Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

19.04.2017

P O Z V Á N K A  

V zmysle § 13, ods. 4, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liesek, ktoré sa uskutoční dňa
21. apríla 2017 o 16.00 hod. (piatok)


v zasadačke Obecného úradu Liesek

Viac...

Výsledok rozboru vody

20.04.2017

Výsledok rozboru vody z prameňa pri kaplnke:

"Dodaná vzorka vo vyšetrených ukazovateľoch je v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády SR č. 496/2010, ktorým  sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č.354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu."

Výsledok je potešujúci, no je potrebné dávať pozor na hraničné hodnoty dusičnanov. Prosíme majiteľov pozemkov v okolí prameňa, aby zvážili uskladňovanie maštaľného hnoja na jednom mieste, nakoľko pri dažďoch prenikajú dusičnany do pôdy. Maštaľný hnoj by bolo vhodné umiestňovať na vzdialenejšie miesta od prameňa.

Pozvánka 20.04.2017

Viac...

Mimoriadne núdzové opatrenie

17.02.2017

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a

M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I E
 

Na základe § 6 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem mimoriadne núdzové opatrenie a s platnosťou a účinnosťou od vyhlásenia a až do odvolania

N A R I A Ď U J E M
 

vlastníkom alebo držiteľom:
1. zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou
2. zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny


Viac...

17.06.2016
08.06.2016

Vývoz odpadov

20.04.2017

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

27. apríl 2017 - separovaný odpad

03. máj 2017 - komunálny odpad

17. máj 2017 - komunálny odpad

Viac...

Štatistické zisťovanie

Evidencia štandardov kvality

Zapojenie sa do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0