Zámer obce

27.01.2015

OBEC LIESEK


v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

z v e r e j ň u j e


zámer prenajať nehnuteľnosti obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Predmet nájmu
umiestnenie technologického zariadenia v budove ZŠ s MŠ Liesek, v miestnosti na prvom poschodí – LV 1200, súp. č. 324, pozemok parc. č. 519/2.

Nájomca
DSI DATA s. r.o.
A. Bernoláka 377/7
029 01  Námestovo


V Liesku 27.01.2015


                                                                                              Ing. Martin Dreveňák
                                                                                                      starosta obce

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0