015


                                                                                   Ing. Martin Dreveňák
                                                                                          starosta obce

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0