Metodické usmernenie k zápisu do prvého ročníka na nasledujúci školský rok

21.01.2015

V zmysle § 19 a § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 37 a § 37 a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov je rodič, resp. zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa, ktoré do 01.09.2015 dovŕši šiesty rok fyzického veku. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť k zápisu aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky.

Viac...

Vývoz odpadov

19.01.2015

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

28. január 2015 - komunálny odpad

11. február 2015 - komunálny odpad

11. február 2015 - separovaný odpad

Od 1.1.2015 sú v platnosti žetóny novej farby.

Viac...

Upozornenie

09.01.2015

Upozorňujeme daňovníkov na povinnosť podľa §99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov podať príslušnému správcovi dane (obci) do 31. januára zdaňovacieho obdobia daňové priznanie, ak vznikla daňová povinnosť alebo nastali zmeny skutočností rozhodujúce na vyrubenie dane.
Za zmeny sa považuje: kúpa, predaj, nehnuteľností, vydanie stavebného, kolaudačného, povolenia,...

Viac...

Referendum

09.01.2015

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

 

Viac...

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obecný úrad, Michalská časť 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0