Zámer obce

06.06.2015

OBEC LIESEKv zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

z v e r e j ň u j e


zámer Obce Liesek previesť nehnuteľnosti - časti pozemkov z majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Popis nehnuteľnosti zapísaných na LV č. 2838 pre k.ú. Liesek:

a/ pozemok parc. reg. „E“ č. 362/1 ostatné plochy o výmere 147 m2 v obci Liesek, zapísaný na liste vlastníctva č. 2838 k.ú. Liesek, pod B1 na Obec Liesek v celosti, ktorý podľa geometrického plánu č. 7/2015 zo dňa 23.3.2015 (vyhotoviteľ: GEOMAL Slovensko s.r.o. so sídlom 028 01 Trstená, J Hertela 284/2, IČO: 36742473) zodpovedá dielu 7 o výmere 48 m2 novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ č. 474/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2 a  dielu 9 o výmere 44 m2 novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ č. 474/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2,

b/ pozemok parc. reg. „E“ č. 362/1 ostatné plochy o výmere 147 m2 v obci Liesek, zapísaný na liste vlastníctva č. 2838 k.ú. Liesek, pod B1 na Obec Liesek v celosti, ktorý podľa geometrického plánu č. 7/2015 zo dňa 23.3.2015 (vyhotoviteľ: GEOMAL Slovensko s.r.o. so sídlom 028 01  Trstená, J Hertela 284/2, IČO: 36742473) zodpovedá dielu 11 o výmere 11 m2 novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ č. 474/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2 a dielu 14 o výmere 19 m2 novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ č. 474/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2    

V Liesku 06.06.2015                                                                                  Ing. Martin Dreveňák
                                                                                          starosta obce

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0